แนวโน้มผลงานของโสภิณ

Journal

บทความของโสภิณ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

Publish Year International Journal 1
2007 exJirawat Jaroensathapornkul, inนายโสภิณ ทองปาน, ศาสตราจารย์, "Impacts of Government Spending on Thailand?s Agricultural Sector", Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์), ปีที่ 28, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2007, หน้า 385-395
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=240544]