แนวโน้มผลงานของงามผ่อง

Journal

บทความของงามผ่อง เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาเคมี

Publish Year International Journal 49
2019 exกัญญาพัชร ลำยอง, inดร.บุญส่ง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, inดร.ณัฐวัชร เชื้อนพรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, "A new approach to asymmetric synthesis of (-)-epiquinamide from D-glucose", Tetrahedron , ปีที่ 75, ฉบับที่ 4, มกราคม 2019, หน้า 533-537
2018 exSittikul, P., exSongtawee, N., inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, exBoonyalai, N., "In vitro and in silico studies of naphthoquinones and peptidomimetics toward Plasmodium falciparum plasmepsin V", Biochimie, ปีที่ 152, สิงหาคม 2018, หน้า 159-173
2016 exProfessor Ronald Grigg, exน.ส.สุนิสา อัคคะรัสมมิโย, exนายณัฐวัชร เชื้อนพรัตน์, exProfessor Colin Fishwick, inดร.บุญส่ง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, "A facile palladium catalysed 3-component cascade route to functionalised isoquinolinones and isoquinolines", Chem.Commun, ปีที่ 52, ฉบับที่ 1, มกราคม 2016, หน้า 164-166
2016 inดร.บุญส่ง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, inดร.ณัฐวัชร เชื้อนพรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, "An efficient synthesis and regioselective hydrogenolysis of dioxolane-type of carbohydrates", Tetrahedron , ปีที่ 72, ฉบับที่ 23, เมษายน - มิถุนายน 2016, หน้า 3296-3304
2015 inดร.บุญส่ง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, exAkkarasamiyo, S., inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, "A new and efficient asymmetric synthesis of oseltamivir phosphate (Tamiflu) from D-glucose", Tetrahedron, ปีที่ 71, ฉบับที่ 16, มีนาคม 2015, หน้า 2393-2399
2014 inดร.บุญส่ง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, exRujirawanich, J., "New strategy for synthesis of the disaccharide moiety of the highly potent anticancer natural product OSW-1", Synthetic Communications, ปีที่ 44, ฉบับที่ 15, สิงหาคม 2014, หน้า 2248-2255
2013 inดร.บุญส่ง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, inดร.นลวัฒน์ บุญญาลัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exน.ส.สุนิสา อัคคะรัสมิโย, exนายคมกฤษ หาสิตะพันธุ์, exน.ส.พิชามญชุ์ สิทธิกุล, "Synthesis of novel naphthoquinone aliphatic amides and esters and their anticancer evaluation", European Journal of Medicinal Chemistry, ปีที่ 60, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2013, หน้า 271-284
2013 exRonald Grigg, inดร.บุญส่ง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, exน.ส.สุนิสา อัคคะรัสมิโย, exนายณัฐวัชร เชื้อนพรัตน์, "Stereoselective Pd(0) catalysed five component cascade synthesis of complex Z,Z-bisallylamines", Chem. Commun (2013), 49, 2007-2009., ปีที่ 49, ฉบับที่ -, มกราคม 2013, หน้า 2007-2009
2013 inดร.นลวัฒน์ บุญญาลัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSittikul, P., exPradidphol, N., inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, "Biophysical and molecular docking studies of naphthoquinone derivatives on the ATPase domain of human Topoisomerase II", Biomedicine and Pharmacotherapy, ปีที่ 67, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2013, หน้า 122-128
2013 inดร.ปกรณ์ วรรธนะอมร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJuthaphan, P., exSirikamonsil, M., inดร.อัจราพร ศรีบุญเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSimpson, T.J., inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, "Biosynthetic origins of menisporopsin A", Journal of Natural Products, ปีที่ 76, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2013, หน้า 1235-1237
2012 inดร.นลวัฒน์ บุญญาลัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.บุญส่ง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, exนาย นราธิป ประดิษฐ์ผล, exนางสาว พิชามญชู์ สิทธิกูล, "First synthesis and anticancer activity of novel naphthoquinone amides", European Journal of Medicinal Chemistry, ปีที่ 49, ฉบับที่ 1, มกราคม 2012, หน้า 253-270
