Person Image

Administration

 • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาเขตกำแพงแสน(รักษาการแทน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Education

  แนวโน้มผลงานของปราโมทย์

  Journal

  บทความของปราโมทย์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร กำแพงแสน และในภาควิชาพืชสวน

  Publish Year International Journal 2
  2011 exอัจฉรา บุญโรจน์, inดร.ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมบัติ ชิณะวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Changes in Soil Microorganisms, Flowering, and Yield of ‘Smooth Cayenne’Pineapple as Affected by Black Plastic Mulchin Organic Production", Thai Journal of Agricultural Science, ปีที่ 44, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2011, หน้า 219-224
  2007 exJatuporn, C., inดร.ศุภพร ไทยภักดี, รองศาสตราจารย์, inดร.ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์, "Sustainable development approach for farmers and community: A case study of the royal initiated "New Theory" and community enterprise in Chaloem Phra Kiat District, Saraburi Province", Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์), ปีที่ 28, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2007, หน้า 265-275
  Publish Year National Journal 19
  2017 exบัณฑิต หนองบัว, inดร.เอมอร อังสุรัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาศักยภาพการผลิตมังคุดเพื่อการส่งออกในโซ่อุปทาน พื้นที่อ้าเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี", Veridian E-Journal, Silpakorn University, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2017, หน้า 807-821
  2011 exธนพัฒน์ สิริสัญลักษณ์, inดร.ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์เส้นทางและการประเมินลักษณะทางพันธุกรรมของลักษณะทางการเกษตร ผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิตบางประการของถั่วฝักยาว (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)", วิทยาสารกำแพงแสน, ปีที่ 9, ฉบับที่ 3 (พิเศษ), ธันวาคม 2011
  2010 exประกอบ แสงสุวรรณ, inดร.เอมอร อังสุรัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.จุฬารัตน์ วัฒนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางวัชรี เลิศมงคล, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยทางเศรษฐกิจบางประการที่มีผลต่อการใช้เทคโนโลยีเพื่อการผลิตหน่อไม้ฝรั่งตามระบบการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี: กรณีศึกษาเกษตรกรผู้ปลูกหน่อไม้ฝรั่งอาเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี", วิทยาสารกำแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวิศวกรรมศาสตร์, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2010, หน้า 21-34
  2010 exมนรัตน์ สารภาพ, inดร.เอมอร อังสุรัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.จุฬารัตน์ วัฒนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางวัชรี เลิศมงคล, รองศาสตราจารย์, "ความคาดหวังของเกษตรกรในการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน: กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนเขตพื้นที่ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี", วิทยาสารกำแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวิศวกรรมศาสตร์, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2010, หน้า 1-13
  2009 exดวงดาว จันทไชย, inดร.ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของสถานที่ปลูกและฤดูปลูกที่มีต่อผลผลิตและลักษณะทางการเกษตรของแตงกวาพันธุ์การค้า", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 40, ฉบับที่ 3 (พิเศษ), กันยายน - ธันวาคม 2009, หน้า 141-144
  2009 exกฤษฎา จาตุรัส, exวราพร ตี้เจริญ, inดร.ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางอุไรวรรณ นิลเพ็ชร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "พฤติกรรมการวางไข่ของแมลงวันผลไม้ (Bactrocera latifrons)ในพริกและพืชอาศัยบางชนิด", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 40, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2009, หน้า 161-164
