ผลงานภาควิชาวิศวกรรมโยธา ปี 2018

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

0

Award

รางวัล ปี 2018

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวิศวกรรมโยธา

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมโยธาต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 3
2018 inดร.ศักรธร บุญทวียุวัฒน์, รองศาสตราจารย์, "Optimising the location of a hub port in Thailand for arrival of Dawei and Pakbara ports", International Journal of Logistics Systems and Management, ปีที่ 29, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2018, หน้า 271-295
2018 exNipat Puthipad, exMasahiro Ouchi, inดร.อนุวัฒน์ อรรถไชยวุฒิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effects of fly ash, mixing procedure and type of air-entraining agent on coalescence of entrained air bubbles in mortar of self-compacting concrete at fresh state", Construction and Building Materials, ปีที่ 180, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2018, หน้า 437-444
2018 inนายธนพล ญาณวีรศักดิ์, อาจารย์, exKea, TM, exIshibashi, H, exAkiyama, M, "Effect of Recycled Aggregate Quality on the Bond Behavior and Shear Strength of RC Members", APPLIED SCIENCES-BASEL, ปีที่ 8, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2018

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมโยธาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 1
2018 exสมภพ แก้วสวี, inนางสาวสุภัชญา ชวนพงษ์พานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจัดทำแผนที่น้ำท่วม และประเมินมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชลบุรี", การประชุมวิชาการครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา, 30 สิงหาคม 2018, อื่นๆ ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=03&FacultyID=47&SectionID=07&BudgetYear=2018]