2012 exChuanopparat, N., inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, inดร.บุญส่ง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, "A concise and practical synthesis of oseltamivir phosphate(Tamiflu) from d-mannose", Tetrahedron, ปีที่ 68, ฉบับที่ 34, สิงหาคม 2012, หน้า 6803-6809
2012 inดร.บุญส่ง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, exนายณัฐวัชร เชื้อนพรัตน์, "A new and efficient asymmetric synthesis of oseltamivir phosphate (Tamiflu) from D-mannose", Tetrahedrom Letter, ปีที่ 53, ฉบับที่ 46, พฤศจิกายน 2012, หน้า 6209-6211
2011 exน.ส.จันจิรา รุจิรวณิช, inดร.บุญส่ง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, "Regioselective ring opening of exo- and endo-3,4-benzylidene acetals of arabinopyranoside derivatives with Lewis acids and reducing agents", Carbohydrate Research, ปีที่ 346, ฉบับที่ 7, พฤษภาคม 2011, หน้า 927-932
2011 exPotjamarn Bunyathaworn, inดร.บุญส่ง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, "Synthesis and Cytotoxicity Studies of Polyhydroxysterols and Their Sulfate Analogs", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 45, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2011, หน้า 700-716
2011 inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, inดร.พิทักษ์ เชื้อวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.บุญส่ง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, "Transforming Rhinacanthin Analogues from Potent Anticancer Agents into Potent Antimalarial Agents", Journal of Medicinal Chemistry, ปีที่ 53, ฉบับที่ 3, มกราคม 2011, หน้า 1211-1221
2010 inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, exPradidphol, Narathip, exHasitapan, Komkrit, exGrigg, Ronald, exKao, Wei-Chun, exHunte, Carola, exFisher, Nicholas, exWarman, Ashley J.), exBiagini, Giancarlo A.), exKongsaeree, Palangpon), exChuawong, Pitak, inดร.บุญส่ง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, "Transforming Rhinacanthin Analogues from Potent Anticancer Agents into Potent Antimalarial Agents", Journal of Medicinal Chemistry, ปีที่ 53, ฉบับที่ 3, กุมภาพันธ์ 2010, หน้า 1211-1221
2010 exBunyathaworn, P, exBoonananwong, S, inดร.บุญส่ง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, "Further study on synthesis and evaluation of 3,16,20-polyoxygenated steroids of marine origin and their analogs as potent cytotoxic agents", STEROIDS, ปีที่ 75, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2010, หน้า 432-444
2010 inดร.องอาจ เลาหวินิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, inดร.บุญส่ง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, "Antimicrobial Activity of Curcuminoids from Curcuma longa L. on Pathogenic Bacteria of Shrimp and Chicken", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 44, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2010, หน้า 364-371
2010 exWichienukul, P, exAkkarasamiyo, S, inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, inดร.บุญส่ง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, "An efficient synthesis of oseltamivir phosphate (Tamiflu) via a metal-mediated domino reaction and ring-closing metathesis", TETRAHEDRON LETTERS, ปีที่ 51, ฉบับที่ 24, มิถุนายน 2010, หน้า 3208-3210
2010 inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, exPradidphol, N, exHasitapan, K, inดร.บุญส่ง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, "Synthesis and Anticancer Evaluation of Naphthoquinone Esters with 2 '-Cyclopentyl and 2 '-Cyclohexyl Substituents", BIOSCIENCE BIOTECHNOLOGY AND BIOCHEMISTRY, ปีที่ 74, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2010, หน้า 1205-1214
2010 inดร.บุญส่ง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, exSutthiprabha, S, exYoosook, C, inนางยุพา ปานแก้ว, inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, "Determination of a Pyranocoumarin and Three Carbazole Compounds in Clausena excavata by RP-HPLC", JOURNAL OF CHROMATOGRAPHIC SCIENCE, ปีที่ 48, ฉบับที่ 6, กรกฎาคม 2010, หน้า 445-449
2010 inดร.บุญส่ง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, exHasakunpaisarn, Anuch, exBoonananwong, Suthinee, inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, "Synthesis of cytotoxic novel 9,11-secosterol analogs: Structure/activity studies", STEROIDS , ปีที่ 75, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2010, หน้า 834-847
