ผลงานวิทยาเขตสกลนคร ปี 2004

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2004

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2004

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2004

5

Project

โครงการวิจัย ปี 2004

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2004

0

Award

รางวัล ปี 2004

แนวโน้มผลงานของวิทยาเขตสกลนคร

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในวิทยาเขตสกลนครต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยในวิทยาเขตสกลนครต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Journal 3
2004 inนายทศพล จตุระบุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.ชัยยุทธ ชินณะราศรี, exผศ. อุดมศักดิ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา, "การสลายพลังงานและความเร็วการไหลท้ายรางบนรางขั้นบันไดแบบมีธรณีที่ปลายขั้น", วิศวกรรมสาร ฉบับวิจัยและพัฒนา(Research and Development Journal of The Engineering Institute of Thailand), ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2004, หน้า 25-32
2004 inนางสาวรุ่งกานต์ บุญนาถกร, อาจารย์, "การเปรียบเทียบการแปรรูปกระเทียมผง โดยการทำแห้งแบบใช้ลมร้อน และแบบลดความชื้นโดยใช้เครื่องสูบ", วารสารอาหาร, ปีที่ 34, ฉบับที่ 2, เมษายน 2004, หน้า 0-0
2004 inดร.สมชาย ดอนเจดีย์, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.ชัยยุทธ ชินณะราศรี, exผศ. อุดมศักดิ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา, inนายทศพล จตุระบุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การไหลผ่านทางระบายน้ำล้นขั้นบันไดแบบกล่องตาข่าย", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 27, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2004, หน้า 81-93

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในวิทยาเขตสกลนครต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2004 inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.มณฑล อนงค์พรยศกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Remote Sensing for Determining the Total Suspended Solids in the Inner Gulf of Thailand", Coastal Zone Asia-Pacific Conference'04, 5 - 9 กันยายน 2004, Brisbane เครือรัฐออสเตรเลีย
Publish Year National Conference 1
2004 inนายทศพล จตุระบุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, รองศาสตราจารย์, exอรรถวิทย์ นาควัชระ, exไวฑิต โอชวิช, "กระบวนการเรียนรู้อย่างรวดเร็วในการส่งน้ำผ่านระบบคลองชลประทาน", การประชุมวิชาการ วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 9, 19 - 21 พฤษภาคม 2004, เพชรบุรี ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2012 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20192007 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=04&BudgetYear=2004]