ผลงานคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ปี 2020

14

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

9

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

แนวโน้มผลงานของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชาต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 5
2020 inดร.ฐิติวรรณ ศรีเจริญ, รองศาสตราจารย์, "Determinant of Neighboring Migrant Workers to Thailand", Journal of Economics, Business and Management (JOEBM), ปีที่ 8, ฉบับที่ 4, พฤศจิกายน 2020
2020 inดร.ฐิติวรรณ ศรีเจริญ, รองศาสตราจารย์, "Determinant of Neighboring Migrant Workers to Thailand", Journal of Economics, Business and Management, ปีที่ 8, ฉบับที่ 3, สิงหาคม 2020, หน้า 224-229
2020 inดร.ฐิติวรรณ ศรีเจริญ, รองศาสตราจารย์, "Migration in the Mekong Sub-region: Route from Myanmar, Cambodia and Lao to Thailand and Social Welfare Arrangement.", London Journal of Research in Humanities and Social Science, ปีที่ 20, ฉบับที่ 8, พฤษภาคม 2020, หน้า 31-50
2020 inดร.ฐิติวรรณ ศรีเจริญ, รองศาสตราจารย์, "Migration and Remittances: Evidence from Cambodia, Myanmar and Lao Migrant Workers", Journal of Business and Economics Review , ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2020, หน้า 72-79
2020 inดร.นรารัก บุญญานาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Agricultural economic zones in Thailand", Land Use Policy, ปีที่ 99, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2020, หน้า 102774-1-9
Publish Year National Journal 9
2020 inดร.ศิริขวัญ เจริญวิริยะกุล, อาจารย์, exรศ.ดร.ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์, "ความผันผวนของราคาน้ำมัน อัตราแลกเปลี่ยน และผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: วิธีพลวัต", วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร, ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2020, หน้า 135-149
2020 inดร.ศิริขวัญ เจริญวิริยะกุล, อาจารย์, exดร.วิชญาดา ถนอมชาติ, "Exploring the Dynamic Relationships between Cryptocurrencies and Stock Markets in ASEAN-5", วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 129-144
2020 inนายฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของการลงทุนในกองทุนรวมเลียนแบบดัชนีตราสารทุนของประเทศไทยและต่างประเทศ", วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 69-80
2020 exนายสาวปิยธิดา หฤทัยปรีดากุล, inดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แบบจำลองการพยากรณ์ยอดขายโดยวิธีการทางเศรษฐมิติ: กรณีศึกษาชิ้นส่วน นิวเมติกส์ของบริษัท นิวแม็ก จำกัด สาขาชลบุรี", วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2020, หน้า 101-109
2020 exนครินทร์ ภูมุตตะ, inดร.ศิริขวัญ เจริญวิริยะกุล, อาจารย์, "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อปริมาณเงินให้สินเชื่อของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)", วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, ปีที่ 15, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 95-108
2020 exนางสาวปรียาภา ทรัพย์เกิด , inดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลกระทบจากปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคต่อจำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดชลบุรี", วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่, ปีที่ 21, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2020, หน้า 184-196
2020 exศุภกาญจน์ พุ่มจันทร์, inดร.ศิริขวัญ เจริญวิริยะกุล, อาจารย์, "การวิเคราะห์ความผันผวนของอัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทย สหรัฐอเมริกา อังกฤษ และญี่ปุ่น", วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2020, หน้า 88-97
2020 exดร.วิชญาดา ถนอมชาติ, inดร.ศิริขวัญ เจริญวิริยะกุล, อาจารย์, exดร.กฤษดา เชียรวัฒนสุข, "สาเหตุการคงอยู่ของหนี้นอกระบบในสังคมไทย", วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 1-13
2020 exชมภูนัช วิเศษศักดิ์, inดร.ศิริขวัญ เจริญวิริยะกุล, อาจารย์, "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อปริมาณหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ของธนาคารเฉพาะกิจในประเทศไทย", วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, ปีที่ 14, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 401-412

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2020 inดร.ฐิติวรรณ ศรีเจริญ, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยของย้ายถิ่นของแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านมายังประเทศไทย", Conference chair of 2020 the 5th International Conference on Marketing, Business and Trade (ICMBT 2020) in Ritsumeikan University, Osaka, Japan. January 10 to 12, 2020., 10 - 12 มกราคม 2020, Osaka, Japan ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 1
2020 exนางสาวอริยา กะภูพันธ์, inดร.ศิริขวัญ เจริญวิริยะกุล, อาจารย์, "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ กรณีศึกษาธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และฉลองครบรอบ 36 ปี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล, 20 - 21 มีนาคม 2020, นครราชสีมา ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=03&FacultyID=77&BudgetYear=2020]