แนวโน้มผลงานของพันธุ์เทพ

Journal

บทความของพันธุ์เทพ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

Publish Year International Journal 2
2009 inนายศรีศักดิ์ จ่างจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายพันธุ์เทพ เลาหชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Parameter Estimation of Three-Phase Induction Motor by Using Genetic Algorithm", Journal of Electrical Engineering and Technology, ปีที่ 4, ฉบับที่ 3, กันยายน 2009, หน้า 360-364
2007 inนายพันธุ์เทพ เลาหชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Direct Method for Transient Stability Assessment of a Power System with a SSSC", Journal of Computers ( by Academy Pulisher , 2007 ) , ปีที่ 2, ฉบับที่ 8, ตุลาคม 2007, หน้า 77-82
Publish Year National Journal 1
2009 inนายศรีศักดิ์ จ่างจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก, รองศาสตราจารย์, inนายพันธุ์เทพ เลาหชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Power Flow Control by Use of Interline Power Flow Controllers", Journal of Research in Engineering and Technology, ปีที่ 6, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2009, หน้า 378-381

Conference

การนำเสนอบทความของพันธุ์เทพ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

Publish Year International Conference 3
2010 inนายศรีศักดิ์ จ่างจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายพันธุ์เทพ เลาหชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก, รองศาสตราจารย์, "Reduction of Transmission line Loss by Using Interline Power Flow Controllers", International Conference on Electrical Engineering, Electronics,Computer,Telecommunications and Information Technology, 19 - 20 พฤษภาคม 2010, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2007 exKumkratug, P., inนายพันธุ์เทพ เลาหชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Time Domain Simulation Technique of a Power System Transient with VSC Based Facts Devices", Modelling & Simulation, 2007. AMS '07. First Asia International Conference on, 27 - 30 มีนาคม 2007, ภูเก็ต ประเทศไทย
2007 exKumkratug, P., inนายพันธุ์เทพ เลาหชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Transient Stability Assessment of a Power System with a Static Synchronous Series Compensator", Modelling & Simulation, 2007. AMS '07. First Asia International Conference on, 27 - 30 มีนาคม 2007, ภูเก็ต ประเทศไทย
Publish Year National Conference 3
2013 inนายศรีศักดิ์ จ่างจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายพันธุ์เทพ เลาหชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แรงผลักเริ่มเดินของมอเตอร์เชิงเส้นชนิดเหนี่ยวนำโดยรวมผลของการอิ่มตัว", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 36, 11 - 13 ธันวาคม 2013, กาญจนบุรี ประเทศไทย
2010 inนายศรีศักดิ์ จ่างจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายพันธุ์เทพ เลาหชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก, รองศาสตราจารย์, "การคำนวณการไหลของกำลังไฟฟ้าโดยกระบวนการดิฟเฟอเรนเทียลอีโวลูชัน", การสร้างแบบจำลองและการจำลองสถาณการณ์ ครั้งที่ 2 พ.ศ.2553, 20 พฤษภาคม - 21 มิถุนายน 2010, พัทยา
2008 inนายศรีศักดิ์ จ่างจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายพันธุ์เทพ เลาหชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "กระบวนการวิวัฒน์แบบผลต่างเพื่อการประมาณค่าพารามิเตอร์ของมอเตอร์เหนี่ยวนำ", การประชุมวิชาการ ม.อ. ภูเก็ตวิจัย ครั้งที่ 1 (1/2551)“สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” , 19 - 21 พฤศจิกายน 2008, ภูเก็ต ภูเก็ต ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=240394]