แนวโน้มผลงานของสุดาวรรณ

Journal

บทความของสุดาวรรณ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร กำแพงแสน และในศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ)

Publish Year International Journal 19
2021 exภัสสราภรณ์ ศรีมังกรแก้ว, exกฤติกาญจน์ สุวรรณสโรช, inดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, รองศาสตราจารย์, inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี, "การทดสอบความเป็นพิษเรื้อรังทางปากของน้ำดีจระเข้สายพันธุ์ไทย (Crocodylus siamensis) ในหนูแรท สายพันธุ์ Sprague Dawley", วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, ปีที่ 63, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2021, หน้า 1-12
2020 inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี, inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, รองศาสตราจารย์, "Evidence for Covert Baculovirus Infections in the Field-collected Spodoptera litura Larvae", Journal of Advanced Agricultural Technologies, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2020, หน้า 20-27
2018 inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี, inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, รองศาสตราจารย์, exMotoko Ikeda , exMichihiro Kobayashi, "Establishment of New Cell Lines from Pupal Ovaries of Spodoptera exigua with Differential Susceptibility to Homologous Nucleopolyhedrovirus", Journal of Advanced Agricultural Technologies, ปีที่ 5, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2018, หน้า 281-288
2018 exAmon Praduptong , inดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี, exPassaraporn Srimangkornkaew, inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์, "Acute Oral Toxicity Testing of Siamese Crocodile (Crocodylus siamensis) Oil in Wistar Rats", Bioscience Discovery, ปีที่ 9, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2018, หน้า 409-415
2018 inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี, inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, รองศาสตราจารย์, exMotoko Ikeda , exMichihiro Kobayashi, "Replication and Occlusion Body Formation of Spodoptera exigua Multicapsid Nucleopolyhedrovirus in a Homologous Cell Line", Journal of Advanced Agricultural Technologies, ปีที่ 5, ฉบับที่ 3, กันยายน 2018, หน้า 236-244
2017 inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี, inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์, exMotoko Ikeda , exMichihiro Kobayashi, "Susceptibility of a Cloned Cell Line from Helicoverpa armigera to Homologous Nucleopolyhedrovirus", Journal of Advanced Agricultural Technologies, ปีที่ 4, ฉบับที่ 3, กันยายน 2017, หน้า 196-204
2016 exEkawit Threenet, inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี, inดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, รองศาสตราจารย์, "Protein Biomarker Screening on Effect of Freeze Dried Crocodile Blood and Vitamin C in Iron-deficient Anemic Rats", Chiang Mai Journal of Science, ปีที่ 43, ฉบับที่ 5, ตุลาคม 2016, หน้า 1077-1089
2016 inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี, inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์, exMotoko Ikeda , exMichihiro Kobayashi, "A New Continuous Cell Line of Spodoptera exigua and Its Susceptibility to Autographa californica Multicapsid Nucleopolyhedrovirus", Journal of Advanced Agricultural Technologies , ปีที่ 3, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2016, หน้า 231-238
2016 inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์, exSirilak Yamkong, inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี, inดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, รองศาสตราจารย์, "Effects of Large Volume Crocodile Blood Collection on Hematological Values of Siamese Crocodiles (Crocodylus siamensis)", Journal of Advanced Agricultural Technologies, ปีที่ 3, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2016, หน้า 252-257
2015 inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์, exEkawit Threenet, inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี, inดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, รองศาสตราจารย์, "Effectiveness in the Treatment of Iron Deficiency Anemia in Sprague-Dawley Rats Using Freeze-Dried Crocodile Blood", International Journal of Life Sciences Biotechnology and Pharma Research, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, มกราคม 2015, หน้า 42-49
