ผลงานคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร ปี 2024

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

6

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

แนวโน้มผลงานของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (79 คน)
ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2024

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (79 คน)
ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร ปี 2024

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2024

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (79 คน)
ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร ปี 2024

Publish Year International Journal 1
2024 inดร.กันยารัตน์ สุขะวัธนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสุพรรณิการ์ สุภพล, อาจารย์, "Agile marketing competency and innovation capability mediating on new product management for industrial business development guidelines", International Journal of Product Lifecycle Management, ปีที่ 15, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2024, หน้า 259-283
Publish Year National Journal 1
2024 inนายชุตินนท์ พุทธิวาณิชย์, อาจารย์, inนางปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A STUDY OF CUSTOMER EXPECTATION RESULTED FROM MERGER AND ACQUISITION BETWEEN TOT AND CAT TELECOM COMPANY LIMITED", Journal of Roi Kaensarn Academi , ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2024

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนครต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2023 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=04&FacultyID=50]