2010 exKittima Vanichkul, inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์, inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์, "Immunological and Bactericidal Effects of Turmeric (Curcuma longa Linn.) Extract in Pacific White Shrimps (Litopenaeus vannamei Boone)", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 44, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2010, หน้า 850-858
2009 inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, inดร.บุญส่ง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, "CONSTITUENTS AND BIOACTIVITIES OF CLAUSENA EXCAVATA", HETEROCYCLES, ปีที่ 79, เมษายน 2009, หน้า 121-144
2009 exSiripong, P, exHahnvajanawong, C , exYahuafai, J, exPiyaviriyakul, S, exKanokmedhakul, K, inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, exRuchirawat, S, exOku, N, "Induction of Apoptosis by Rhinacanthone Isolated from Rhinacanthus nasutus Roots in Human Cervical Carcinoma Cells", BIOLOGICAL & PHARMACEUTICAL BULLETIN, ปีที่ 32, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2009, หน้า 1251-1260
2009 inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, exPornpat Sam-ang, inดร.บุญส่ง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, inนางยุพา ปานแก้ว, inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, inดร.ปารียา อุดมกุศลศรี, รองศาสตราจารย์, "Development of Patchouli Extraction with Quality Control and Isolation of Active Compounds with Antibacterial Activity", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 43, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2009, หน้า 519-525
2009 exWangkangwan, W, exBoonkerd, S, exChavasiri, W, exSukapirom, K, exPattanapanyasat, K, inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, exMiyakawa, T, exYompakdee C, "Pinostrobin from Boesenbergia pandurata Is an inhibitor of Ca 2+-Signal-Mediated Cell-Cycle regulation in the Yeast Saccharomyces cerevisiae", Bioscience, Biotechnology and Biochemistry , ปีที่ 73, ฉบับที่ 7, กันยายน 2009, หน้า 1679-1682
2009 exKomsan Imphanban, inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, exPrasan Dhumma-upakorn, exRungnapa Mesripong, inดร.บุญส่ง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, "Synthesis of N-formylnornuciferine with Cardiotonic Activity", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 43, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2009, หน้า 738-744
2009 exSriyapai, C., exDhumma-upakorn, R., exSangwatanaroj, S., inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, exKrittiyanunt, S., "Hypoglycemic effect of tinospora crispa dry powder in outpatients with metabolic syndrome at king chulalongkorn memorial hospital", Journal of Health Research, ปีที่ 23, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2009, หน้า 125-133
2008 exChanklan, R, exMizunuma, M, inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, exHasitapan, K, inดร.บุญส่ง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, exMiyakawa, T, "Identification of Saccharomyces cerevisiae Tub1 alpha-tubulin as a potential target for NKH-7, a cytotoxic 1-naphthol derivative compound", BIOSCIENCE BIOTECHNOLOGY AND BIOCHEMISTRY, ปีที่ 72, ฉบับที่ 4, เมษายน 2008, หน้า 1023-1031
2008 exสุธินี บุญอนันต์วงศ์, inดร.บุญส่ง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, "Synthesis and Biological Evaluation of 3,16,20-Polyoxygenated Steroids of Marine Origin and Their Analogs", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2008, หน้า 531-542
2008 exTzschucke, CC, exPradidphol, N, exDieguez-Vazquez, A, inดร.บุญส่ง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, exLey, SV, "FeCl3-catalysed cleavage of 1,2-butanediacetal protected diols", SYNLETT, ฉบับที่ 9, พฤษภาคม 2008, หน้า 1293-1296
2008 exBoonananwong, Suthinee, inดร.บุญส่ง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, "First synthesis of 3,16,20-polyoxygenated cholestanes, new cytotoxic steroids from the gorgonian Leptogorgia sarmentosa", Steroids, ปีที่ 73, ฉบับที่ 11, สิงหาคม 2008, หน้า 1123-1127
