แนวโน้มผลงานของพิษณุวัฒน์

Journal

บทความของพิษณุวัฒน์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา และในภาควิชาเศรษฐศาสตร์

Publish Year International Journal 2
2018 exนางสาวสุดกมล คำหงษ์, inดร.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์, "การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนสร้างลานจอดรถบรรทุกของบริษัท เอเอเอ ทรานสปอร์ต จำกัด ที่จังหวัดระยอง", วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 94-107
2017 exนายรังสรรค์ ม่วงโสรส, inดร.พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์, "การเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และความคาดหวังของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม", วารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์ (มหาวิทยาลัยรังสิต), ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2017, หน้า 60-71
Publish Year National Journal 13
2019 exวราสา ตันยาตพรชัย, inดร.พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์, "การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโรงเรียนอนุบาลสองภาษา ในอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี", วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2019, หน้า 256-264
2018 exนายทรงวุฒิ พรวรรณศิริเวช, inดร.พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์, inดร.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโรงงานผลิตสายไฟของบริษัท เอส จำกัด ในจังหวัดชลบุรี", วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2018, หน้า 1-12
2018 exรสนันท์ หอสุธารังสี, inดร.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์, "การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนระบบการผลิตไฟฟ้าใช้เองด้วยเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาบ้านในประเทศไทย", สยามวิชาการ, ปีที่ 19, ฉบับที่ 1, มีนาคม - กรกฎาคม 2018, หน้า 19-36
2017 exโสภณา คุณุทัย, inดร.นนทิพัฒน์ ทวีวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์, "การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานคลื่นบริเวณชายฝั่งทะเลในอำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี", วารสาร RMUTT Global Business and Economics Review, ปีที่ 12, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 123-135
2016 exพิมพาภรณ์ วงศ์รัตนพนธ์, inดร.พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์, inดร.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นรารัก บุญญานาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโรงงานแท่งยางปูพื้นในจังหวัดระยอง", วารสารสยามวิชาการ, ปีที่ 17, ฉบับที่ 29, มกราคม - ธันวาคม 2016, หน้า 74-85
2016 exพรวิภา เพียรวัฒนะกุลชัย, inดร.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์, inดร.วรยศ ละม้ายศรี, อาจารย์, "การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนฟาร์มเลี้ยงสุกรแบบพันธสัญญา ในอาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี", วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2016, หน้า 59-65
2016 exธนลักษมณ์ ศิรินภาทรัพย์, inดร.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์, inดร.นรารัก บุญญานาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนปรับปรุงระบบบาบัดน้าเสียเพื่อนาก๊าซชีวภาพ มาใช้ในกระบวนการผลิตของโรงงานผลิตยางแท่งมาตรฐาน 20 ในสังกัดการยางแห่งประเทศไทย ในอาเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี", วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2016, หน้า 66-73
2016 exหนูแดง ช่วยบุดดา, inดร.พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์, inดร.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาความเป็นไปได้ในโครงการลงทุนโรงงานผลิตน้ำยางข้นในอำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ", วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย, ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 113-147
2016 exรัชประภา พลรักษา, inดร.พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์, "การศึกษาความเป็ นไปได้ในการลงทุนโรงงานผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด", วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2016, หน้า 67-79
2016 exอัมรา พูลสวัสดิ์, inดร.พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์, inดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของนักลงทุนในเขตจังหวัดชลบุรี", วารสารรัชต์ภาคย์, ปีที่ 10, ฉบับที่ 20, กรกฎาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 25-36
2015 exดอกอ้อ มะลิวงศ์, inดร.พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์, "การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนอาคารศูนย์การค้าในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี", วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2015
2015 exดอกอ้อ มะลิวงษ์, inดร.พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์, "การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางด้านการเงินและวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการอาคารศูนย์การค้า ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา", วารสารวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, พฤศจิกายน 2015, หน้า 17-28
2015 exนนธวัช ธนะไพรินทร์, inดร.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์, inนายทองโรจน์ อ่อนจันทร์, ศาสตราจารย์, "การศึกษาอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำ จากการลงทุนในหุ้นสามัญพร้อมกับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ในการขาย ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย", วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา (Journal of Technical Education Development), ปีที่ 27, ฉบับที่ 93, มกราคม - มีนาคม 2015, หน้า 53-62

Conference

การนำเสนอบทความของพิษณุวัฒน์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา และในภาควิชาเศรษฐศาสตร์

