ผลงานภาควิชาวิศวกรรมโยธา ปี 2020

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวิศวกรรมโยธา

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมโยธาต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 1
2020 inนายณรงค์ฤทธิ์ ว่องไว, อาจารย์, inดร.ศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี, รองศาสตราจารย์, "Cost-Resource Replacement Trade-off Algorithm for Multi-Skilled Resource Scheduling", International Journal of Engineering Research and Technology, ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2020, หน้า 212-228
Publish Year National Journal 2
2020 inดร.อนุวัฒน์ อรรถไชยวุฒิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสิริราช เพ็งแจ่ม, inนายพลพันธ์ เศรษฐพิทยากุล, อาจารย์, exรักติพงษ์ สหมิตรมงคล, "ผลกระทบของการแทนที่มวลรวมละเอียดบางส่วนด้วยเถ้าก้นเตาต่อสมบัติที่สภาวะสดของมอร์ตาร์เติมเต็มแบบด้วยตนเอง", วารสารวิชาการสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 7-20
2020 inดร.ศักรธร บุญทวียุวัฒน์, รองศาสตราจารย์, exดร.สว่าง แป้นจันทร์, "การออกแบบทางจักรยานเพื่อการขนส่งที่ยั่งยืนในเขตเทศบาลนครระยอง", วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปีที่ 30, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 1-11

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมโยธาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 2
2020 inนายธนสิทธิ์ พรหมพิงค์, อาจารย์, exTawatchai Tingsanchali, inนางสาวสุภัชญา ชวนพงษ์พานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Impacts of Future Climate Change on Inflow to Pasak Jolasid Dam in Pasak River Basin, Thailand", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25 , 15 - 17 กรกฎาคม 2020, ชลบุรี ประเทศไทย
2020 exนายปิยนัฐ เจริญอำนวยสุข, exนายภควัต พร้อมมูล, exรศ.ดร.วีรชาติ ตั้งจิรภัทร, inดร.อนุวัฒน์ อรรถไชยวุฒิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศ.ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล, "การศึกษาสมบัติเชิงกลของคอนกรีตสมรรถนะสูงที่ใช้เถ้าก้นเตาบดละเอียดร่วมกับผงหินปูนแทนที่ปูนซีเมนต์", การประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 15, 25 - 27 มีนาคม 2020, ระยอง ระยอง ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=03&FacultyID=47&SectionID=07&BudgetYear=2020]