ผลงานสำนักงานเลขานุการ ปี 2022

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

แนวโน้มผลงานของสำนักงานเลขานุการ

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในสำนักงานเลขานุการต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Year:

<< 2022 >>
Publish Year National Journal 1
2022 exChaiyawat Peeratatsuwan, inนายศุภสิน กาญจนางกูรพันธุ์, inดร.รัฐกฤต เรียบร้อย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีร์ เชาวนนทปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A Thermodynamic Investigation on Corrosion of Cu-bearing Steel in Aqueous Solutions", วารสารวิชาการปทุมวัน, ปีที่ 12, ฉบับที่ 33, มกราคม - เมษายน 2022, หน้า 16-26

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสำนักงานเลขานุการต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Year:

<< 2017 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=03&FacultyID=74&SectionID=06]