2015 inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี, inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์, exProf. Motoko Ikeda , exProf. Michihiro Kobayashi , "Characterization of the Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus during serial passage in cell culture", Journal of Advanced Agricultural Technologies, ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2015, หน้า 63-70
2009 exJ. G. Ogembo, exB. L. Caoili, exM. Shikata, inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี, exM. Kobayashi, exM. Ikeda, "Comparative genomic sequence analysis of novel Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus (NPV) isolated from Kenya and three other previously sequenced Helicoverpa spp. NPVs", Virus Genes , ปีที่ 39, ฉบับที่ 2, ตุลาคม - ธันวาคม 2009, หน้า 261-272
2009 inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี, inดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, รองศาสตราจารย์, inนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์, inนางสาวเยาวดี คุปตะพันธ์, "FREEZE DRIED CROCODILE BLOOD PRODUCTION AS FOODSUPPLEMENT", Journal of bioscience and bioengineering , ปีที่ 1, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2009, หน้า S22-S22
2008 exOgembo J.G., inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี, exCaoili B.L., exIkeda M., exKobayashi M., "Susceptibility of newly established cell lines from Helicoverpa armigera to homologous and heterologous nucleopolyhedroviruses", Journal of Insect Biotechnology and Sericology , ปีที่ 77, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2008, หน้า 25-34
2008 inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี, inดร.มณี ตันติรุ่งกิจ, inดร.ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ, รองศาสตราจารย์, inนางนภาวรรณ นพรัตนราภรณ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วรวิทย์ สิริพลวัฒน์, รองศาสตราจารย์, "Characterization of Microsatellite Markers for the Siamese Crocodile and Amplification in the Closely Related Genus Crocodylus", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2008, หน้า 682-692
2008 exOgembo, J.G, inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี, exCaoili, B.L, exIkeda, M, exKobayashi, M., "Susceptibility of the cell line Hv-AM1 from Heliothis virescens to eight selected nucleopolyhedroviruses", Journal of Insect Biotechnology and Sericology , ปีที่ 77, ฉบับที่ 3, ตุลาคม 2008, หน้า 141-150
2007 exOgembo, J.G., inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี, exKamiya, K., exIshikawa, H., exKatou, Y., exIkeda, M., exKobayashi, M., "Cloning and comparative characterization of nucleopolyhedroviruses isolated from African bollworm, Helicoverpa armigera, (Lepidoptera: Noctudiae) in different geographic regions", Journal of Insect Biotechnology and Sericology, ปีที่ 76, ฉบับที่ 1, กันยายน 2007, หน้า 39-49
2006 exIkeda, M, exShikata, M, exShirata, N, inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี, exKobayashi, M, "Gene organization and complete sequence of the Hyphantria cunea nucleopolyhedrovirus genome", JOURNAL OF GENERAL VIROLOGY, ปีที่ 87, กันยายน 2006, หน้า 2549-2562
2006 exkaewwises M., inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี, inดร.ศรีเมฆ ชาวโพงพาง, inดร.ทิพย์วดี อรรถธรรม, ศาสตราจารย์, "Identification of the polyhedrin gene of Thai Bombyx mori nucleopolyhedrovirus", ScienceAsia, ปีที่ 32, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2006, หน้า 421-427
Publish Year National Journal 5
2020 exภัสสราภรณ์ ศรีมังกรแก้ว, exอมร ประดับทอง , inดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี, inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์, "การทดสอบความเป็นพิษเฉียบพลันของน้ำดีจระเข้ (Crocodylus siamensis) ในหนูแรทสายพันธุ์ Sprague Dawley", วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, ปีที่ 62, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2020, หน้า 16-25
2020 exภัสสราภรณ์ ศรีมังกรแก้ว, exอมร ประดับทอง , inดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี, inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์, "พิษกึ่งเรื้อรังของน้ำดีจระเข้สายพันธุ์ไทย (Crocodylus siamensis) ในหนูแรทสายพันธุ์ Sprague Dawley", วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, ปีที่ 62, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2020, หน้า 50-58
