ผลงานฝ่ายสนับสนุนวิชาการ ปี 2021

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

แนวโน้มผลงานของฝ่ายสนับสนุนวิชาการ

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในฝ่ายสนับสนุนวิชาการต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 1
2021 exWatsayod Ananpreechakorn , inนายอนุรักษ์ เครือคำ, "Preparation of activated carbon from Phu Phan Dendrocalamus asper backer", Asia-Pacific Journal of Science and Technology, ปีที่ 26, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2021, หน้า 1-10

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในฝ่ายสนับสนุนวิชาการต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=04&FacultyID=18&SectionID=05]