แนวโน้มผลงานของวัลลีย์

Journal

บทความของวัลลีย์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน และในภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

Publish Year National Journal 4
2015 exรักชนก อมรปิยะกิจ, inนางวัลลีย์ ภัทโรภาส, รองศาสตราจารย์, inดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์, "ผลของการออกกําลังกายกล้ามเนื้อแกนลําตัวร่วมกับการให้ความร้อนตื้นและการนวด ที่มีต?อความอดทนของกล?ามเนื้อหลังในผู?ป่วยโรคปวดหลังส่วนล?างเรื้อรัง", Journal of Sports Science and Technology, ปีที่ 15, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2015, หน้า 303-317
2015 exธนพล มีเดช, inนางวัลลีย์ ภัทโรภาส, รองศาสตราจารย์, inดร.นิรอมลี มะกาเจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลแบบเฉียบพลันของการนั่งพักและการยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบเคลื่อนที่โดยใช้ระยะเวลาที่ต่างกันที่มีต่อความเร็วในท่าฟร้อนท์ครอว์ลระยะทาง 50 เมตรของนักกีฬาว่ายน้้า", Journal of Sports Science and Technology, ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2015, หน้า 45-56
2014 exหริต หัตถา, inนายบรรจบ ภิรมย์คำ, รองศาสตราจารย์, inนางวัลลีย์ ภัทโรภาส, รองศาสตราจารย์, "ผลของการฝึกพลัยโอเมตริกที่มีต่อความคล่องแคล่วว่องไวของนักกีฬาฟุตซอล", Journal of Sports Science and Technology, ปีที่ 14, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2014, หน้า 53-63
2012 exนิตยา อินเทศ, inนางวัลลีย์ ภัทโรภาส, รองศาสตราจารย์, inดร.สุพิตร สมาหิโต, รองศาสตราจารย์, "ผลของการฝึกทักษะการรับรู้ที่มีต่อการเรียนรู้และสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพ", Journal of Sports Science and Technology, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2012, หน้า 155-166

Conference

การนำเสนอบทความของวัลลีย์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน และในภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

Publish Year International Conference 1
2017 inดร.สุพิตร สมาหิโต, รองศาสตราจารย์, inนางสาวอำพร ศรียาภัย, อาจารย์, inนางวัลลีย์ ภัทโรภาส, รองศาสตราจารย์, inดร.สรายุทธ์ น้อยเกษม, อาจารย์, inดร.อิษฎี กุฏอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายชนานันต์ สมาหิโต, exนายสุริยัน สมพงษ์, exMr.Fong Wan Hor, "Thailand Sport Hub Capacity Building For ASEAN Community", The 13th Asian Association for Sport Management Conference: Olympic Movement ans the Development of Sustain able Sport Industry in Asia, 21 - 22 กรกฎาคม 2017, Gwangwan-do สาธารณรัฐเกาหลี
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=240485]