Person Image

  Education

  • ค.บ.(ประถมศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย
  • ค.ม.(วิจัยการศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย
  • ค.ด.(การวัดและประเมินผลการศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย

  แนวโน้มผลงานของภาวิณี

  Journal

  บทความของภาวิณี เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศึกษาศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาการศึกษา

  Publish Year International Journal 3
  2008 inดร.วรรณทิพา รอดแรงค้า, ศาสตราจารย์, inดร.ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท์, รองศาสตราจารย์, "Development of Field Experience Model for Preservice Science Teachers", Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์), ปีที่ 29, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2008, หน้า 11-25
  2008 inดร.วรรณทิพา รอดแรงค้า, ศาสตราจารย์, inดร.พรทิพย์ ไชยโส, รองศาสตราจารย์, inดร.นฤมล ยุตาคม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนันท์ สังข์อ่อง, รองศาสตราจารย์, "การผลิตและพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ตามแนวปฎิรูปการเรียนรู้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542", Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์), ปีที่ 29, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2008, หน้า 126-139
  2007 inนายขจรศักดิ์ บัวระพันธ์, อาจารย์, inดร.วรรณทิพา รอดแรงค้า, ศาสตราจารย์, inดร.ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท์, รองศาสตราจารย์, exDr Mike Forret, exDr Ian Taylor, "The Development and Exploration of Preservice Physics Teachers’ Pedagogical Content Knowledge: From a Methods Course to Teaching Practice ", Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์), ปีที่ 28, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2007, หน้า 276-287

  Conference

  การนำเสนอบทความของภาวิณี เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศึกษาศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาการศึกษา

  Publish Year International Conference 1
  2009 inดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท์, รองศาสตราจารย์, exJittirat Tadthiemrom, exAcha Saengasanee, inดร.ปรียา บุญญสิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสมใจ บุญอุรพีภิญโญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวิชัย พาณิชย์สวย, รองศาสตราจารย์, inนางสุพรรณี คงกะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุนทรา โตบัว, รองศาสตราจารย์, inนางสาวรัชฎาภรณ์ พานิช, อาจารย์, inนางสาวฐาปณีย์ แสงสว่าง, inนางสาวชนิกานต์ วังวิเศษกุศล, "การพัฒนารูปแบบการให้ความช่วยเหลือทางการศึกษานักเรียนที่มีภาวะสมาธิสั้น บกพร่องทางการเรียนรู้ และออทิซึม", International Conference on Teacher Professional Development : Searching for new Paradigms, Agendas and Networks (ICONTPD), 1 - 3 พฤศจิกายน 2009, หลักสี่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  Publish Year National Conference 4
  2009 inดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท์, รองศาสตราจารย์, exNattawat Ngamsamut, inนางสาวฐาปณีย์ แสงสว่าง, inนางสาวชนิกานต์ วังวิเศษกุศล, "การบ่งชี้ คัดกรอง และวินิจฉัยบุคคลที่มีภาวะสมาธิสั้น บกพร่องทางการเรียนรู้ และออทิซึม", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009
  2008 inดร.วรรณทิพา รอดแรงค้า, ศาสตราจารย์, inดร.ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท์, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2008 inดร.ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวเบญจมาศ แก้วนุช, อาจารย์, "การพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตและวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2007 inนายขจรศักดิ์ บัวระพันธ์, อาจารย์, inดร.วรรณทิพา รอดแรงค้า, ศาสตราจารย์, inดร.ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท์, รองศาสตราจารย์, exDr Ian Taylor, exDr Mike Forret, "การพัฒนาและการสำรวจความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนของนักศึกษาครูวิชาเอกฟิสิกส์: จากวิชาวิธีสอนสู่การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45, 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, อื่นๆ ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=320023]