แนวโน้มผลงานของสมโภชน์

Journal

บทความของสมโภชน์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะประมง บางเขน และในสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ)

Publish Year International Journal 2
2009 exKendall, M. A, inดร.จิตติมา อายุตตะกะ, รองศาสตราจารย์, exChimonides, J, exDaungnamon, D, exHills, J, exJittanoon, C, exKomwachirapitak, P, exKongkaew, V, exMittermeyr, A, inดร.เยาวลักษณ์ มั่นธรรม, อาจารย์, inนายสมโภชน์ นิ้มสันติเจริญ, exPaterson, G. L. J, exFoster-Smith, R, exFoster-Smith, J, exThongsin, N, "Post-Tsunami Recovery of Shallow Water Biota and Habitats on Thailand's Andaman Coast", POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES , ปีที่ 18, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2009, หน้า 69-75
2006 exFrojan, CRSB, exKendall, MA, exPaterson, GLJ, exHawkins, LE, inนายสมโภชน์ นิ้มสันติเจริญ, inดร.จิตติมา อายุตตะกะ, รองศาสตราจารย์, "Patterns of polychaete diversity in selected tropical intertidal hahitats", SCIENTIA MARINA, ปีที่ 70, ธันวาคม 2006, หน้า 239-248
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=310021]