ผลงานสำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร ปี 2023

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

6

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

1

Award

รางวัล ปี 2023

แนวโน้มผลงานของสำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในสำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (25 คน)
ในสำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในสำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2023

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (25 คน)
ในสำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร ปี 2023

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในสำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2023

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (25 คน)
ในสำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร ปี 2023

Publish Year International Journal 1
2023 exAittiphol Duangchinda, exChuanpit Siripaiboon, exSrisurang Kehanak, exKunthida Kingsawad, exSutthayot Yimpoonsap, exUmarat Sirijaroonwong, inนายอนุรักษ์ เครือคำ, "Use of Pesticides and Health Risks to Chinese Water Chestnut Farmers in Suphanburi Province, Thailand", Iranian Journal of Public Health, ปีที่ 52, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2023, หน้า 2353-2362
Publish Year National Journal 1
2023 inนายอนุรักษ์ เครือคำ, inนายรัชชานนท์ ผงทอง, inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.เบญจพร อุผา, exนายวัสยษฏิ์ อนันต์ปรีชากร, "การใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนจากความหลากหลายทางนิเวศลุ่มน้ำสงคราม ด้วยภูมิปัญญาและองค์ความรู้ของชุนชนเกษตร อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร", วารสารผลิตกรรมการเกษตร, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2023, หน้า 1-12

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=04&FacultyID=18]