2007 exPloysuk, C, inดร.บุญส่ง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, "Synthesis of Isagarin, a Tetracyclic Naphthoquinone via a Palladium Catalysed Cyclisation.", SYNTHETIC COMMUNICATIONS, ปีที่ 37, ฉบับที่ 7-9, กันยายน 2007, หน้า 1463-1471
2007 exTeerapatsakul, C, exAbe, N, exBucke, C, inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, inดร.เสรี เจริญกิจมงคล, อาจารย์, inดร.เลอลักษณ์ จิตรดอน, รองศาสตราจารย์, "Novel laccases of Ganoderma sp KU-Alk4, regulated by different glucose concentration in alkaline media", WORLD JOURNAL OF MICROBIOLOGY & BIOTECHNOLOGY, ปีที่ 23, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2007, หน้า 1559-1567
2006 inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, "Synthesis of Betamethasone Form the waste of Thai Agave Sisalana.", Synthetic Communications, ปีที่ 36, ฉบับที่ 7, กันยายน 2006, หน้า 865-874
2006 inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, exHasitapan Komkrit, exPradidphol, Narathip, exKirtikara, Kanyawim, exJongkon, Nipa, inดร.บุญส่ง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, "Synthesis pf Novel 2-(2-cyclohexyl) Substituted 1-Naphthol Derivatives with Anticycloxygenase Activity.", Current Medicinal Chemistry (Curr.Med.Chem.), ปีที่ 13, ฉบับที่ 30, ธันวาคม 2006, หน้า 3363-3374
2006 inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, "Stereoselective palladium-catalyzed four-component cascade synthesis of pyrrolidinyl-, pyrazolidinyl-, and isoxazolidinyl isoquinolines.", Angew. Chem. Int. Ed., ปีที่ 44, ธันวาคม 2006, หน้า 7570-7574
2006 inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, "Catalytic processes for the functionalisation and desymmetrisation of malononitrile derivatives", Tetrahedron, ปีที่ 61, ตุลาคม 2006, หน้า 9356-9367
2006 inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, "Inhibitory effects of 2-substituted-1-naphthol derivatives on cyclooxygenase I and II.", Bioorg. Med. Chem., ปีที่ 13, ตุลาคม 2006, หน้า 2167-2175
2006 inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, inดร.บุญส่ง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, exNoimai, N, "Synthesis of betamethasone from the waste of Thai Agave sisalana", SYNTHETIC COMMUNICATIONS, ปีที่ 36, ฉบับที่ 7, กันยายน 2006, หน้า 865-874
2005 inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, "Anti-HIV-1 Constituents from Clausena excavata: Part II Carbazoles and Pyranocoumarin", Phytotherapy Res., ปีที่ 19, ตุลาคม 2005, หน้า 728-731
2005 inดร.บุญส่ง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, exSunthitikawinsakul, A, exNapaswat, C, exYoosook, C, "Anti-HIV-1 constituents from Clausena excavata: Part II. Carbazoles and a pyranocoumarin", PHYTOTHERAPY RESEARCH, ปีที่ 19, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2005, หน้า 728-731
2005 exDondas, HA, exFishwick, CWG, exGai, XJ, exGrigg, R, exKilner, C, exDumrongchai, N, inดร.บุญส่ง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, exPolysuk, C, exSridharan, V, "Stereoselective palladium-catalyzed four-component cascade synthesis of pyrrolidinyl-, pyrazolidinyl-, and isoxazolidinyl isoquinolines", ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION, ปีที่ 44, ฉบับที่ 46, พฤศจิกายน 2005, หน้า 7570-7574
2005 inดร.บุญส่ง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, inดร.จักร แสงมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKirtikara, K, exLuangkamin, S, exHasitapan, K, exJongkon, N, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, "Inhibitory effects of 2-substituted-1-naphthol derivatives on cyclooxygenase I and II", BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY, ปีที่ 13, ฉบับที่ 6, มีนาคม 2005, หน้า 2167-2175
2004 inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, "Toxicity and Antifeedant of Crude Extracts from Leaves of Melaleuca leucadendron L. against Spodoptera litura (F.) (Lepidoptera: Noctuidae) and Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae).", Thai.J.Agri.Sci., ปีที่ 37, ฉบับที่ 3, ตุลาคม 2004, หน้า 199-211
