ผลงานสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2022

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

แนวโน้มผลงานของสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Journal 1
2022 inดร.วรรณภา ภักดี, อาจารย์, inนางสาวอัจฉรา นามบุรี, อาจารย์, "Improvement in Modified Least Squares Estimation for Fitting a Sinusoidal Regression Model with AR(1) Error", วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , ปีที่ 30, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2022, หน้า 98-108

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=04&FacultyID=49&SectionID=06]