แนวโน้มผลงานของรัชนีกร

Journal

บทความของรัชนีกร เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสังคมศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

Publish Year National Journal 1
2008 exสุจิตรา ม้าทอง, inนางรัชนีกร เศรษโฐ, รองศาสตราจารย์, "ภาวะผู้นำและการพัฒนาชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 34, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2008, หน้า 138-149
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=240584]