ผลงานสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2022

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

6

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

2

Award

รางวัล ปี 2022

แนวโน้มผลงานของสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 4
2022 exMontri Sangsuriyun, inนางสาวิณี แสงสุริยันต์, อาจารย์, "Effects of Cooling Conditions on Mechanical Properties and Wear Performance of JIS S46C Steel Coated by Wire Arc Spray", Key Engineering Materials, ปีที่ 913, ฉบับที่ -, มีนาคม 2022, หน้า 265-270
2022 inนางสาวอัจฉรา นามบุรี, อาจารย์, inนางสาวฐาปนี เฮงสนั่นกูล, อาจารย์, "Combining SVM and Human-Pose for a Vision-Based Fall Detection", ICIC Express Letters, Part B: Applications , ปีที่ 13, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2022, หน้า 1177-1187
2022 inดร.จารุวัฒน์ ไพใหล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWarunya Wunnasri, "Learning Behavior Visualization of an Online Lecture Support System", ICIC Express Letters, Part B: Applications, ปีที่ 13, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2022, หน้า 1155-1164
2022 inดร.นิตยา เมืองนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชัยวัฒน์ ศิระวัฒนานนท์, อาจารย์, inดร.รฐานิษฐ์ สุขธนาภิรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรรณภา ภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายจิรวัฒน์ อรรถเศรษฐ, "Waste Management System Driven by Smart Technology Platform with a Social Enterprise", ICIC Express Letters, Part B: Applications, ปีที่ 13, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2022, หน้า 1189-1198
Publish Year National Journal 1
2022 inดร.วรรณภา ภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวอัจฉรา นามบุรี, อาจารย์, "Improvement in Modified Least Squares Estimation for Fitting a Sinusoidal Regression Model with AR(1) Error", วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , ปีที่ 30, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2022, หน้า 98-108

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 2
2022 inนางสาวิณี แสงสุริยันต์, อาจารย์, inดร.พีระ ลิ่วลม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสุรศักดิ์ ตั้งสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศศิธร สุชัยยะ, อาจารย์, "Integrating Fishbone Diagram from Descriptive and Predictive Data Mining for Describing the Relation Between Cardiovascular Diseases and Related Items", 18th International Conference on Computing and Information Technology (IC2IT 2022), 19 - 20 พฤษภาคม 2022, กาญจนบุรี ประเทศไทย
2022 inดร.บวรรัตน์ ศรีมาน, อาจารย์, inดร.นิตยา เมืองนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชัยวัฒน์ ศิระวัฒนานนท์, อาจารย์, "Automated Clinical Assessment in Diabetic Retinopathy Retinal Images: A Review", 2022 19th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE), 22 - 25 มิถุนายน 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 4
2022 exหฤทธิ์ ศรีมุกดา, inนายถนอมศักดิ์ วงศ์มีแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสราวุฒิ บุญเกิดรัมย์, "เว็บแอปพลิเคชันให้บริการข้อมูลสภาพอากาศด้วยเทคโนโลยี IoT ภายใน มก.ฉกส.", การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 10 (AUC2), 24 กุมภาพันธ์ 2022, ชลบุรี ประเทศไทย
2022 exภาณุพงศ์ นนทรีย์, inนางสาวอัจฉรา นามบุรี, อาจารย์, "การตรวจจับสีด้ายด้วยเทคนิคการลบพื้นหลังแบบโค้ดบุ๊ค", การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 3, 17 มีนาคม 2022, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2022 exศตวรรษ สมสายผล, inนางสาวอัจฉรา นามบุรี, อาจารย์, "การประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชั่นโมบายเน็ตวี 2 ในการตรวจจับการสวมหน้ากากอนามัย", การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 3, 17 มีนาคม 2022, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2022 exนายอัฟนันทร์ บินฮะ, inดร.จักรนรินทร์ คงเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แอปพลิเคชันลงเวลาปฏิบัติงานแบบจำกัดพื้นที่ด้วยระบบจีพีเอส", The 10th Asia Undergraduate Conference on Computing (AUCC) 2022, 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2022, ศรีราชา ชลบุรี ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=04&FacultyID=49&SectionID=06]