แนวโน้มผลงานของปฬาณี

Journal

บทความของปฬาณี เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสังคมศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

Publish Year National Journal 1
2010 exสนธยา จินดามกุข์, inนางปฬาณี ฐิติวัฒนา, รองศาสตราจารย์, "ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเครียดของหัวหน้าหอพักหญิง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 36, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2010, หน้า 130-141
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=240583]