แนวโน้มผลงานของสิรนุช

Journal

บทความของสิรนุช เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์ และในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป

Publish Year International Journal 3
2007 exKanchanaree Pongchawee, inดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์, inนางสิรนุช ลามศรีจันทร์, ศาสตราจารย์, inดร.สุภาวดี พุ่มพวง, ศาสตราจารย์, inดร.ศาลักษณ์ พรรณศิริ, "Protoplast Isolation and Culture of Aquatic Plant Cryptocoryne wendtii De Wit", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 41, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2007, หน้า 300-310
2007 inนางอรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์, ศาสตราจารย์, exธนิตา ถินนอก, inนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.คทารัตน์ ชุตินันทกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสิรนุช ลามศรีจันทร์, ศาสตราจารย์, "Effects of Acute Gamma Irradiation on Adventitious Plantlet Regeneration and Mutation from Leaf Cuttings of African Violet(Saintpaulia ionantha)", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 41, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2007, หน้า 633-640
2006 exPongchawee, K.a., inดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์, inนางสิรนุช ลามศรีจันทร์, ศาสตราจารย์, inดร.สุภาวดี พุ่มพวง, ศาสตราจารย์, inดร.ศาลักษณ์ พรรณศิริ, "Factors affecting the protoplast isolation and culture of Anubias nana Engler", International Journal of Botany , ปีที่ 2, ฉบับที่ 2, ตุลาคม 2006, หน้า 193-200

Conference

การนำเสนอบทความของสิรนุช เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์ และในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป

Publish Year International Conference 1
2008 inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inนางอรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์, ศาสตราจารย์, inนางสิรนุช ลามศรีจันทร์, ศาสตราจารย์, inดร.คทารัตน์ ชุตินันทกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Mutation Induction Using Acute and Chronic Gamma Irradiation on Some Vegetatively Propagated Ornamental Crops in Thailand", FAO/IAEA International Symposium on Induced Mutations in Plants, 12 - 15 สิงหาคม 2008, สาธารณรัฐออสเตรีย
Publish Year National Conference 2
2007 inนางอรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์, ศาสตราจารย์, exธนิตา ถินนอก, inนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inนางสิรนุช ลามศรีจันทร์, ศาสตราจารย์, "Induction of Mutations in African Violet (Saintpaulia ionantha) by Gamma Radiation", International workshop on ornamental plants, 8 - 11 มกราคม 2007, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2006 inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inนางอรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์, ศาสตราจารย์, inนางสิรนุช ลามศรีจันทร์, ศาสตราจารย์, inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, "การใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อร่วมกับการเหนี่ยวนำให้กลายพันธุ์ด้วยรังสีแกมมาในการปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลือง", การประชุมวิชาการพืชไร่วงศ์ถั่วแห่งชาติ ครั้งที่ 1, 28 - 30 สิงหาคม 2006
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=240365]