แนวโน้มผลงานของกุลวดี

Conference

การนำเสนอบทความของกุลวดี เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และในฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป

Publish Year International Conference 1
2005 inนางกุลวดี ตรองพาณิชย์, "Sweet Cron Products Development and Technology Transferring", Intradfood2005-Innovation in Traditional Foods [EFFost 2005] เมือง Valencia Spain, 23 ตุลาคม 2005, Valencia ราชอาณาจักรสเปน
Publish Year National Conference 3
2010 inดร.วิภาภรณ์ ณ ถลาง, inนางกุลวดี ตรองพาณิชย์, inนางสาวศรุดา (ตวิษา) โลหะนะ, "คุณค่าทางโภชนาการและความเป็นพิษระดับเซลล์ของเส้นใยปาล์มซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้จากการสกัดน้ำมันปาล์ม", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inนางกุลวดี ตรองพาณิชย์, inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, inนางสิริพร สธนเสาวภาคย์, "การพัฒนาการผลิตพริกแดงป่นในภาชนะบรรจุสู่เชิงพาณิชย์", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และเสนอใน การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 6 โดยสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลเกษตรและอุตสาหกรมเกษตรว วันที่ 29 ก.ค.51 (เสนอเอง/ภาคโปสเตอร์), 18 - 20 ตุลาคม 2007, ท่าศาลา นครศรีธรรมราช ประเทศไทย
2007 inนางกุลวดี ตรองพาณิชย์, inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, inนายสมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม, "การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมเดี่ยวโดยกระบวนการบรรจุกระป๋อง", การประชุมทางวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 33, 22 - 24 สิงหาคม 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=240654]

แสดงความคิดเห็น

(0)