2004 inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, "Synthesis of novel rhinacanthins and related anticancer naphthoquinone esters.", J.Med.Chem., ปีที่ 47, ฉบับที่ 18, มิถุนายน 2004, หน้า 4427-4438
2004 inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, "A Novel Synthetic from Diosgenin to a 17?-Hydroxy Orthoester via a Regio- and Stereo-Specific Rearrangement of an Epoxy Ester.", Synth. Comm., ปีที่ 34, ฉบับที่ 6, ตุลาคม 2004, หน้า 941-963

Conference

การนำเสนอบทความของงามผ่อง เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาเคมี

Publish Year International Conference 19
2014 exมธุริน สิริกมลศิลป์, exปุณิกา จูฑะพันธุ์, inดร.อัจราพร ศรีบุญเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, inดร.ปกรณ์ วรรธนะอมร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Identification of Polyketide Synthases from Menisporopsis theobromae BCC4162 during the Production of Menisporopsin A", The 4th International Biochemistry and Molecular Biology Conference, 2 - 3 เมษายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exนายณัฐวัชร เชื้อนพรัตน์, inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, inดร.บุญส่ง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, "Studies Towards the Synthesis of Tamiphosphor;a Potential Anti Swine Flu and Bird Flu drug:", The 2nd Taiwan-Thailand Bilateral Mini-Symposium on Chemistry for Creative Economyใ, 17 - 19 มกราคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inดร.บุญส่ง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, exนายณัฐวัชร เชื้อนพรัตน์, exน.ส.สุนิสา อัคคะรัสมิโย, "Synthesis of Oseltamivir phosphate (Tamiflu) from Monosaccharides.", The 4th China-Thailand Joint Workshop on Natural Products and Drug Discovery, 26 - 30 พฤศจิกายน 2012, หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย
2011 inดร.บุญส่ง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, exนายณัฐวัชร เชื้อนพรัตน์, exน.ส.สุนิสา อัคคะรัสมิโย, exน.ส.ภาวิณี วิเชียรนุกูล, "A concise synthesis of oseltamivir phosphate from D-mannose via the Knoevenagel condensation and the intramolecular Horner-Wadsworth-Emmons reaction", Pure and Applied Chemistry International Conference 2011, 6 มกราคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.บุญส่ง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, exน.ส.จันจิรา รุจิรวณิช, "Regioselective reductive ring opening of exo- and endo-3,4-O-benzylidene acetals derivatives of pyranosides with Lewis acids and reducing agents", Pure and Applied Chemistry International Conference 2011, 6 มกราคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.บุญส่ง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, exน.ส.ภาวิณี วิเชียรนุกูล, exน.ส.สุนิสา อัคคะรัสมิโย, "Total Synthesis of Oseltamivir Phosphate from D-Ribose via a Metal-Mediated Domino Reaction and Ring-Closing Metathesis", Pure and Applied Chemistry International Conference 2011, 6 มกราคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.บุญส่ง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, exน.ส.สุนิสา อัคคะรัสมิโย, "Regioselective reductive opening of pentylidene acetals of the key precursor in the synthesis of oseltamivir phosphate", Pure and Applied Chemistry International Conference 2011, 6 มกราคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.บุญส่ง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, exน.ส.ภาวิณี วิเชียรนุกูล, exน.ส.สุนิสา อัคคะรัสมิโย, exนายณัฐวัชร เชื้อนพรัตน์, "Total Synthesis of Tamiflu? and Tamiphosphor from D-Ribose", The International Congress for Innovation in Chemistry (PERCH-CIC Congress VII), 4 - 7 พฤษภาคม 2011, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2011 inดร.บุญส่ง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, exนายณัฐวัชร เชื้อนพรัตน์, "A New Synthetic Approach to Oseltamivir Phosphatefrom D-Mannose", The International Congress for Innovation in Chemistry (PERCH-CIC Congress VII), 4 - 7 พฤษภาคม 2011, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2011 inดร.บุญส่ง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, exน.ส.สุนิสา อัคคะรัสมิโย, "Studies Towards the Synthesis of Oseltamivir Phosphate(Tamiflu) from D-Glucose", The International Congress for Innovation in Chemistry (PERCH-CIC Congress VII), 4 - 7 พฤษภาคม 2011, พัทยา อื่นๆ ประเทศไทย