2020 exอมร ประดับทอง , exภัสสราภรณ์ ศรีมังกรแก้ว, inดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี, inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์, "ความเป็นพิษเฉียบพลันทางปากของน้ำมันจระเข้ (Crocodylus siamensis) ผสมกระชายดำ (Kaempferia parviflora Wall. Ex. Baker) ในหนูแรทสายพันธุ์ Wistar", วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ , ปีที่ 62, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 297-304
2020 exอมร ประดับทอง , exภัสสราภรณ์ ศรีมังกรแก้ว, inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี, exดร.ณัตฐาวุฒิ ฐิติปราโมทย์, inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, รองศาสตราจารย์, "ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของน้ำมันสมุนไพรสูตรน้ำมันจระเข้พันธุ์ไทย (Crocodylus siamensis) ขมิ้นชัน (Curcuma longa) กระชายดำ (Kaempferia parviflora) และ ไพล (Zingiber cassumunar Roxb)", วารสารเกษตรพระวรุณ , ปีที่ 17, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 159-170
2008 inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี, "Restriction endonuclease pattern of Thai Bombyx mori L. nucleopolyhedrovirus", วารสารวิชาการเกษตร (Thai Agricultural Research Journal), ปีที่ 25, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2008, หน้า 86-97

Conference

การนำเสนอบทความของสุดาวรรณ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร กำแพงแสน และในศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ)

Publish Year International Conference 30
2018 inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี, inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, รองศาสตราจารย์, exMotoko Ikeda , exMichihiro Kobayashi, "Establishment of New Cell Lines from Pupal Ovaries of Spodoptera exigua with Differential Susceptibility to Homologous Nucleopolyhedrovirus", The 2018 4th International Conference on Biotechnology and Agriculture Engineering (ICBAE 2018) , 29 มีนาคม 2018, โอกินาวา ญี่ปุ่น
2017 inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี, inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, exMotoko Ikeda , "Identification of a New Granulovirus from Naturally Infected Spodoptera litura Larvae in Thailand", The 2017 3rd International Conference on Biotechnology and Agriculture Engineering (ICBAE 2017) , 29 มีนาคม 2017, Osaka ญี่ปุ่น
2017 inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี, inดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, รองศาสตราจารย์, exJitraporn Chanrajakit , exPanya Youngprapakorn, "Cross-species Amplification and Polymorphism of Microsatellite Loci in Crocodylus siamensis and C. porosus in Commercial Crocodile Farms", The 2017 3rd International Conference on Biotechnology and Agriculture Engineering (ICBAE 2017) , 29 มีนาคม 2017, Osaka ญี่ปุ่น
2017 inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี, inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, รองศาสตราจารย์, exMotoko Ikeda , exMichihiro Kobayashi, "Replication and Occlusion Body Formation of Spodoptera exigua Multicapsid Nucleopolyhedrovirus in a Homologous Cell Line", The 2017 5th International Conference on Agriculture and Biotechnology (ICABT 2017) , 28 ธันวาคม 2017, โตเกียว ญี่ปุ่น
2017 inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี, inดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, รองศาสตราจารย์, "Growth Rate of Burmese Python (Python molurus bivittatus) in Captive Breeding in Thailand", The 2017 7th International Conference on Asia Agriculture and Animal (ICAAA 2017), 29 สิงหาคม 2017, กรุงเทพฯ อื่นๆ ประเทศไทย
2016 inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี, inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์, exMotoko Ikeda , exMichihiro Kobayashi, "A new continuous cell line of Spodoptera exigua and its susceptibility to Autographa californica multicapsid nucleopolyhedrovirus", The 2016 2nd International Conference on Biotechnology and Agriculture Engineering (ICBAE 2016) , 8 เมษายน 2016, Tokyo ญี่ปุ่น
2016 inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์, exSirilak Yamkong, inดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี, "Effects of Large Volume Crocodile Blood Collection on Hematological Values of Siamese Crocodiles (Crocodylus siamensis)", The 2016 2nd International Conference on Biotechnology and Agriculture Engineering (ICBAE 2016), 8 เมษายน 2016, Tokyo ญี่ปุ่น