Publish Year International Conference 9
2017 exนางสาวพัชรินทร์ ชนะพล, inดร.พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์, inดร.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนสถานอนุบาลผู้สูงอายุ ในเทศบาลเมืองอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี", 2nd National and International Conference on Interdisciplinary Humanities and Social Sciences , 29 - 30 มิถุนายน 2017, เมือง พิษณุโลก ประเทศไทย
2017 exนายทรงวุฒิ พรวรรณศิริเวช, inดร.พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์, inดร.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโรงงานผลิตสายไฟเพื่อทดแทนการนำเข้าของบริษัท เอ.ซี. จำกัด ในจังหวัดชลบุรี", 2nd National and International Conference on Interdisciplinary Humanities and Social Sciences , 29 - 30 มิถุนายน 2017, เมือง พิษณุโลก ประเทศไทย
2017 exนางสาวกันติชา ไม้เรียง, inดร.พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์, inดร.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ึการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนผลิตสารยึดเกาะยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ของ บรัิษัท บี จำกัด (ประเทศไทย) ในจังหวัดสงขลา", 2nd National and International Conference on Interdisciplinary Humanities and Social Sciences , 29 - 30 มิถุนายน 2017, เมือง พิษณุโลก ประเทศไทย
2017 exอดิศักดิ์ ผิวทองงาม, inดร.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์, "การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนขยายกำลังการผลิตซุปไก่สกัดด้วยเงื่อนไขการลงทุนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนของ บริษัท อีโอซี จำกัด", 2nd National and International Conference on Interdisciplinary Humanities and Social Sciences , 29 - 30 มิถุนายน 2017, เมือง พิษณุโลก ประเทศไทย
2016 exนางสาวธนิศา แพร่เมตคตา, inดร.พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์, inดร.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนผลิตเพลาสำหรับเครื่องอัดอากาศของบริษัท เค จำกัด ในจังหวัดชลบุรี", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย, 24 มิถุนายน 2016
2016 exพิชญ์สินี พรประสิทธิ์, inดร.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์, inนางสาวศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโรงสีข้าวในจังหวัดนครศรีธรรมราช", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย , 24 มิถุนายน 2016
2016 exนางสาวอมรรัตน์ หนูโยม, inดร.พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์, inดร.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนปรับปรุงกระบวนการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ของ บริษัท เอ จำกัด จังหวัดระยอง", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 24 มิถุนายน 2016
2016 exนายฉัตรชัย จันทโพธิ์, inดร.พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์, inดร.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาความเป็นไปได้ ในการลงทุนนำความร้อนเหลือทิ้งจากกระบวนการเชื่อมมาใช้ในกระบวนการอบพลาสติก ของ บริษัท เอ็ม จำกัด จังหวัดระยอง", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 24 มิถุนายน 2016
2015 exอธิญา วงศ์พรหม, inดร.พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์, "การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโรงงานผลิตอาหารสัตว์ใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร", Proceedings 1st National and International Conference on Philosophy, Politics and Economics 31 July 2015, KU Home, Bangkok, THAILAND, 31 กรกฎาคม 2015
Publish Year National Conference 23
2022 exวรนาถ สุทธิพันธ์, inดร.พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์, "การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนสร้างล้งทุเรียนเพื่อส่งออกในจังหวัดจันทบุรี", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 22 , 4 กรกฎาคม 2022, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exฉฎาธร โคเลิศ, inดร.พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์, "การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนสถานพยาบาลสัตว์ ในเขตอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 22 , 4 กรกฎาคม 2022, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exรวีณ ทิพยกานนท์, inดร.พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์, "การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนฟาร์มกุ้งก้ามกราม จังหวัดชลบุรี", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 22 , 4 กรกฎาคม 2022, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exศิรดา ราษฎร์นิยม, inดร.พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์, "การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัท เอส จำกัด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 22, 4 กรกฎาคม 2022, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exน.ส.นารินทร์ เชื้ออ่าว, inดร.พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์, "การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโรงแรมในตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 19 , 5 กรกฎาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exน.ส.ลักขณา ชุ่มแอ่น, inดร.พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์, "การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนอาคารห้องเช่า ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 19, 5 กรกฎาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exน.ส.สุภาภรณ์ รุ่งเรืองศรี, inดร.พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์, "การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์ร้านหมูอนามัยเบทาโกรในอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 19, 5 กรกฎาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exนายอรรถโกวิท มณีนวล, inดร.พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์, "การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโรงงานแปรรูปมังคุดในอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 19, 5 กรกฎาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exชยพล พุ่มเรือง, inดร.พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์, "การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนอาคารห้องเช่าบริเวณนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 19 , 5 กรกฎาคม 2021, จตุจัตร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exนายกฤตณัฐ อิสสรารักษ์, inดร.พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์, "การเปรียบเทียบต้นทุนในการลงทุนซื้อรถยกเคลื่อนย้ายสินค้าของ บริษัท วาย จำกัด", การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 11, 25 - 26 พฤษภาคม 2020, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exนางสาวกานต์สิรี ปัญญาริกนนท์ , inดร.พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์, "การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนซื้อรถบรรทุกของบริษัท ที จำกัด", การประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 11 , 25 - 26 พฤษภาคม 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exนางสาววรรณภา นงนุช, inดร.พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์, "การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนซื้อรถเครนและรถสว่านของบริษัท ป. จำกัด", การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 11 , 25 - 26 พฤษภาคม 2020, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exวิปัศยา ปากเมย, inดร.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์, inดร.ศิริขวัญ เจริญวิริยะกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนสร้างคลังจัดเก็บสินค้าของบริษัท ไอซีเค จำกัด ในจังหวัดระยอง", การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎภาคเหนือ และลำปางวิจัย ครั้งที่ 4, 20 กรกฎาคม 2018, เมือง ลำปาง ประเทศไทย
2017 exนางสาวโสภณา คุณุทัย, inนายสังเวียน จันทร์ทองแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์, "การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานคลื่น อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 10, 26 พฤษภาคม 2017, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exนางสาวอรุณี ขวัญเมือง, inดร.พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์, "การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโรงงานทุเรียนแช่แข็งอบกรอบ ในจังหวัดจันทบุรี", การประชุมเกริกวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560, 11 พฤศจิกายน 2017, สายไหม กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exนายภัทรพงษ์ วงศ์สุวัฒน์, inดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์, inดร.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโรงงานแปรรูปไม้ยางพาราในจังหวัดบุรีรัมย์", ประชุมทางวิชาการในการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ด้านเศรษฐศาสตร์ของนิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9 ประจำปี 2558 คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 8 พฤษภาคม 2015, บางกะปิ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exพนิตนันท์ แหวนเพ็ชร์, inดร.พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์, "ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อปริมาณการนำเข้าเหล็กแผ่นรีดร้อนจากประเทศญี่ปุ่น ของไทย", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 6 ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย, 26 มิถุนายน 2015, อื่นๆ ประเทศไทย
2015 exนายณัฐพงศ์ ลิมป์พานิชกุล, inดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์, inดร.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนปรับปรุงสายการผลิตย่อยในการประกอบล้อและยางรถยนต์ของบริษัท เอเอฟ จำกัด", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษษระดับชาติ ครั้งที่ 6 ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย, 26 มิถุนายน 2015, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exวรชาณัช ไชยอุดม, inดร.พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์, "ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของพนักงานในโครงการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด (โรงงานบางปะกง)", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 6 ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย, 26 มิถุนายน 2015, อื่นๆ ประเทศไทย
2013 exชยพล มีสติ, inนางสาวศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์, "ปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ในประเทศไทย", การประชุมวิชาการในการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ด้านเศรษฐศาสตร์ของนิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ.2556, 20 พฤษภาคม 2013, อื่นๆ ประเทศไทย
2013 exณัฏฐ์ธนาพงศ สายลมภาคิน, inดร.พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์, inนางสาวศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโรงงานผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากสาหร่ายขนาดเล็กในเชิงพาณิชย์", การประชุมวิชาการในการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ด้านเศรษฐศาสตร์ของนิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ.2556, 20 พฤษภาคม 2013, อื่นๆ ประเทศไทย
2013 exศุภมาศ เจสา, inนางสาวศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์, "การวิเคราะห์ส่วนครองตลาดและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังของประเทศไทย", การประชุมวิชาการในการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ด้านเศรษฐศาสตร์ของนิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ.2556, 20 พฤษภาคม 2013, อื่นๆ ประเทศไทย
1988 inนายเรืองเดช ศรีวรรธนะ, รองศาสตราจารย์, inนางจีรพรรณ ชีรานนท์, รองศาสตราจารย์, inดร.พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์, inนางวลัยภรณ์ อัตตะนันทน์, ศาสตราจารย์, inนางสุวรรณา ธุวโชติ, รองศาสตราจารย์, inนางมานวิภา อินทรทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางอภิวันท์ กำลังเอก, รองศาสตราจารย์, inดร.นาวิน มีนะกรรณ, อาจารย์, exอรชร อติวีรกุล, exฉัตรชัย ลอยฤทธิไกร, exพิศาล ไกรกลาง, "การศึกษาเพื่อวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ พะเยา", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 26 , 3 - 5 กุมภาพันธ์ 1988, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=290029]