แนวโน้มผลงานของบุญฤทธิ์

Journal

บทความของบุญฤทธิ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร บางเขน และในภาควิชากีฏวิทยา

Publish Year National Journal 1
2007 inดร.ศิริพรรณ ตันตาคม, รองศาสตราจารย์, exนันทิยา จิตธรรมา, inนายบุญฤทธิ์ สายัมพล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุรัตน์วดี จิวะจินดา, inดร.ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ, รองศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพในการเป็นสารไล่หนอนกระทู้ผักของน้ำมันหอมระเหยจากใบยูคาลิปตัส", วิทยาสารกำแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวิศวกรรมศาสตร์, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2007, หน้า 30-35
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=240017]