Person Image

  Education

  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2520
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2525
  • Ph.D.(กีฏวิทยา), The University of Queensland, ออสเตรเลีย, 2542

  แนวโน้มผลงานของวีรวรรณ

  Journal

  บทความของวีรวรรณ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร และในภาควิชากีฏวิทยา

  Publish Year International Journal 11
  2019 inดร.รัชฎาวรรณ เงินกลั่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRungroj Deelee, inดร.วีรวรรณ อมรศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Preliminary survey of the brown planthopper, Nilaparvata lugens (St?l) (Hemiptera: Delphacidae) on different varieties of rice and its natural enemies in Central Thailand", AGRICULTURE ANDNATURAL RESOURCES, ปีที่ 53, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2019, หน้า 410-422
  2017 exSitthichaiyakul, S., inดร.วีรวรรณ อมรศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Host-substrate preference of Theocolax elegans (Westwood) (Hymenoptera: Pteromalidae), a larval parasitoid of the maize weevil, Sitophilus zeamais (Motschulsky) (Coleoptera: Curculionidae)", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 51, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2017, หน้า 36-39
  2016 exNamikawa, S.K., inดร.วีรวรรณ อมรศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Antennal sensilla morphology of Theocolax elegans (Westwood) (Hymenoptera: Pteromalidae), a larval parasitoid of the maize weevil, Sitophilus zeamais (Motschulsky) (Coleoptera: Curculionidae)", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 50, ฉบับที่ 5, มกราคม 2016, หน้า 374-379
  2016 exVongpa, V., inดร.วีรวรรณ อมรศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exGordh, G., "Development, reproduction and longevity of Aprostocetus sp. (Hymenoptera: Eulophidae), an egg parasitoid of the Brown planthopper, Nilaparvata lugens (Stรฅl) (Hemiptera: Delphacidae)", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 50, ฉบับที่ 4, มกราคม 2016, หน้า 291-294
  2015 exSakchoowong, Watana, exHasin, Sasitorn, exPachey, Nongphanga, inดร.วีรวรรณ อมรศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exBunyavejchewin, Sarayudh, exKongnoo, Pitoon, exBasset, Yves, "Influence of leaf litter composition on ant assemblages in a lowland tropical rainforest in Thailand", ASIAN MYRMECOLOGY, ปีที่ 7, ฉบับที่ -, มกราคม 2015, หน้า 57-72
  2014 exBonginkhosi E. Dlamini, inดร.วีรวรรณ อมรศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of host age on progeny production of Theocolax elegans (Westwood) (Hymenoptera: Pteromalidae) reared on Sitophilus zeamais (Motschulsky) (Coleoptera: Curculionidae)", KASETSART JOURNAL: NATURAL SCIENCE, ปีที่ 48, ฉบับที่ 4, พฤษภาคม - สิงหาคม 2014, หน้า 587-597
  2012 exThawornchaisit, P., inดร.วีรวรรณ อมรศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMahannop, P., exBuddhirakkul, P., exPandii, W., exConnellan, P., exThompson, D., exBrushett, D., exMorris, C., "Combined Neem oil 6% w/w and Eucalyptus oil 16% w/w lotion for treating head lice: In vitro and in vivo efficacy studies", Journal of Pharmacy Practice and Research, ปีที่ 42, ฉบับที่ 3, กันยายน 2012, หน้า 189-192
  2015 exSchutze, Mark K., exAketarawong, Nidchaya, inดร.วีรวรรณ อมรศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exArmstrong, Karen F., exAugustinos, Antonis A., exBarr, Norman, exBo, Wang, exBourtzis, Kostas, exBoykin, Laura M., exCaceres, Carlos, exCameron, Stephen L., exChapman, Toni A., exChinvinijkul, Suksom, exChomic, Anastasija, exDe Meyer, Marc, exDrosopoulou, Ellena, exEnglezou, Anna, exEkesi, Sunday, exGariou-Papalexiou, Angeliki, exGeib, Scott M., exHailstones, Deborah, exHasanuzzaman, Mohammed, exHaymer, David, exHee, Alvin K. W., exHendrichs, Jorge, exJessup, Andrew, exJi, Qinge, exKhamis, Fathiya M., exKrosch, Matthew N., exLeblanc, Luc, exMahmood, Khalid, exMalacrida, Anna R., exMavragani-Tsipidou, Pinelopi, exMwatawala, Maulid, exNishida, Ritsuo, exOno, Hajime, exReyes, Jesus, exRubinoff, Daniel, exSan Jose, Michael, exShelly, Todd E., exSrikachar, Sunyanee, exTan, Keng H., exThanaphum, Sujinda, exHaq, Ihsan, exVijaysegaran, Shanmugam, exWee, Suk L., exYesmin, Farzana, exZacharopoulou, Antigone, exClarke, Anthony R., "Synonymization of key pest species within the Bactrocera dorsalis species complex (Diptera: Tephritidae): taxonomic changes based on a review of 20 years of integrative morphological, molecular, cytogenetic, behavioural and chemoecological data", SYSTEMATIC ENTOMOLOGY, ปีที่ 40, ฉบับที่ 2, เมษายน 2015, หน้า 456-471
  2010 exRattanapun, W, inดร.วีรวรรณ อมรศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exClarke, AR, "Is a mango just a mango? Testing within-fruit oviposition site choice and larval performance of a highly polyphagous fruit fly", ARTHROPOD-PLANT INTERACTIONS, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2010, หน้า 35-44
  2010 exNutthakarn Wichaikam, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, exW. Sakchoowong, inดร.วีรวรรณ อมรศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Seasonal and Habitat-Specific Differences in Soil Insect Abundancefrom Organic Crops and Natural Forest at the Ang KhangRoyal Agricultural Station, Chiang Mai, Thailand", Thai Journal of Agricultural Science, ปีที่ 43, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2010, หน้า 231-237
  2009 exRattanapun, W, inดร.วีรวรรณ อมรศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exClarke, AR, "Bactrocera dorsalis preference for and performance on two mango varieties at three stages of ripeness", ENTOMOLOGIA EXPERIMENTALIS ET APPLICATA, ปีที่ 131, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2009, หน้า 243-253

