Person Image

  Education

  • วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย
  • วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย

  แนวโน้มผลงานของวิชัย

  Journal

  บทความของวิชัย เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

  Publish Year International Journal 1
  2015 inนางสาวศุภลักษณ์ สถิรชีวิน, อาจารย์, inนายวิชัย สุระพัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Land-Use Change Prediction by CA-markov method for Electric Load Density Map", International Review on Modelling and Simulations (I.RE.MO.S.), ปีที่ 8, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2015, หน้า 436-445
  Publish Year National Journal 3
  2017 exนายวิศวกร ขุณิกากรณ์, inนายวิชัย สุระพัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจัดวางตำแหน่งของหน่วยวัดเฟสเซอร์ให้เหมาะสมสูงสุดสำหรับการเฝ้าสังเกตระบบไฟฟ้าของโครงข่ายบ่อวิน กฟภ.", วิศวกรรมสาร มก. , ปีที่ 30, ฉบับที่ 99, มกราคม - มีนาคม 2017, หน้า 81-90
  2016 exนายสรพล กิจศิริสิน, exนางสาวนพดา ธีรอัจฉริยกุล, inนายวิชัย สุระพัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การปรับปรุงและประเมินความเชื่อถือได้ของระบบจำหน่ายไฟฟ้าแบบเหนือดินในเมืองใหญ่", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 29, ฉบับที่ 98, ตุลาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 31-42
  2014 exเผด็จ ไชยมงคล, inนายวิชัย สุระพัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจัดการพลังงานไฟฟ้าในระบบจำหน่ายแบบสมาร์ทกริดอย่างมีประสิทธิภาพ", วิศวกรรมสาร มก. (Kasetsart Engineering Journal), ปีที่ 27, ฉบับที่ 88, เมษายน - มิถุนายน 2014, หน้า 81-92

  Conference

  การนำเสนอบทความของวิชัย เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

  Publish Year International Conference 5
  2016 inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNaowarat Tephiruk, inนายวิชัย สุระพัฒน์, รองศาสตราจารย์, exOnurai Noohawm, "Improved Load Shedding Scheme in a Microgrid Using Rate of Change Under Frequency Relay", GMSARN Int. Conf. on Innovative Energy, Environment, and Development in GMS, 16 - 18 พฤศจิกายน 2016, คุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน
  2014 inนายวิชัย สุระพัฒน์, รองศาสตราจารย์, exน.ส.จุฑาธิป สุหร่าย, "Load Factor Improvement in Industrial Sector Using Load Duration Curves", International Electrical Engineering Congress (iEECON2014), 19 - 21 มีนาคม 2014, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
  2013 inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKajornkiet Assawabenchang, inนายวิชัย สุระพัฒน์, รองศาสตราจารย์, "Optimal Transformer Sizing in PEA Distribution System", The 2013 International Electrical Engineering Congress (iEECON2013), 13 - 15 มีนาคม 2013, อ.เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
  2013 exนายสรพล กิจศิริสิน, exนางสาวนพดา ธีรอัจฉริยกุล, exนางสาวอรอุไร หนูหอม, inนายวิชัย สุระพัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "An Assessment Method of Reliability Improvement on Power Distribution Systems in Large Cities", The 8th GMSARN International Conference 2013 on Green Growth in GMS: Energy, Environment and Social Issues, 18 - 20 ธันวาคม 2013, Mandalay สหภาพพม่า
  2011 inนางสาวศุภลักษณ์ สถิรชีวิน, อาจารย์, inนายวิชัย สุระพัฒน์, รองศาสตราจารย์, "Daily typical load clustering of residential customers", ECTI-CON 2011 - 8th Electrical Engineering/ Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI) Association of Thailand - Conference 2011, 17 พฤษภาคม 2011
  Publish Year National Conference 8
  2014 inนายวิชัย สุระพัฒน์, รองศาสตราจารย์, exนายศศิน ทวิรสกุล, "การเพิ่มตัวประกอบการใช้ไฟฟ้าและลดค่าไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าในอุตสาหกรรมการผลิตท่อโลหะที่ใช้ในงานก่อสร้างและติดตั้งที่มีการใช้ไฟฟ้าแบบการแบ่งตามช่วงเวลา", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2014, เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2014 exวิศวกร ขุณิกากรณ์, inนายวิชัย สุระพัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจัดวางตำแหน่งของ PMU ให้เหมาะสมที่สุดสำหรับการเฝ้าสังเกตระบบไฟฟ้าของ กฟภ.", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 37, 19 - 21 พฤศจิกายน 2014, ขอนแก่น ประเทศไทย
  2013 inนายวิชัย สุระพัฒน์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวศุภลักษณ์ สถิรชีวิน, อาจารย์, "การพยากรณ์กำลังไฟฟ้าสูงสุดของสถานีไฟฟ้าด้วยเทคนิคการกระจายโหลดระดับมหภาคลงสู่ระดับจุลภาค", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 36, 11 - 13 ธันวาคม 2013, เมือง กาญจนบุรี ประเทศไทย
  2013 inนายวิชัย สุระพัฒน์, รองศาสตราจารย์, exน.ส.จุฑาธิป สุหร่าย, "การปรับปรุงตัวประกอบการใช้ไฟฟ้าด้วยการลดความต้องการกำลังไฟฟ้าสูงสุดในโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้เทคนิควิเคราะห์เส้นโค้งภาระในการใช้ไฟฟ้า", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 36, 11 - 13 ธันวาคม 2013, เมือง กาญจนบุรี ประเทศไทย
  2012 exนายขจรเกียรติ อัศวเบ็ญจาง, inนายวิชัย สุระพัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การหาขนาดหม้อแปลงติดตั้งที่เหมาะสมในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค", การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2555 (The 6the Graduate Research Conference 2012, GRC2012), 8 - 9 กันยายน 2012, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี ประเทศไทย
  2012 exนางสาวสุธาสินี โพธิ์อ่อง, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวิชัย สุระพัฒน์, รองศาสตราจารย์, "การพยาการณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะสั้นในโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ", การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2555 (The 6th Graduate Research Conference 2012, GRC 2012), 8 - 9 กันยายน 2012, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี ประเทศไทย
  2012 exนางสาวสุธาสินี โพธิ์อ่อง, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวิชัย สุระพัฒน์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะสั้นสำหรับโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะโดยวิธีถดถอยพหุคูณ", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 35 (The 35th Electrical Engineering Conference), 12 - 14 ธันวาคม 2012, นครนายก ประเทศไทย
  2010 exฐิติพัฒน์ เลี้ยงชีพวัฒน์, exสุประดิษฐ เดชพิทยานันท์, inดร.ศิริโรจน์ ศิริสุขประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย สุระพัฒน์, รองศาสตราจารย์, inนายชัยวัฒน์ ขยันการนาวี, รองศาสตราจารย์, "การออกแบบและพัฒนาวงจรแปลงผันแบบแหล่งจ่ายแรงดันสามเฟสสำหรับพลังงานทดแทนเพื่อเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้ากำลัง", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 33(EECON-33), 1 - 3 ธันวาคม 2010, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=290016]

  แสดงความคิดเห็น

  (0)