2016 inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี, inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์, exMotoko Ikeda , exMichihiro Kobayashi, "Susceptibility of a Cloned Cell Line from Helicoverpa armigera to Homologous Nucleopolyhedrovirus", The 2016 4th International Conference on Food and Agricultural Sciences (ICFAS 2016), 26 ธันวาคม 2016, Kyoto ญี่ปุ่น
2015 inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์, exEkawit Threenet, inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี, inดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, รองศาสตราจารย์, "Effectiveness Treatment of Iron Deficiency Anemia Sprague Dawley Rats with Freeze dried Crocodile Blood", The 2015 International Conference on Biotechnology and Agriculture Engineering (ICBAE 2015), 7 เมษายน 2015, Kyoto ญี่ปุ่น
2015 inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี, inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์, exMotoko Ikeda , exMichihiro Kobayashi, "Characterization of the Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus during serial passage in cell culture", The 2015 International Conference on Biotechnology and Agriculture Engineering (ICBAE 2015), 7 เมษายน 2015, Kyoto ญี่ปุ่น
2013 inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี, "Scanning Electron Microscopy of Cultured Spodoptera exigua Cells Infected with Autographa californica Multicapsid Nucleopolyhedrovirus", The 30th Annual Conference of the Microscopy Society of Thailand (MST30), 23 - 24 มกราคม 2013, จันทบุรี ประเทศไทย
2013 inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี, inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์, "Multiple Nucleocapsid Packaging of Helicoverpa armigera Nucleopolyhedrovirus during Transport of Progeny Virus to the Plasma Membrane", The 30th Annual Conference of the Microscopy Society of Thailand (MST30), 23 - 24 มกราคม 2013, จันทบุรี ประเทศไทย
2013 inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี, inนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์, inนางสาวเยาวดี คุปตะพันธ์, exนางสาววิสาชิณี รุ่งทวีชัย, "Crocodile Blood Capsule-Kasetsart University Research Product, the First Registered as Dietary Supplement in Thailand: Development and Trends", World Crocodile Conference (22nd Working Meeting of the IUCN-SSC Crocodile Specialist Group), 20 - 23 พฤษภาคม 2013, Negombo สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
2013 inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี, inดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, รองศาสตราจารย์, exคุณวิสาชิณี รุ่งทวีชัย, exน.สพญ. จิตตาภรณ์ ชาญราชกิจ, exนพ. ปัญญา ยังประภากร, "Molecular identification of Crocodylus siamensis using specific primers for reintroduce to Kangkrachan National Park in Phetchaburi, Thailand", World Crocodile Conference (22nd Working Meeting of the IUCN-SSC Crocodile Specialist Group), 20 - 23 พฤษภาคม 2013, Negombo สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
2013 inดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, รองศาสตราจารย์, inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี, "Effects of Freeze-Dried Crocodile Serum Supplementation on Blood Glucose Level in Diabetic Spraque Dawley Rats", World Crocodile Conference (22nd Working Meeting of the IUCN-SSC Crocodile Specialist Group), 20 - 23 พฤษภาคม 2013, Negombo สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
2013 exManadsaree Klomtun , exPannapa Pinweha, inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี, inดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, รองศาสตราจารย์, inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์, "Protein Pattern and Amino Acid Profile of Siamese Crocodile (Crocodylus siamensis) Egg White", World Crocodile Conference (22nd Working Meeting of the IUCN-SSC Crocodile Specialist Group), 20 - 23 พฤษภาคม 2013, Negombo สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
2013 exPannapa Pinweha, exManadsaree Klomtun , inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี, inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, รองศาสตราจารย์, "Chemical Composition of Siamese Crocodile (Crocodylus siamensis ) Egg Yolk", World Crocodile Conference (22nd Working Meeting of the IUCN-SSC Crocodile Specialist Group), 20 - 23 พฤษภาคม 2013, Negombo สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
