Person Image

  Education

  • อ.ม.(ปรัชญา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย
  • ค.บ.(พลศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย

  แนวโน้มผลงานของอุดร

  Journal

  บทความของอุดร เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน และในภาควิชาพลศึกษาและกีฬา

  Publish Year National Journal 4
  2010 exศิวะ ลียวัฒนานุพงศ์, inนายอุดร รัตนภักดิ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุพิตร สมาหิโต, รองศาสตราจารย์, "ผลที่เริ่มอย่างรวดเร็วและรุนแรงของการยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบอยู่กับที่ แบบเคลื่อนที่ และแบบกระตุ้นระบบประสาท ที่มีต่อกำลังกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้า", วิทยาสารกำแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวิศวกรรมศาสตร์, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2010, หน้า 70-78
  2010 exณัฐวัฒน์ บุญประเวศ, inนายอุดร รัตนภักดิ์, รองศาสตราจารย์, inดร.จักรพงษ์ ขาวถิ่น, อาจารย์, "การฝึกความแข็งแรงของลำตัวร่วมกับการฝึกความอ่อนตัวที่มีต่อความเร็วของการว่ายน้ำท่าครอว์ลระยะทาง 25 เมตร", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มกราคม 2010, หน้า 31-54
  2009 exอัศวิน จันทรสระสม, inนายอุดร รัตนภักดิ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุพิตร สมาหิโต, รองศาสตราจารย์, "ผลของการฝึกสมาธิแบบอานาปานสติกับการเดินจงกรมที่มีต่อความแม่นยำของนักกีฬายิงธนูทีมชาติไทย", วิทยาสารกำแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวิศวกรรมศาสตร์, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2009
  2008 exสยาม ทองใบ, inนายอุดร รัตนภักดิ์, รองศาสตราจารย์, inนายบรรจบ ภิรมย์คำ, รองศาสตราจารย์, "ผลของการฝึกการผ่อนคลายกล้ามเนื้อกับการฝึกจินตภาพ ที่มีต่อเวลาปฏิกิริยาตอบสนองในนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย", วิทยาสารกำแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวิศวกรรมศาสตร์, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2008
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=250030]

  แสดงความคิดเห็น

  (0)