ผลงานสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2024

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

4

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

แนวโน้มผลงานของสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (16 คน)
ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2024

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (16 คน)
ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2024

Publish Year International Journal 3
2024 exนายปฏิพัทธ์ สิทธิ์ประเสริฐ, inนางสาวอัจฉรา นามบุรี, อาจารย์, exศ.ดร.วรวัฒน์ เสงี่ยมวิบูล, "Vision-Based Fall Detection Using Convolution Neural Network and Long Short-Term Memory", ICIC Express Letters, ปีที่ 18, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2024, หน้า 209-218
2024 exผศ.ดร.มนตรี แสงสุริยันต์, inนางสาวิณี แสงสุริยันต์, อาจารย์, exผศ.โกวิท ยอดมงคล, "Quantitative Analysis of Cannabis Extracts at Different Alcohol Concentration and Extraction Time using HPLC Analysis", Journal of Harbin Engineering University, ปีที่ 45, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2024, หน้า 615-621
2024 inดร.นิตยา เมืองนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.บวรรัตน์ ศรีมาน, อาจารย์, exGhosh, S., exSu, C., "A COMPARISON OF TEXTURE-BASED DIABETIC RETINOPATHY CLASSIFICATION USING DIVERSE FUNDUS IMAGE COLOR MODELS", ICIC Express Letters, Part B: Applications, ปีที่ 15, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2024, หน้า 505-513

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 1
2024 exนายหิรัญ พงษ์สิทธิศักด, exนายอาชานนท์ สิงห์สาธร, inนางสาวฐาปนี เฮงสนั่นกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสุรศักดิ์ ตั้งสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวอัจฉรา นามบุรี, อาจารย์, "แอปพลิเคชัน Chatbot แนะนําอาหารเพื่อสุขภาพ", การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 12, 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2024, มหาสารคาม ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2024 >>
Publish Year International Copyrights 4
2024 inดร.ศศิน เทียนดี, อาจารย์, exนางสาวจณิสตา กาญจนอโนทัย, exนางสาวศศินา สิมาพันธ์, inนางสาวปรวี วงศ์สวัสดิ์สุริยะ, อาจารย์, inดร.ศศิธร สุชัยยะ, อาจารย์, "OMR-KL02: ระบบบริหารการจัดการการตรวจข้อสอบแบบปรนัย เวอร์ชัน 2.0", Kasetsart University, 2024
2024 inดร.ศศิน เทียนดี, อาจารย์, exนายณพิชญ์สิษฐ์ ทองไหลรวม, exนายศิวัช จันวิลัย, inนางสาวปรวี วงศ์สวัสดิ์สุริยะ, อาจารย์, inดร.ศศิธร สุชัยยะ, อาจารย์, "KUClass – Logic2Code: ระบบห้องเรียนออนไลน์สำหรับพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์", Kasetsart University, 2024
2024 inดร.ศศิน เทียนดี, อาจารย์, exนายเตชวัน ทิพย์สุวรรณ, exนายชัยพล โอบอ้อม, inนางสาวปรวี วงศ์สวัสดิ์สุริยะ, อาจารย์, inดร.ศศิธร สุชัยยะ, อาจารย์, "KUSupport: ระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน", Kasetsart University, 2024
2024 inดร.ศศิน เทียนดี, อาจารย์, exนายธเนศ วงศ์หิรัณย์โชค, exนางสาวอาภัสรา ประเสริฐแก้วเพชร, exนางสาวปิยธิดา เสือเฒ่า , inนางสาวปรวี วงศ์สวัสดิ์สุริยะ, อาจารย์, inดร.ศศิธร สุชัยยะ, อาจารย์, "CompManSys-KL01: ระบบจัดการค่าตอบแทนบุคลากร", Kasetsart University, 2024
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=04&FacultyID=49&SectionID=06]