2010 inดร.บุญส่ง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, exน.ส.ภาวิณี วิเชียรนุกูล, exน.ส.สุนิสา อัคคะรัสมิโย, "Synthesis of Oseltamivir phosphate (Tamiflu) via a Metal-mediated Domino Reaction and Ring Closing Metathesis", BIT’s 1st Annual World Congress of Catalytic Asymmetric Synthesis-2010 (WCCAS-2010), 17 - 21 พฤษภาคม 2010, ปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
2008 exนายสายัน สุทธิประภา, inดร.บุญส่ง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, exชโลบน โยสุข, exชลิตา นภาสวาท, inนางยุพา ปานแก้ว, inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, "Quantitative Analysis of Two Anti-Hiv-1 Constituents in the Crude Extracts of Clausena Excavata From Six Various Sources in Thailand", Pure and Aplied Chemistry International Conference 2008 (PACCON2008), 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.บุญส่ง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, exนางสาวสุธินี บุญอนันต์วงศ์, "Synthesis of 3,6,20-Polyoxygenated Steroids of Marine Origin: Structure/Activity Studies. ", 3rd International Conference on Cutting-Edge Organic Chemistry in Asia (ICCEOAC-3), 20 พฤศจิกายน 2008, Hangzhou สาธารณรัฐประชาชนจีน
2008 inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, exคมสัณห์ อิ่มพันเบน, exประสาน ธรรมาอุภากรณ์, inดร.บุญส่ง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, "Pharmacological Potential and Synthesis of Compounds of Tinospora crispa", The 1st Thailand-Taiwan Bilateral Mini-Symposium on Recent Advances on Natural Products and Organic Synthesis, 24 - 28 ตุลาคม 2008, ไต้หวัน
2007 inดร.บุญส่ง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, exนายชัชวาล พลอยสุข, "การสังเคราะห์สารมาติซินและไอโซมาติซินโดยใช้พาลาเดียมเป็นตัวเร่ง ", International Symposium on Catalysis and Fine Chemicals 2007(C&FC2007). , 17 - 21 ธันวาคม 2007, สาธารณรัฐสิงคโปร์
2007 exพงศ์พันธ์ ศิริพงษ์, exจริยา หาญวจนวงศ์, exจันทนา ยาหวงไฟ, exสุรัสวดี พิยาวิริยะกุล, exขวัญใจ กนกมีสกุล, inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, exสมศักดิ์ รุจิรวัฒน์, exนาโอโตะ โอกุ, "Induction of Apoptosis by Rhinacanthone Lsolated from Rhinacanthus nasutus roots in human cervical carcinoma cells", The Sixth Princess Chulabhorn International Science Congress, 25 - 29 พฤศจิกายน 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 exคมสันห์ อิ่มพันธ์แบน, inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, inดร.บุญส่ง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, "Synthesis of N-formyinornciferine with cardiotonic activity", The Sixth Princess Chulabhorn International Science Congress, 25 - 29 พฤศจิกายน 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, "The effects of a combination of Andrographis paniculata, Curcuma longa, Momordica charantia and Zingiber montanum on growth performance and morphology of intestine in broilers.", AHAT/BSAS International Conference: Integrating Livestock Crop Systems to Meet the Challenges of Globalisation., 9 ตุลาคม 2006
2006 inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, "The effects of extracts from Curcuma longa, Paederia tomentosa and Tinospora crispa on stress and immunity in broilers.", AHAT/BSAS International Conference: Integrating Livestock Crop Systems to Meet the Challenges of Globalisation., 9 ตุลาคม 2006
Publish Year National Conference 15
