ผลงานภาควิชาวิศวกรรมโยธา ปี 2016

6

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2016

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2016

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2016

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2016

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2016

0

Award

รางวัล ปี 2016

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวิศวกรรมโยธา

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมโยธาต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 1
2016 exรศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล, inดร.พูลพงษ์ พงษ์วิทยภานุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Shear wave velocity of sands subject to large strain triaxial loading", Geomechanics & Engineering, An International Journal, ปีที่ 11, ฉบับที่ 5, พฤศจิกายน 2016, หน้า 713-723
Publish Year National Journal 5
2016 inดร.ศักรธร บุญทวียุวัฒน์, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเลือกใช้จักรยานเพื่อเชื่อมต่อกับระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานคร", วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปีที่ 26, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2016
2016 inดร.อำพน จรัสจรุงเกียรติ, อาจารย์, exณัฐณิชา หนูทับ, exนาถวัฒน์ ชูราศรี, exอาทิตยา ขันตี, exวรพล พูลสุข, "แนวคิดการออกแบบและการพัฒนาท่าเทียบเรือชนิดลอยตัวด้วยตนเอง", วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2016, หน้า 53-61
2016 inดร.ศักรธร บุญทวียุวัฒน์, รองศาสตราจารย์, "การออกแบบเส้นทางการขนส่งหลายรูปแบบเพื่อการส่งออกผลไม้", วิศวกรรมสารลาดกระบัง, ปีที่ 33, ฉบับที่ 1, มีนาคม - พฤษภาคม 2016, หน้า 78-83
2016 inดร.ศักรธร บุญทวียุวัฒน์, รองศาสตราจารย์, "การแก้ปัญหาการขนส่งระหว่างประเทศของไทยภายใต้การเกิดขึ้นของสองท่าเรือน้ำลึกใหม่ : ท่าเรือทวายและท่าเรือปากบารา", วิศวกรรมสารลาดกระบัง, ปีที่ 33, ฉบับที่ 2, มิถุนายน - กันยายน 2016, หน้า 104-110
2016 inดร.ศักรธร บุญทวียุวัฒน์, รองศาสตราจารย์, "การวางแผนชุดเส้นทางการขนส่งที่เหมาะสมเพื่อการประหยัดพลังงาน : กรณีศึกษาการขนส่งผลิตภัณฑ์เหล็ก", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 39, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2016, หน้า 139-153

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมโยธาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 2
2016 exไพศาล จินตนามณีรัตน์, inดร.อำพน จรัสจรุงเกียรติ, อาจารย์, "การประเมินความเสี่ยงด้วยการวิเคราะห์ความผิดพลาดแบบแผนภูมิต้นไม้ สำหรับกระบวนการงานยกประกอบโมดูล ", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 21 , 28 - 30 มิถุนายน 2016, เมือง สงขลา ประเทศไทย
2016 exเกสร ดิษฐี, inดร.พูลพงษ์ พงษ์วิทยภานุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสุภัชญา ชวนพงษ์พานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาความเหมาะสมในการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนแบบกลุ่มอาคารเพื่อการจัดการคุณภาพน้ำในพื้นที่เทศบาลนครแหลมฉบัง", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2559. นวัตกรรมอุตสาหกรรมไทยก้าวไกลสู่ประชาคมโลก. , 7 - 8 กรกฎาคม 2016, ขอนแก่น ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=03&FacultyID=47&SectionID=07&BudgetYear=2016]