  2009 exจริยา ชูเอกวงศ์, inดร.เอมอร อังสุรัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.จุฬารัตน์ วัฒนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ลพ ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตแคนตาลูปของเกษตรกร: กรณีศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี", วิทยาสารกำแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวิศวกรรมศาสตร์, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2009
  2007 inดร.ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกฤษดา จาตุรัส, "ไผ่ ไม้สารพัดประโยชน์ สัญลักษณ์แห่งเอเชีย", วารสารเพื่อนแท้เกษตรไทย, ปีที่ 4, เมษายน - มิถุนายน 2007, หน้า 2
  2006 inดร.ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ตะไคร้ อาหาร ยา และผลิตภัณฑ์", เพื่อนแท้เกษตรไทย, ปีที่ 3, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2006, หน้า 25-27
  2007 exกฤษฏา จาตุรัส, inดร.ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "มะพร้าว : ยิ่งแก่ยิ่งมัน พืชประจำครัวไทย", วารสารเพื่อนแท้เกษตรไทย, ปีที่ 4, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2007, หน้า 1
  2006 exพนิดา ภัควันต์ , inดร.จริงแท้ ศิริพานิช, ศาสตราจารย์, inดร.ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล, "การวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการปนเปื้อนจุลินทรีย์ Coliform และ Escherichia coli ในแปลงหน่อไม้ฝรั่ง", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 37, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2006, หน้า 77-83
  2006 inดร.ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ความเสี่ยงของการปนเปื้อนจุลินทรีย์ Coliform และ Ecsberichia coli ในแปลงหน่อไม้ฝรั่ง", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 37 (1) : 77-83, ปีที่ 37, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2006, หน้า 77-83
  2006 inดร.ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "บร็อกโคลี่ผักมหัศจรรย์ ที่มากด้วยคุณค่า", เพื่อนแท้เกษตรไทย, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2006, หน้า 24-28
  2006 inดร.ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "กระเพรา โหระพา แมงลัก และยี่หร่า รสร้อนแรง", เพื่อนแท้เกษตรไทย, ปีที่ 3, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2006, หน้า 25-31
  2006 inดร.ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "สถานภาพของการใช้โรงเรือนสำหรับผลิตพืชสวนในสภาพควบคุมเพื่อการค้าในประเทศไทย", สถานภาพของการใช้โรงเรือนสำหรับผลิตพืชสวนในสภาพควบคุมเพื่อการค้าในประเทศไทย, มิถุนายน 2006, หน้า 0-0
  2006 inดร.ศุภพร ไทยภักดี, รองศาสตราจารย์, inดร.ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์, exเฉลิมพล จตุพร, "แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของเกษตรกรและชุมชน:กรณีศึกษาแนวทางพระราชดำริ"ทฤษฏีใหม่"และวิสาหกิจชุมชน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี", วิทยาสารเกษตรศาสตร์ (สังคมศาสตร์), ปีที่ 28, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2006, หน้า 265-275
  2005 inดร.ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของเชื้อแบคที่เรีย Bacillus spp. ในการยับยั้งการงอกของสปอร์ และการเจริญของเส้นใยเชื้อราสาเหตุโรคราดำของใบมะเขือเทศ", วิทยาสารกำแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวิศวกรรมศาสตร์, ปีที่ 3, ฉบับที่ พิเศษ, ธันวาคม 2005, หน้า 13-14
  2005 inดร.ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความก้าวหน้าในการปรับปรุงพันธุ์ถั่วฝักยาวเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต", วิทยาสารกำแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวิศวกรรมศาสตร์, ปีที่ 3, ฉบับที่ พิเศษ, ธันวาคม 2005, หน้า 65-66
  2005 inดร.ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความหลากหลายทางพันธุกรรมของฟ้าทะลายโจรในประเทศไทยด้วยเครื่องหมาย AFLP", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 36 5-6(พิเศษ) :927-930 (2548), ปีที่ 36, ฉบับที่ 5-6, กันยายน - ธันวาคม 2005, หน้า 927-930

