แนวโน้มผลงานของลัดดา

Journal

บทความของลัดดา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะประมง บางเขน และในภาควิชาชีววิทยาประมง

Publish Year International Journal 7
2013 exRuangsomboon, S., inนางลัดดา วงศ์รัตน์, ศาสตราจารย์, exChoochote, S., exGanmanee, M., exSaparnklang, A., "Effects of low pH and Pb2+ stress on living cyanobacterium, Phormidium angustissimum West & G.S.West: A test of its feasibility as a living biosorbent", Journal of Applied Phycology, ปีที่ 25, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2013, หน้า 905-911
2009 inดร.ธนิษฐา ทรรพนันทน์, รองศาสตราจารย์, exJutagatee, T, inนายประจิตร วงศ์รัตน์, อาจารย์, exLekcholayut, T, inดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, inนายสมหมาย เจนกิจการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRodloi, A, exMoreau, J, inนางลัดดา วงศ์รัตน์, ศาสตราจารย์, "Trophic relationships and ecosystem characteristics in a newly-impounded man-made lake in Thailand", FISHERIES MANAGEMENT AND ECOLOGY, ปีที่ 16, ฉบับที่ 2, เมษายน 2009, หน้า 77-87
2009 inดร.ไพลิน จิตรชุ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางลัดดา วงศ์รัตน์, ศาสตราจารย์, "Seasonal Relationships between the Plankton Community and Hydrographic Conditions in a Shallow Oligotrophic Bay,Gulf of Thailand", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 43, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2009, หน้า 306-312
2008 exวรัณฑัต ดุลยพฤกษ์, exJ. Moreau, exสิริสุดา จำนงทรง, inดร.ธนิษฐา ทรรพนันทน์, รองศาสตราจารย์, inนายสมหมาย เจนกิจการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางลัดดา วงศ์รัตน์, ศาสตราจารย์, "Financial implications of fishery management strategies in a newly impounded man-made lake in Thailand, A simulation.", Asian Fisheries Science, ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2008, หน้า 67-84
2007 exSuneerat Raungsomboon, inนางลัดดา วงศ์รัตน์, ศาสตราจารย์, "Bioaccumulation of Cadmium in an Experimental Aquatic Ecosystem Involving Phytoplankton, Zooplankton, Catfish and Sediment", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 41, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2007, หน้า 180-185
2006 exRuangsomboon, S, inนางลัดดา วงศ์รัตน์, ศาสตราจารย์, "Bioaccumulation of cadmium in an experimental aquatic food chain involving phytoplankton (Chlorella vulgaris), zooplankton (Moina macrocopa), and the predatory catfish Clarias macrocephalus x C-gariepinus", AQUATIC TOXICOLOGY, ปีที่ 78, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2006, หน้า 15-20
2007 inดร.ธนิษฐา ทรรพนันทน์, รองศาสตราจารย์, exMoreau, J, exJutagate, T, inนายประจิตร วงศ์รัตน์, อาจารย์, inนายธีระ เล็กชลยุทธ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, exJanekitkarn, S, exRodloi, A, exDulyapruk, V, inนางลัดดา วงศ์รัตน์, ศาสตราจารย์, "Towards possible fishery management strategies in a newly impounded man-made lake in Thailand", ECOLOGICAL MODELLING, ปีที่ 204, ฉบับที่ 1-2, พฤษภาคม 2007, หน้า 143-155
Publish Year National Journal 2
2012 inดร.ไพลิน จิตรชุ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายอลงกต อินทรชาติ, inนางลัดดา วงศ์รัตน์, ศาสตราจารย์, "การเปลี่ยนแปลงประชาคมแพลงก์ตอนและสภาวะแวดล้อมทางน้ำบริเวณแแพเลี้ยงหอยแมลงภู่ชายฝั่งอ่าวศรีราชาอ่าวไทย", วารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2012, หน้า 95-110
2009 inดร.ไพลิน จิตรชุ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางลัดดา วงศ์รัตน์, ศาสตราจารย์, "Community Structure and Abundance of Epipelagic Copepods in a Shallow Protect Bay,Gulf of Thailand", Kasetsart University Fisheries Research Bulletin , ปีที่ 33, ฉบับที่ 1, มกราคม 2009, หน้า 28-40

Conference

การนำเสนอบทความของลัดดา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะประมง บางเขน และในภาควิชาชีววิทยาประมง

Publish Year National Conference 4
2013 inดร.ไพลิน จิตรชุ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางลัดดา วงศ์รัตน์, ศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบประชาคมโคพีพอดที่ได้จากถุงแพลงก์ตอนสองขนาดช่องตาในอ่าวที่ตื้นของอ่าวไทย", การประชุมวิขาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติครั้งที่ 6, 28 - 30 มีนาคม 2013, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2007 inนางสุนันท์ ภัทรจินดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเอกพล รัตนพันธ์, inดร.ไพลิน จิตรชุ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเกสร เทียรพิสุทธิ์, exณัฏฐวดี ภูคำ, exฐิติมา นิยมศิลป์ชัย, exนิติมา ศาลากิจ, inนางสาวปรีดามน คำวชิรพิทักษ์, inนางลัดดา วงศ์รัตน์, ศาสตราจารย์, "การศึกษาความหลากหลายชนิดของแพลงก์ตอนพืชบริเวณหมู่เกาะแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี", ประชุมวิชาการ ทรัพยากร : ประโยชน์แท้แก่มหาชน ครั้งที่ 3, 30 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2007, ชลบุรี ประเทศไทย
2005 inดร.ณรงค์ วงศ์กันทรากร, อาจารย์, inดร.ศรีสม สุวรรณวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรียา ตันติวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, inนางลัดดา วงศ์รัตน์, ศาสตราจารย์, "ผลของสารสกัดจากสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน Hapalosiphon fontinalis (Ag.) Bornet. ต่อการงอกและการเจริญเติบโตของต้นกล้าของเมล็ดพืชบางชนิด", การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 43, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2005, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2004 inดร.ณรงค์ วงศ์กันทรากร, อาจารย์, inดร.ศรีสม สุวรรณวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฎฐา เสนีวาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุรียา ตันติวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inนางลัดดา วงศ์รัตน์, ศาสตราจารย์, "ผลของสารสกัดจากสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน Hapalosiphon fontinalis (Ag.) Bornet. ต่อการเคลื่อนย้ายอิเล็กตรอนในระบบแสงสอง", การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 42, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2004, เชียงใหม่ ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=240212]