แนวโน้มผลงานของสุวิชัย

Journal

บทความของสุวิชัย เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน

Publish Year International Journal 2
2009 exTiensin, T, exAhmed, SSU, inนายสุวิชัย โรจนเสถียร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์, inนายปานเทพ รัตนากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChaichoun, K, exKalpravidh, W, exWongkasemjit, S, exPatchimasiri, T, exChanachai, K, exThanapongtham, W, exChotinan, S, exStegeman, A, exNielen, M, "Ecologic Risk Factor Investigation of Clusters of Avian Influenza A (H5N1) Virus Infection in Thailand", JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES, ปีที่ 199, ฉบับที่ 12, มิถุนายน 2009, หน้า 1735-1743
2009 exTiensin, T., exAhmed, S.S.U., inนายสุวิชัย โรจนเสถียร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์, inนายปานเทพ รัตนากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChaichoun, K., exKalpravidh, W., exWongkasemjit, S., exPatchimasiri, T., exChanachai, K., exThanapongtham, W., exChotinan, S., exStegeman, A., exNielen, M., "Ecologie risk factor investigation of clusters of avian influenza a (H5N1) virus infection in thailand", Journal of Infectious Diseases, ปีที่ 199, ฉบับที่ 12, มิถุนายน 2009, หน้า 1736-1743

Conference

การนำเสนอบทความของสุวิชัย เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน

Publish Year National Conference 7
2009 inนายสุวิชัย โรจนเสถียร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTerdsak Yano, exChaisuree Suphavilai, exTechit Chotinun, "การทดสอบหาปริมาณฮีแมกกลูตินิน (H5) แอนติเจนในวัคซีนไข้หวัดนกชนิดเชื้อตายสายพันธุ์ H5N1 ที่ลักลอบนำเข้ามาในประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 inนายสุวิชัย โรจนเสถียร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJarunluk Youangkad, exChatchai Apairoj, exSuwit Prachum, "การประยุกต์ใช้โปรแกรมสารสนเทศการจัดการสุขภาพและผลผลิตระดับฝูงในฟาร์มโคนมรายย่อย จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 exTerdsak Yano, inนายสุวิชัย โรจนเสถียร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPanuwat Yamsakul, exSompreeya Kongkaew, exChaisuree Suphavilai, exDilok Auanpromma, exPrawat Rattanapumma, exSukit Pratumchai, exPuwanart Poapramot, "การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยชนิดไตรวาเลนท์ในสุกร", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 exKanawee Varit, exSompreeya Kongkaew, exTerdsak Yano, exPanuwat Yamsakul, inนายสุวิชัย โรจนเสถียร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการฉีดวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยในแม่สุกรหลังคลอดต่อภูมิคุ้มกันจากแม่สู่ลูก", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2008 inนายสุวิชัย โรจนเสถียร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเตชิต โชตินันท์, exเทิดศักดิ์ ญาโน, "ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคไข้หวัดนกในฟาร์มไก่ไข่ในเขตภาคเหนือ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inนายสุวิชัย โรจนเสถียร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเตชิต โชตินันท์, exเทิดศักดิ์ ญาโน, "ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคไข้หวัดนกในไก่ชนและสนามชนไก่ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inนายสุวิชัย โรจนเสถียร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุวิทย์ โชตินันท์, exเทิดศักดิ์ ญาโน, exภาวิน ผดุงทศ, "ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติตนของประชาชนด้านสุขศาสตร์ ในช่วงก่อนและหลังการระบาดของโรคไข้หวัดนกในเขตภาคเหนือ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=250017]