ผลงานฝ่ายวิชาการ ปี 2022

6

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

แนวโน้มผลงานของฝ่ายวิชาการ

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในฝ่ายวิชาการ เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก.

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในฝ่ายวิชาการ เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2022

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยในฝ่ายวิชาการ เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2022

Publish Year International Journal 5
2022 inดร.สุชีวัน กรอบทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exYingchutrakul, Y., exSamutrtai, P., inดร.อาทิตยา หิตการุญ, อาจารย์, exSiripattanapipong, S., exLeelayoova, S., exMungthin, M., inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "Utilizing Quantitative Proteomics to Identify Species-Specific Protein Therapeutic Targets for the Treatment of Leishmaniasis", ACS Omega, ปีที่ -, ฉบับที่ -, เมษายน 2022
2022 inดร.ธีรนันท์ ตันพานิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSatesh bidaisee, inนางสิริลักษณ์ พิชัยณรงค์, อาจารย์, "Barriers to Prevention of Premature Mortality in Rheumatoid Arthritis among Low Socioeconomic Status Hispanics in the United States", Research Review MEERP, ปีที่ 3, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - สิงหาคม 2022, หน้า 737-750
2022 exEyal Ben-Arie, exBernice Lottering, inดร.ชัญญา อินทร์ประสิทธิ์, อาจารย์, exHei-Tung Yip, exWen-Chao Ho, exGil Ton, exYu-Chen Lee, exPei-Yu Kao, "Traditional Chinese medicine use in patients with oral cancer: A retrospective longitudinal cohort study in Taiwan", Medicine, ปีที่ 101, ฉบับที่ 38, กันยายน 2022, หน้า e30716
2022 exEyal Ben-Arie, inดร.ชัญญา อินทร์ประสิทธิ์, อาจารย์, exBernice Lottering, exHei-Tung Yip, exWen-Chao Ho, exYu-Chen Lee, exPei-Yu Kao, "The Use of Traditional Chinese Medicine in Patients with Oral, Oropharynx, Nasopharynx, and Hypopharynx Cancers: A Retrospective Longitudinal Cohort Study in Taiwan", Integrative Cancer Therapies, ปีที่ 21, ฉบับที่ -, มกราคม - ธันวาคม 2022, หน้า 1534735(1-12)
2022 inนางสิริลักษณ์ พิชัยณรงค์, อาจารย์, exProf.Satesh Bidaisee , "An Assessment of High-Performance Work System Theory Towards Academic Development, Work Environment and Promotion in Higher Education: A Thailand and International Comparison", Educational Administration: Theory and Practice, ปีที่ 28, ฉบับที่ 3, พฤศจิกายน 2022, หน้า 13-28
Publish Year National Journal 1
2022 inนางสิริลักษณ์ พิชัยณรงค์, อาจารย์, inดร.พิมพร ศรีรุ่งเรือง, อาจารย์, inดร.คเณศ ภักดีภักดิ์, อาจารย์, exภวรัญชน์ เกษมสวัสดิ์, exอติกานต์ จันทร์รักงาม, "แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวในอําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี", วารสารศิลปศาสตร์และอุตสาหกรรมบริการ, ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2022, หน้า 300-314

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในฝ่ายวิชาการต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Year:

<< 20212020201820162013 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=05&FacultyID=39&SectionID=04]