ผลงานภาควิชาวิศวกรรมโยธา ปี 2019

4

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

0

Award

รางวัล ปี 2019

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวิศวกรรมโยธา

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมโยธาต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 1
2019 inนายณรงค์ฤทธิ์ ว่องไว, อาจารย์, inดร.ศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี, รองศาสตราจารย์, "Minimum Cost Method for Multiskilled Resource Scheduling", International Journal of Engineering Research and Technology, ปีที่ 12, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2019, หน้า 2614-2626
Publish Year National Journal 3
2019 inดร.ศักรธร บุญทวียุวัฒน์, รองศาสตราจารย์, "การเพิ่มประสิทธิภาพการลดต้นทุนและพลังงานเพื่อการส่งออกผลไม้ไทยโดยแบบจำลองหลากหลายวัตถุประสงค์", วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปีที่ 29, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2019
2019 inดร.อนุวัฒน์ อรรถไชยวุฒิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายชาญณรงค์ งามธนโชติ, exนายชยานันต์ วิวัฒน์วนาวงศ์, "ผลกระทบต่อกำลังอัดของมอร์ตาร์ที่มีส่วนผสมของยิปซั่มเหลือใช้แทนที่ปูนซีเมนต์และมวลรวมละเอียดบางส่วน", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 42, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2019, หน้า 237-252
2019 inดร.อนุวัฒน์ อรรถไชยวุฒิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of Viscosity modifying agent on flowability of self-compacting mortar", วารสารวิชาการสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2019, หน้า 22-29

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมโยธาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 2
2019 inนางสาวสุภัชญา ชวนพงษ์พานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศ.ดร.ธวัชชัย ติงสัญชลี, "การประเมินปัจจัยทางกายภาพที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยโดยใช้โปรแกรม Arc GIS: พื้นที่ศึกษาจังหวัดชลบุรี", THA 2019 International Conference on Water Management and Climate Change towards Asia's Water-Energy-Food Nexus and SDGs, 23 - 25 มกราคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 inนางสาวสุภัชญา ชวนพงษ์พานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายธนสิทธิ์ พรหมพิงค์, อาจารย์, "Integration of Future Meteorological Drought Hazard Assessment for Agriculture Area in Upper Ping River Basin, Thailand", Greater Mekong Subregion Academic and Research Network, 21 ธันวาคม 2019 - 22 ธันวาคม 2020, พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=03&FacultyID=47&SectionID=07&BudgetYear=2019]