2013 exPatcharavadeeWongspanich, exSakanjit Pathompota, inดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี, inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์, "Acute Effects of Freeze Dried Crocodile Bile on Male Sprague Dawley Rats", World Crocodile Conference (22nd Working Meeting of the IUCN-SSC Crocodile Specialist Group), 20 - 23 พฤษภาคม 2013, Negombo สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
2012 inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี, inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์, "Clonal Variation in the Helicoverpa armigera Insect Cell Population", The 24th International Congress of Entomology , 19 - 24 สิงหาคม 2012, Daegu สาธารณรัฐเกาหลี
2012 inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี, inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์, exAssoc. Prof. Motoko Ikeda , exProf. Michihiro Kobayashi , "Effects of Insect Cell Line on the Production of Helicoverpa armigera Nucleopolyhedrovirus", The 25th Annual and International Meeting of the Japanese Association for Animal Cell Technology (JAACT2012), 27 - 30 พฤศจิกายน 2012, Nagoya ญี่ปุ่น
2011 inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี, inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์, "Characterization of the Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus fp25k gene during serial passage in cell culture", The 6th International Conference on Biopesticides (ICOB6), 11 - 16 ธันวาคม 2011, Chiang Mai, Thailand อื่นๆ
2011 inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี, inดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, รองศาสตราจารย์, inนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์, inนางสาวเยาวดี คุปตะพันธ์, exKriyaporn Songmuaeng, "The Effects of Freeze-Dried Crocodile Blood Supplementation and Vitamin C on HematologicalValues of Iron Deficiency Anemia Male Rat", The 3rd International Conference of Bioinformatics, Natural Products and Traditional Medicine, 14 - 16 ตุลาคม 2011, Xi'an อื่นๆ สาธารณรัฐประชาชนจีน
2010 inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี, inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์, "New Cell Lines from Helicoverpa armigera and Their Susceptibility to Homologous Nucleopolyhedrovirus", The ISSAAS International Congress 2009 , 11 - 15 มกราคม 2010, ชลบุรี ประเทศไทย
2009 inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี, inนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์, inนางสาวเยาวดี คุปตะพันธ์, "การผลิตเลือดจระเข้ระเหิดแห้งเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร", APBioChEC'09 Biotechnology for Sustainable Development, 24 - 28 พฤศจิกายน 2009, Kobe ญี่ปุ่น
2008 inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี, "Characterization of Genotypic and Phenotypic variation in plaque-purified clones of(Helicoverpa armigera) nucleopolyhedrovirus Thai isolates", Asia-Pacific Congress of Sericulture and Insect Biotechnology , 21 - 23 มีนาคม 2008, ญี่ปุ่น
2008 inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี, exOgembo, J. G., exB.L. Caoili, exM. Shikata, exM. Ikeda, exM. Kobayashi., "Complete genomic sequence of HearNPV-NNg1 isolated from Kenya", the 78th Annual Conference of the Japanese Society of Sericultural Science. Nagoya, Japan., 20 - 21 มีนาคม 2008, ญี่ปุ่น
2008 inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี, exOgembo, J. G., exB.L. Caoili, exK. Kamiya, exH. Ishikawa, exY. Katou, exM. Ikeda, exM. Kobayashi, "Development of a Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus isolated from Kenya as biological control agent", the Asia-Pacific Congress of Sericulture and Insect Biotechnology. Nagoya, Japan, 21 - 23 มีนาคม 2008, ญี่ปุ่น
2008 inดร.มณี ตันติรุ่งกิจ, exชมนาถ เกิดคง, inนางอรวรรณ ชวนตระกูล, inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี, "Molecular Bacterial Diversity in Mangrove Soil from Khoa Lampi-Hat Tai Mueang National Park, Phangnga Province ", The International Conference on Life Sciences 2008 ”Well Being for the Human Race” (BioAsia 2008, Thailand) , 25 - 27 พฤศจิกายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี, "Establishment of five new cell lines from Spodoptera exigua and their susceptibility to nucleopolyhedroviruses", the 76th Annual Conference of the Japanese Society of Sericultural Science, 30 - 31 มีนาคม 2006, Kyoto ญี่ปุ่น
