ผลงานภาควิชาวิศวกรรมโยธา ปี 2017

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

10

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

0

Award

รางวัล ปี 2017

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวิศวกรรมโยธา

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมโยธาต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมโยธาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 2
2017 exสิรามล สังข์แก้ว, exจิรัชญา บูรณพาสน์, exพิชญาภา มาลากุล ณ อยุธยา, exสราวุธ ยอดมุณี, exปิยะพงษ์ ศรีรัตน์, inนางสาวดาราพร ผุสิงห์, อาจารย์, "ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อค่าความปลอดภัยของเขื่อนริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพมหานคร", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 22, 18 - 20 กรกฎาคม 2017, นครราชสีมา ประเทศไทย
2017 exวสันต์ มาลารักษ์, inดร.พูลพงษ์ พงษ์วิทยภานุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แนวทางการตรวจประเมินและปรับปรุงอาคารตามมาตรฐานอาคารเขียว: กรณีศึกษาอาคาร 1 บริการวิทยาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา", การประชุมวิชาการระดับชาติด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ 2560 (Innovation For Learning and Innovation 2017), 2 - 5 เมษายน 2017, ปทุมธานี ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=03&FacultyID=47&SectionID=07&BudgetYear=2017]