แนวโน้มผลงานของวราภรณ์

Journal

บทความของวราภรณ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศึกษาศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาอาชีวศึกษา

Publish Year International Journal 1
2009 exSetuko Nakayama, exMidori Otake, inดร.กุลขณิษฐ์ ราเชนบุณยวัทน์, รองศาสตราจารย์, exจิตตินันท์ เดชะคุปต์, inนางสาววสพร นิชรัตน์, อาจารย์, exรัชนี ลาชโรจน์, inนางวราภรณ์ ธาระวานิช, รองศาสตราจารย์, "Charateristics of Individual Lifestyles of Male and Females in Urban Areas in Thailand as Indicated by a Time-Use Survey", Journal of ARAHE (The Journal of Asian Reginal Assocaiation for Home Economics), ปีที่ 60, ฉบับที่ 5, มิถุนายน 2009, หน้า 441-451
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=290025]