Person Image

  Education

  • ปร.ด.(วิทยาศาสตร์การกีฬา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • กศ.ม.(พลศึกษา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , ไทย
  • กศ.บ.(สุขศึกษา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , ไทย

  แนวโน้มผลงานของบรรจบ

  Journal

  บทความของบรรจบ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศึกษาศาสตร์ และในภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

  Publish Year National Journal 8
  2021 inนายบรรจบ ภิรมย์คำ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุมิตร สุวรรณ, ศาสตราจารย์, inดร.ธีรศักดิ์ สร้อยคีรี, อาจารย์, inดร.กุลธิดา นุกูลธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.จรูญศรี มาดิลกโกวิท, exรศ.ดร.พิชญาภา ยืนยาว, exผศ.สุธารัตน์ ชาวนาฟาง, exผศ.วิไลลัษณา สร้อยคีรี, "ข้อเสนอเชิงนโยบายการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ", วารสารสังคมศาสตร์วิจัย, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2021, หน้า 1-19
  2008 exกมล มัยรัตน์, inนายบรรจบ ภิรมย์คำ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุพิตร สมาหิโต, รองศาสตราจารย์, "ผลของการฝึกจินตภาพ การฝึกการผ่อนคลายกล้ามเนื้อและการฝึกสมาธิแนวอานาปานสติ ที่มีต่อความแม่นยำในการเสิร์ฟวอลเลย์บอล", วิทยาสารกำแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวิศวกรรมศาสตร์, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2008
  2015 inดร.พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค, รองศาสตราจารย์, inนายบรรจบ ภิรมย์คำ, รองศาสตราจารย์, inนางจิราภรณ์ กาแก้ว, อาจารย์, inนายวุฒินันท์ ไอยราพัฒนา, อาจารย์, inนางเครือวัลย์ จตุพรพูนทรัพย์(บุญญเลสนิรันตร์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสำหรับโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ด้วยกระบวนการจัดการความรู้", ศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), ปีที่ 6, ฉบับที่ 13, มกราคม - มิถุนายน 2015
  2014 inนายบรรจบ ภิรมย์คำ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุมิตร สุวรรณ, ศาสตราจารย์, inดร.ฐณัฐ วงศ์สายเชื้อ, อาจารย์, inดร.พินดา วราสุนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลกระทบจากการเปิดปิดภาคเรียนตามประชาคมอาเซียนของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย", ครุศาสตร์ จุฬาฯ, ปีที่ 42, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2014, หน้า 66-80
  2014 exหริต หัตถา, inนายบรรจบ ภิรมย์คำ, รองศาสตราจารย์, inนางวัลลีย์ ภัทโรภาส, รองศาสตราจารย์, "ผลของการฝึกพลัยโอเมตริกที่มีต่อความคล่องแคล่วว่องไวของนักกีฬาฟุตซอล", Journal of Sports Science and Technology, ปีที่ 14, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2014, หน้า 53-63
  2012 inดร.มยุรี ถนอมสุข, รองศาสตราจารย์, inนายบรรจบ ภิรมย์คำ, รองศาสตราจารย์, inดร.สมบุญ ศิลป์รุ่งธรรม, รองศาสตราจารย์, inนายอธิเกียรติ ทองเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์, "ทัศนคติต่อวิชาชีพครูของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน", วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ, ปีที่ 38, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2012, หน้า 36-48
  2010 exดวงใจ ศิริวัฒนาศิลป์, inนายบรรจบ ภิรมย์คำ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุพิตร สมาหิโต, รองศาสตราจารย์, "ผลของการฝึกสมาธิตามแนวอานาปานสติและการฝึกแบบออโตจีนิกที่มีต่อความแม่นยำในกีฬาเปตอง", วิทยาสารกำแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวิศวกรรมศาสตร์, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2010, หน้า 56-69
  2008 exสยาม ทองใบ, inนายอุดร รัตนภักดิ์, รองศาสตราจารย์, inนายบรรจบ ภิรมย์คำ, รองศาสตราจารย์, "ผลของการฝึกการผ่อนคลายกล้ามเนื้อกับการฝึกจินตภาพ ที่มีต่อเวลาปฏิกิริยาตอบสนองในนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย", วิทยาสารกำแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวิศวกรรมศาสตร์, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2008

  Conference

  การนำเสนอบทความของบรรจบ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศึกษาศาสตร์ และในภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

  Publish Year International Conference 1
  2017 inนางสาวฐิติกมลสิริ ลาโพธิ์, อาจารย์, inนายบรรจบ ภิรมย์คำ, รองศาสตราจารย์, inนายศิริชัย ศรีพรหม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์, inดร.มยุรี ถนอมสุข, รองศาสตราจารย์, inนายธารินทร์ ก้านเหลือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายคมกริช เชาว์พานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายบัณฑิต เทียบทอง, อาจารย์, inดร.สมบุญ ศิลป์รุ่งธรรม, รองศาสตราจารย์, inดร.ประพันธ์ เกียรติเผ่า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนิสิตชั้นปีที่ ๑ ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน", The 6th International Conference on Language, Education, Humanities and Innovation 2017, 22 - 23 เมษายน 2017, สิงคโปร์ สาธารณรัฐสิงคโปร์
  Publish Year National Conference 3
  2018 inนายบรรจบ ภิรมย์คำ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุมิตร สุวรรณ, ศาสตราจารย์, exรศ.ดร.จรูญศรี มาดิลกโกวิท, exพิชญาภา ยืนยาว, exวิไลลักษณา สร้อยคีรี, inดร.กุลธิดา นุกูลธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีรศักดิ์ สร้อยคีรี, อาจารย์, exสุธารัตน์ ชาวนาฟาง, "การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ: กรณีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่", การประชุมวิชาการศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2 - 3 กรกฎาคม 2018, อื่นๆ ประเทศไทย
  2011 inดร.พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค, รองศาสตราจารย์, inนายบรรจบ ภิรมย์คำ, รองศาสตราจารย์, inนางจิราภรณ์ กาแก้ว, อาจารย์, inดร.กุลธิดา นุกูลธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินการจัดการความรู้ของสถานศึกษาในเขตภูมิภาคตะวันตก", การนำเสนอผลงานวิจัยสาขาการศึกษา และสาขาที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 2553, 20 สิงหาคม 2011, เมือง นครปฐม ประเทศไทย
  2010 inดร.มยุรี ถนอมสุข, รองศาสตราจารย์, inนายบรรจบ ภิรมย์คำ, รองศาสตราจารย์, inนางอรวรรณ์ ทองเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายอธิเกียรติ ทองเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.สมบุญ ศิลป์รุ่งธรรม, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์, "การศึกษาสภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สาขาศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์, 8 ธันวาคม 2010, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=240488]