2006 inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี, "Cloning and comparative characterization of nucleopolyhedroviruses isolated from African bollworm Helicoverpa armigera (Lepidoptera: Noctudiae) in different regions", the 76th Annual Conference of the Japanese Society of Sericultural Science, 30 - 31 มีนาคม 2006, Kyoto ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 12
2015 inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี, inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์, "โคลนจากเซลล์ไลน์ของหนอนเจาะสมอฝ้ายและความไวของเซลล์ต่อเชื้อนิวคลีโอโพลีฮีโดรไวรัส", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 5 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี, inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์, exAssoc. Prof. Motoko Ikeda , exProf. Michihiro Kobayashi , "Ultrastructural Studies of Spilosoma imparilis Cells Infected with the Baculovirus Hyphantria cunea Nucleopolyhedrovirus", The 30th Annual Conference of the Microscopy Society of Thailand (MST30), 23 - 24 มกราคม 2013, จันทบุรี ประเทศไทย
2013 inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี, inนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์, inนางสาวเยาวดี คุปตะพันธ์, exน.ส.วิสาชิณี รุ่งทวีชัย , "SUCCESSFUL DEVELOPMENT AND COMMERCIALIZATION OF FRREZE-DRIED CROCODILE BLOOD PRODUCT", The 39th Congress on Science and Technology of Thailand (STT 39), 21 - 23 ตุลาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, รองศาสตราจารย์, inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี, "REDUCTION OF BLOOD GLUCOSE LEVEL IN DIABETIC SPRAQUE DAWLEY RATS SUPPLEMENTED WITH FREEZE-DRIED CROCODILE SERUM", The 39th Congress on Science and Technology of Thailand (STT 39), 21 - 23 ตุลาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี, exดร.อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์, inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์, "Fast accumulation of few polyhedra mutants during passage of a Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus in Heliothis zea (HZ-AM1) cell culture", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 (วทท 37), 10 - 12 ตุลาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, รองศาสตราจารย์, inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี, inนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์, inนางสาวเยาวดี คุปตะพันธ์, "Optimum dose of freeze-dried crocodile blood as food supplement for iron deficiency Sprague-Dawley rats", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 (วทท 37), 10 - 12 ตุลาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี, exจรูญ บุญวงษ์ , inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์, "การจำแนกเซลล์ไลน์ของแมลงด้วยเทคนิคพีซีอาร์", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี, inดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, รองศาสตราจารย์, inนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์, inนางสาวเยาวดี คุปตะพันธ์, "ผลของอาหารเสริมเลือดจระเข้ระเหิดแห้งและวิตามินซีต่อค่าทางโลหิตวิทยา ของหนูโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก", the 36th Congress on Science and Technology of Thailand. , 26 - 28 ตุลาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี, "การตรวจหาปริมาณนิวคลีโอโพลีฮีโดรไวรัสของ Autographa californica ด้วยวิธี plaque assay ในเซลล์ CLGC-SENL-1", การประชุมทางวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36, 26 - 28 ตุลาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี, "การวิเคราะห์ยีนโพลีฮีดรินของนิวคลีโอโพลีฮีโดรไวรัสของหนอนเจาะสมอฝ้ายสายพันธุ์ไทย", การประชุมทางวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36, 26 - 28 ตุลาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี, inดร.มณี ตันติรุ่งกิจ, inดร.ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ, รองศาสตราจารย์, inนางนภาวรรณ นพรัตนราภรณ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วรวิทย์ สิริพลวัฒน์, รองศาสตราจารย์, "Development of microsatellite markers from Siamese crocodile (Crocodylus siamensis)", The 34th Congress on Science and Technology of Thailand, 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2005 inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี, "New cell lines of the beet armyworm, Spodoptera exigua, for biotechnological researches", the 2nd KU-KPS Conference, 7 - 8 ธันวาคม 2005
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=240664]