Person Image

  Education

  • ค.บ.(การมัธยมศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2513
  • ค.ม.(จิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2515

  แนวโน้มผลงานของนภาพร

  Conference

  การนำเสนอบทความของนภาพร เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศึกษาศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

  Publish Year National Conference 2
  2009 inนางนภาพร ปรีชามารถ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางวรพิมพ์ ถิระวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวอัญชัน เกียรติบุตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อมหาบัณฑิตสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009
  2006 inดร.อาภา จันทรสกุล, รองศาสตราจารย์, inนางนภาพร ปรีชามารถ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จิตตินันท์ บุญสถิรกุล, รองศาสตราจารย์, "การสร้างแบบวัดวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการสำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44 , 30 มกราคม 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=240465]