2010 inดร.บุญส่ง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, exน.ส.สุนิสา อัคคะรัศมีโย, "Regioselective reductive ring opening of pentylidene acetates of cyclohexene carboxylate derivative, an intermediate for the synthesis of Tamiflu.", Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON) 2010, 21 - 23 มกราคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, inนายยุทธนา บรรจง, inนางยุพา ปานแก้ว, inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, exMongkol Srianan, inนางสาวเทพา ผุดผ่อง, "ระยะปลูกและอายุการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมของแพทชูลีในประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 exPornchai Sincharoenpokai, inดร.องอาจ เลาหวินิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.พัชรี สุนทรนันท, รองศาสตราจารย์, inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, exSuriyan Sutthiprabha, inดร.บุญส่ง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, "ผลการยับยั้งของสารสกัดขมิ้นชัน (Curcuma longa Linn.) ต่อเชื้อแบคทีเรียก่อโรคบางชนิดในคนและสัตว์บางชนิด", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2008 exภรภัทร สำอางค์, exบุญส่ง คงคาทิพย์, inดร.ปารียา อุดมกุศลศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, "การพัฒนาผลิตน้ำมันหอมระเหยและสารสกัดจากแพทชูลีที่ออกฤทธิ์ยับยั้ง เชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดสิว", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.บุญส่ง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, exนางสาวนิศาชล ชาวสวนเจริญ, "การสังเคราะห์สารยับยั้งมะเร็ง OSW1 ที่ได้จากธรรมชาติ", Contemporary Organic Synthesis Symposium“ Methods and Techniques , 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 exฐานิดา ศรีหาวงศ์, inมร.สุนทรานี ทองใหญ่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุภาพร อิสริโยดม, รองศาสตราจารย์, inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, inดร.ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของสารสกัดหยาบจากสมุนไพรขมิ้นชันและฟ้าทะลายโจรต่อความเครียดจากภาวะออกซิเดชั่นในไก่เนื้อ", การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 45 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, อื่นๆ ประเทศไทย
2006 inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, "Synthesis of 3-(tert-Butyl-dimethylsiloxy)-16?-hydroxy-17-acetyl-1,3,5(10)-estratriene : A Key Intermediate for Synthesis of Geodisterol.", The 31st Congress on Science and Technology of Thailand., 9 ตุลาคม 2006
2006 inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, "Synthesis of Novel Naphthol Derivatives with Anticyclooxygenase Activity.", The 31st Congress on Science and Technology of Thailand., 9 ตุลาคม 2006
2006 inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, "The Effects of Herbatobmix? on Immunity in Broilers.", The 43rd Kasetsart University Annual Conference. 2005., 9 ตุลาคม 2006
2006 inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, "The Effects of Herbatobmix ? and Muplus? on Growth Performance in Broilers.", The 43rd Kasetsart University Annual Conference., 9 ตุลาคม 2006
2006 inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, "The Effects of Extracts from Curcuma longa, Paederia tomentosa and Tinospora crispa on Stress and Immunity in Broilers.", The 43rd Kasetsart University Annual Conference., 9 ตุลาคม 2006
2006 inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, "Anticancer Naphthoquinone Ester Derivatives from Rhinacanthus nasutus Model Compounds.", The 43rd Kasetsart University Annual Conference., 9 ตุลาคม 2006
2006 inนายองอาจ หาญชาญเลิศ, inดร.ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา, รองศาสตราจารย์, inนายฉลองชัย แบบประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.บุญส่ง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, "การศึกษาอิทธิพลของวันปลูกต่อผลผลิตและปริมาณสารแอนโดรกราโฟไลด์ในใบฟ้าทะลายโจร", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, inดร.บุญส่ง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, inนางสุมาลี บุญมา, รองศาสตราจารย์, inดร.กมลชัย ตรงวานิชนาม, รองศาสตราจารย์, inดร.สันติ แก้วโมกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราที่ก่อโรคในปลาจากสารสกัดขมิ้นชันในห้องปฏิบัติการ", วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32, 10 - 12 ตุลาคม 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2003 inดร.บุญส่ง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, exนางสาวนิศาชล ชาวสวนเจริญ, "การสังเคราะห์สารยับยั้งมะเร็ง OSW-1 ที่ได้จากธรรรมชาติ", Contemporary Organic Synthesis Symposium“ Methods and Techniques” , 21 กุมภาพันธ์ 2003 - 23 กุมภาพันธ์ 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=250006]