แนวโน้มผลงานของนวลฉวี

Journal

บทความของนวลฉวี เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์ บางเขน และในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป

Publish Year International Journal 9
2020 inดร.คทารัตน์ ชุตินันทกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ, ศาสตราจารย์, "Selection of vetiver grass based on growth and nutrient content under saline water irrigation and waterlogging prior to mutagenesis", Songklanakarin Journal of Science and Technology, ปีที่ 42, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2020, หน้า 229-235
2017 inดร.นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ, ศาสตราจารย์, exAkharawutchayanon, T., "Evaluation of vetiver grass for radiocesium absorption ability", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 51, ฉบับที่ 3, มกราคม 2017, หน้า 173-180
2015 inดร.นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ, ศาสตราจารย์, "Comparative Growth and Distribution of Zn, Cd and Pb in Rice,Vetiver and Sunflower Grown in Contaminated Soils", Kasetsart J. (Nat. Sci.) 49 : 1 - 13 (2015), ปีที่ 49, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 1-13
2012 inดร.นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ, ศาสตราจารย์, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, exTitirat Rattanawongwiboon, exRatchanewan Puingam, "Radiosensitivity of Vetiver to Acute and Chronic Gamma Irradiation", Kasetsart Journal (Nat.Sci.), ปีที่ 46, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2012, หน้า 383-393
2011 inดร.นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ, ศาสตราจารย์, exSarattana Sanoh, "Phytoextraction of Zinc, Cadmium and Lead from Contaminated Soil by Vetiver Grass", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 45, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2011, หน้า 603-612
2010 inดร.นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ, ศาสตราจารย์, exPimsiri Sudsawad, inนายนฤปวัจก์ เงินวิจิตร, อาจารย์, "Uranium Absorption Ability of Sunflower,Vetiver and Purple Guinea Grass", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 44, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2010, หน้า 182-190
2009 inดร.นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ, ศาสตราจารย์, inนายยงยุทธ โอสถสภา, รองศาสตราจารย์, exCharoen Yindiram, "Influence of Heavy Metals and Soil Amendments on Vetiver (Chrysopogon zizanioides) Grown in Zinc Mine Soil", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 43, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2009, หน้า 37-49
2008 inดร.นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ, ศาสตราจารย์, exSutthirak Tangruangkiat, exRidthee Meesat, "Utilization of vetiver grass (Vetiveria zizanioides) for removal of heavy metals from industrial wastewaters.", ScienceAsia, ปีที่ 33, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2008, หน้า 397-403
2008 inดร.นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ, ศาสตราจารย์, inนายยงยุทธ โอสถสภา, รองศาสตราจารย์, exCharoen Yindiram, "Effects of Soil Amendment on Growth and Heavy Metals Content in Vetiver Grown on Iron Ore Tailings", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 042, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2008, หน้า 397-406
Publish Year National Journal 4
2007 exสิริกร อนันเต่า, inดร.นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ, ศาสตราจารย์, exพิชิต พงษ์สกุล, "การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและการดูดซึมโลหะหนักจากดินเหมืองแร่สังกะสีของแฝกสี่แหล่งพันธุ์", วารสารดินและปุ๋ย, ปีที่ 29, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2007, หน้า 60-71
2007 inดร.นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ, ศาสตราจารย์, "Vetiver in Thailand: General Aspects and Basic Studies ", KU Science Journal, ปีที่ 25, ฉบับที่ 1*3, มกราคม - ธันวาคม 2007, หน้า 12-23
2006 inดร.นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ, ศาสตราจารย์, "ศักย์ภาพการใช้แฝกในการบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรม", วารสารดินและปุ๋ย, ปีที่ 28, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2006, หน้า 91-105
2005 inดร.นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ, ศาสตราจารย์, "Knowledge dissemination on nuclear energy in Thailand", KU Science Journal, ปีที่ 23, ฉบับที่ 2-3, พฤษภาคม - ธันวาคม 2005, หน้า 48-53

Conference

การนำเสนอบทความของนวลฉวี เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์ บางเขน และในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป

Publish Year International Conference 4
2015 inดร.คทารัตน์ ชุตินันทกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exน.ส.สิรินธร วารินทร์, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ, ศาสตราจารย์, "Effects of Gamma irradiation on in vitro Culture of vetiver", The 6th International Conference on Vetiver (ICV6), 5 - 8 พฤษภาคม 2015, Danang สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2013 exS. SANOH, inดร.นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ, ศาสตราจารย์, "The distribution of some heavy metals in rice, sunflower and vetiver grass", 13th International Symposium of Soil and Plant Analysis, 9 - 12 เมษายน 2013, Quenstown นิวซีแลนด์
2011 inดร.นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ, ศาสตราจารย์, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, exT. Rattanawongwiboon, exR. Puingam, "Nuclear technology for vetiver variety improvement: Gamma radiosensitivity studies", The Fifth International Conference on Vetiver, 28 - 30 ตุลาคม 2011, Lucknow สาธารณรัฐอินเดีย
2010 inดร.นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ, ศาสตราจารย์, "Vetiver phytoremediation in Thailand", Latin America Regional Conference on the Vetiver System for Environmental Protection and Rehabilitation, 14 ตุลาคม - 16 กันยายน 2010, Santiago สาธารณรัฐชิลี
Publish Year National Conference 2
2017 inดร.คทารัตน์ ชุตินันทกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ, ศาสตราจารย์, "Plant Development and Nutrient Content in Thai Vetiver Grass under Flooded Condition", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exสิรินธร วารินทร์, inดร.นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ, ศาสตราจารย์, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, exดร. พิทยากร ลิ่มทอง, "ผลของการฉายรังสีแกมมาแบบเฉียบพลันและเรือรังต่อเนือเยือเพาะเลีย งแฝกสองแหล่งพันธ์ุ", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ/นานาชาติ ครั้งที่ 2, 10 - 11 พฤษภาคม 2012, ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=240367]