แนวโน้มผลงานของสุรเชษฐ

Journal

บทความของสุรเชษฐ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร บางเขน และในภาควิชากีฏวิทยา

Publish Year International Journal 1
2009 exPundee, T., inนายสุรเชษฐ จามรมาน, รองศาสตราจารย์, inดร.วิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, exSindhusake, C., exWinotai, A., exMorakote, R., "Biological control of the coconut hispine beetle, brontispa longissima gestro (coleoptera: Chrysomelidae) by the parasitoid, asecodes hispinarum bou?ek (Hymenoptera: Eulophidae) on a golf course", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 43, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2009, หน้า 261-268

Conference

การนำเสนอบทความของสุรเชษฐ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร บางเขน และในภาควิชากีฏวิทยา

Publish Year National Conference 4
2008 inนางสาวแสงแข น้าวานิช, inดร.วิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, inนางพิทยาภรณ์ สุภรพัฒน์, inนายสุรเชษฐ จามรมาน, รองศาสตราจารย์, "พลวัฏประชากร, ชีววิทยา และผลของสารควบคุมแมลงบางชนิดต่อแมลงหางหนีบ Proreus simulans Stallen (Dermaptera: Chelisochidae) ตัวห้ำที่สำคัญในข้าวโพดหวาน ", การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3, 14 - 16 พฤษภาคม 2008, เขาค้อ เพชรบูรณ์ ประเทศไทย
2007 inนางสาวแสงแข น้าวานิช, inนางพิทยาภรณ์ สุภรพัฒน์, inนายสุรเชษฐ จามรมาน, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาความต้านทานของข้าวโพดสายพันธุ์แท้ต่อหนอนเจาะลำต้นข้าวโพด Ostrinia furnacalis Guenee", ประชุมวิชาการข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 33 The Thirty-Third National Corn and Sorghum Research Conference, 22 - 24 สิงหาคม 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inนางสาวแสงแข น้าวานิช, inนายสุรเชษฐ จามรมาน, รองศาสตราจารย์, inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, inนางสาวแอนนา สายมณีรัตน์, "การศึกษาพันธุ์ข้าวโพดต้านทานต่อหนอนเจาะลำต้น Ostrinia furnacalis (Guenee)", การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2 , 9 - 11 มีนาคม 2006, เมือง นครนายก ประเทศไทย
2005 inนางสาวแสงแข น้าวานิช, inนายสุรเชษฐ จามรมาน, รองศาสตราจารย์, inนางสาวแอนนา สายมณีรัตน์, "ความหลากชนิดของแมลงในการจัดการศัตรูข้าวโพดหวาน", การประชุมวิชาการข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติครั้งที่ 32, 13 - 15 กรกฎาคม 2005, เมือง สุโขทัย ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=240026]