  Conference

  การนำเสนอบทความของวีรวรรณ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร และในภาควิชากีฏวิทยา

  Publish Year National Conference 5
  2016 exรุ่งนภา การีมี, inดร.วีรวรรณ อมรศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของอายุไข่ของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล Nilaparvata lugens (St?l) (Hemiptera: Delphacidae) ต่อการวางไข่ของแตนเบียนไข่ Anagrus flaveolus (Waterhouse) (Hymenoptera: Mymaridae)", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54, 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016, อื่นๆ ประเทศไทย
  2016 exวัชรินธร มณีรัตน์, inดร.วีรวรรณ อมรศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความสามารถในการเบียนของแตนเบียน Anagrus flaveolus (Waterhouse) (Hymenoptera: Mymaridae) บนแมลงศัตรูข้าวภายใต้ห้องปฏิบัติการ", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54, 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016, อื่นๆ ประเทศไทย
  2010 inดร.วีรวรรณ อมรศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเจริญเติบโตและการแข่งขันของแตนเบียน pteromalids wasps, Anisopteromalus calandrae (Howard) และ Theocolax elegans (Westwood) (Hymenoptera: Pteromalidae) ในการเบียนด้วงงวงข้าวโพด (the maize weevil) Sitophilus zaemais Motschulsky (Coleoptera: Curculionidae) และการแพร่กระจายของแตนเบียน , Anisopteromalus calandrae (Howard)", การประชุมวิชาการศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรย์แห่งชาติ ประจำปี 2553 , 1 กันยายน 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2009 inดร.วีรวรรณ อมรศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "สำรวจชนิดของแมลงศัตรูผลิตผลการเกษตรในโรงเก็บ & แมลงศัตรูธรรมชาติในเขตภาคกลาง ", การประชุมวิชาการศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ประจำปี 2552, 2 กันยายน 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2007 inดร.สุนิศา สงวนทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายจรัล เห็นพิทักษ์, inนายณิศ กีร์ติบุตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายอวบ สารถ้อย, รองศาสตราจารย์, inดร.วีรวรรณ อมรศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษานิเวศวิทยาของปลวกและปลวกที่สร้างสวนเห็ดราในประเภทป่าผสมผลัดใบระดับต่ำภายในพื้นที่ป่า ณ สถานีวิจัยกาญจนบุรี ", ประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, จตุจักร (มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์) กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=240033]