ผลงานภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล ปี 2021

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเลต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 2
2021 exอ.วีร์ราภัสสร์ ณ ร้อยเอ็ด, inดร.ศุภวัฒน์ ชัยเกษม, อาจารย์, "Potential of Passive Sampling and Plant Absorption to Quantify Inhalation Exposure to Volatile Organic Compounds", Environment and Natural Resources Journal, ปีที่ 19, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 43-56
2021 inดร.เฉลิมพงษ์ เสนารักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Port cybersecurity and threat: A structural model for prevention and policy development", The Asian Journal of Shipping and Logistics, ปีที่ 37, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2021, หน้า 20-36

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเลต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2018 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=03&FacultyID=74&SectionID=03]