  Conference

  การนำเสนอบทความของปราโมทย์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร กำแพงแสน และในภาควิชาพืชสวน

  Publish Year International Conference 2
  2009 exAjchara Uthairassamee, inดร.ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Appropriate Technology for Using Ethylene Gas to Flower Inducing of Smooth Cayene Pineapple in Organic Farming System", The ISSAAS International Congress 2008, 23 - 27 กุมภาพันธ์ 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2009 inนายณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์, inดร.ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์, อาจารย์, "การประเมินระบบวนเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและความยั่งยืนของการใช้ที่ดิน", The ISSAAS International Congress, 23 - 27 กุมภาพันธ์ 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  Publish Year National Conference 14
  2015 exธวัช กิตติบัญชากุล, inดร.ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์, ศาสตราจารย์, inดร.จำเริญ เที่ยงธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสุพัตร์ ฟ้ารุ่งสาง, รองศาสตราจารย์, inดร.ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพน้ามันหอมระเหยต่อการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในสัตว์ปีก", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2011 inดร.ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางอุไรวรรณ นิลเพ็ชร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวราทิพย์ ผาสุข, "ผลของการจัดทรงพุ่มต่อผลผลิตและคุณภาพของใบและผลของหม่อน 3 พันธุ์", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 10, 18 - 20 พฤษภาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2011 inดร.ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, exเจนจิรา หอมมะลิ, "การสร้างสมการทำนายปริมาณสารเบต้าแคโรทีนในฟักทองด้วยเทคนิคสเปคโตรสโคปีอินฟราเรดย่านใกล้ (NIRs)", การประชุมพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 10, 18 - 20 พฤษภาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2011 exนายธนพัฒน์ ศิริสัญลักษณ์, inดร.ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อัตราพันธุกรรมและความดีเด่นเหนือพ่อแม่ของลักษณะสัณฐาน ผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิตที่สำคัญบางประการในถั่วฝักยาว", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 10, 18 - 20 พฤษภาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2010 exอุทิศ สุภาพ, inดร.ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสารเบต้าแคโรทีนที่วัดด้วยวิธีการต่างๆ ในฟักทอง 14 พันธุ์", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 8 ธันวาคม 2010, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
  2008 inดร.บุบผา คงสมัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จิราพร เชื้อกูล, อาจารย์, inดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์, inดร.กนกวรรณ เที่ยงธรรม, อาจารย์, inดร.ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, "การส่งเสริมพืชพันธุ์ดี พืชพันธุ์ใหม่ เพื่อเพิ่มศักยภาพและโอกาสของชุมชนในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี อ่างทอง และจังหวัดชัยนาท", การนำเสนอผลงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากเครือข่ายการวิจัยภาคกลางตอนบน ประจำปีงบประมาณ 2549, 8 - 9 กันยายน 2008
  2008 exอัจฉรา อุทัยรัศมี, inดร.ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของน้ำหนักแห้งที่มีต่อการออกดอก ปริมาณผลผลิต และคุณภาพของสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวียที่ปลูกช่วงปรับเปลี่ยนในระบบเกษตรอินทรีย์เปรียบเทียบกันระบบเกษตรเคมี", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 7 “ พืชสวนไทยใต้ร่มพระบารมี ”, 26 - 30 พฤษภาคม 2008, พิษณุโลก ประเทศไทย
  2008 exกฤษฎา จาตุรัส, inดร.ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะองค์ประกอบทางสัณฐานวิทยาและเคมีบางประการของพริก กับการเข้าทำลายของแมลงวันผลไม้ (Bactocera latifrons (Hendel))", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 7 “ พืชสวนไทยใต้ร่มพระบารมี ”, 26 - 30 พฤษภาคม 2008, พิษณุโลก ประเทศไทย
  2008 exปฎิพร เตมียกุล, inดร.ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปฏิกิริยาร่วมระหว่างพันธุกรรมกับสภาพแวดล้อมต่อการสร้างผลผลิตและปริมาณสาระสำคัญของฟ้าทะลายโจร ", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 7 “ พืชสวนไทยใต้ร่มพระบารมี ”, 26 - 30 พฤษภาคม 2008, พิษณุโลก ประเทศไทย
  2007 exพราวมาส เจริญรักษ์, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ควบคุมโรคราใบดำของมะเขือเทศที่เกิดจากเชื้อรา Pseudocercospora fuligena ในสภาพเรือนปลูกพืชทดลอง", การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 8 "อารักขาพืชไทยใต้ร่มพระบารมี", 20 - 22 พฤศจิกายน 2007, เมือง พิษณุโลก ประเทศไทย
  2005 inดร.ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้ส่วนขยายพันธุ์และการขึ้นค้างแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมต่อการผลิตผักปลังขาว", ทรัพยากรไทย:สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว, 20 - 22 ตุลาคม 2005, สีคิ้ว นครราชสีมา ประเทศไทย
  2005 inดร.ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาลักษณะประจำพันธุ์ของตะไคร้บ้านจาก 6 แหล่งปลูก", ทรัพยากรไทย:สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว, 20 - 22 ตุลาคม 2005, สีคิ้ว นครราชสีมา ประเทศไทย
  2005 inดร.ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของระยะปลูกและการให้ปุ๋ยไนโตรเจนต่อผลผลิตยอดผักบุ้งแดง", ทรัพยากรไทย:สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว, 20 - 22 ตุลาคม 2005, สีคิ้ว นครราชสีมา ประเทศไทย
  2005 inดร.ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ระยะปลูกและจำนวนต้นพันธุ์ปลูกต่อกอของตะไคร้บ้าน 3 สายพันธุ์ต่อการสร้างผลผลิตต้นสด", ทรัพยากรไทย:สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว, 20 - 22 ตุลาคม 2005, สีคิ้ว นครราชสีมา ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=320006]

  แสดงความคิดเห็น

  (0)