แนวโน้มผลงานของศรีสุวรรณ

Journal

บทความของศรีสุวรรณ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร กำแพงแสน และในภาควิชาสัตวบาล

Publish Year International Journal 2
2018 inดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPhubet Satsook, inนายศรีสุวรรณ ชมชัย, รองศาสตราจารย์, exVisid Tongthaeng, "EFFECTS OF SUGAR TYPES IN SEMEN EXTENDER ON SPERM QUALITY AND LONGEVITY OF FROZEN GOAT SEMEN", Journal of the International Society for Southeast Asian Agricultural Sciences (ISSAAS) , ปีที่ 24, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2018, หน้า 152-161
2012 exchalam, K.T., inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, inนายศรีสุวรรณ ชมชัย, รองศาสตราจารย์, "Blood and semen selenium concentrations and semen quality in boars fed diets supplemented with organic or inorganic selenium", Journal of Animal and Veterinary Advances, ปีที่ 11, ฉบับที่ 5, เมษายน 2012, หน้า 603-608

Conference

การนำเสนอบทความของศรีสุวรรณ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร กำแพงแสน และในภาควิชาสัตวบาล

Publish Year National Conference 8
2015 exวัลลภ ภูโอบ, inดร.เนรมิตร สุขมณี, รองศาสตราจารย์, inนายศรีสุวรรณ ชมชัย, รองศาสตราจารย์, "ผลการเสริมซีสทีอามินไฮโดรคลอไรด์ต่อสมรรถภาพการผลิตคุณภาพซากและระดับคอร์ติซอลในสุกรขุน", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 4 กุมภาพันธ์ 2015, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exสะระคำ ไชยโกสี, inดร.เนรมิตร สุขมณี, รองศาสตราจารย์, inนายศรีสุวรรณ ชมชัย, รองศาสตราจารย์, "ผลการใช้สารสกัดเปปไทด์ต้านจุลชีพจากพืช (AMPs) ต่อสมรรถภาพการผลิตของสุกรอนุบาล และสุกรขุน", ตามรอยพระยุคบาล เกษตรศาสตร์กำแพงแสน, 8 - 9 ธันวาคม 2015, อื่นๆ ประเทศไทย
2014 exสุรพงษ์ ทองเรือง, inนายศรีสุวรรณ ชมชัย, รองศาสตราจารย์, "ผลของการใช้น้ำกามสังเคราะห์ในระยะเจริญพันธ์ุต่อสมรรถภาพการสืบพันธ์ุในสุกรสาว", วารสารสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย ปีที่ 1 ฉบับพิเศษ 2, 1 มกราคม - 30 เมษายน 2014, อื่นๆ ประเทศไทย
2014 exจันทิมา รอดวงษ์, inนายศรีสุวรรณ ชมชัย, รองศาสตราจารย์, inดร.เนรมิตร สุขมณี, รองศาสตราจารย์, "ผลการเสริมนาโนไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ (Nano-Chitooligosaccharide; Nano-C.O.S.) ในอาหารต่อคุณภาพน้ำเชื้อของพ่อสุกร", การประชุมทางวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 9 ธันวาคม 2014, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2013 exสุรพงษ์ ทองเรือง, exวรศิลป์ มาลัยทอง, exศุกรี อยู่สุข, inนายศรีสุวรรณ ชมชัย, รองศาสตราจารย์, "ผลของการเสริมพรอสตาแกลนดิน ทู แอลฟ่า ในนำ้เชื้อเจือจางของสุกรและอายุเมื่อถึงวัยเจริญพันธ์ุต่อประสิทธิภาพทางการสืบพันธ์ุของสุกรสาว", การประชุมวิชาการ ประจำปี 2556 มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 3 - 4 ธันวาคม 2013, อื่นๆ ประเทศไทย
2012 exภูเบศวร์ เศรษฐสุข, inดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายศรีสุวรรณ ชมชัย, รองศาสตราจารย์, exจักรภพ จันทร์สะอาด, exวิศิษฐ ทองเที่ยง, "ผลของความเร็วและเวลาในการปั่นแยกเซมินอลพลาสมาต่อคุณภาพอสุจิในน้ำเชื้อแพะแช่แข็ง", การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 9 , 6 - 7 ธันวาคม 2012, อื่นๆ ประเทศไทย
2009 exปณิตา ศศิภัทรกุล, inดร.ศุภพร ไทยภักดี, รองศาสตราจารย์, inนายศรีสุวรรณ ชมชัย, รองศาสตราจารย์, exรศ.สกาวรัตน์ จงพัฒนาการ, "โปรแกรมการออกแบบฐานข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการฟาร์มสุกร", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กำแพงแสนครั้งที่ 6 8-9 ธันวาคม 2552, 8 - 9 ธันวาคม 2009, นครปฐม ประเทศไทย
2008 inนายสมโภชน์ ทับเจริญ, inนายเกรียงศักดิ์ สอาดรักษ์, inนายศรีสุวรรณ ชมชัย, รองศาสตราจารย์, exชฏา พิศาลพงษ์, "ผลของการเสริมสารสกัดขมิ้นชันในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิต และคุณภาพซากของสุกรในระยะรุ่น–ขุน ", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนครั้งที่ 5, 8 ธันวาคม 2008, นครปฐม ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=260058]