ผลงานภาควิชาวิศวกรรมโยธา ปี 2014

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2014

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2014

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2014

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2014

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2014

0

Award

รางวัล ปี 2014

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวิศวกรรมโยธา

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมโยธาต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 1
2014 inดร.พูลพงษ์ พงษ์วิทยภานุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล, "The Mechanical Responses of Sandy Soil during Isotropic Loading by Shear Wave Logging", The Electronic Journal of Geotechnical Engineering, ปีที่ 19, ฉบับที่ Z, ตุลาคม 2014, หน้า 9339-9350
Publish Year National Journal 1
2014 inดร.ศักรธร บุญทวียุวัฒน์, รองศาสตราจารย์, "การขนส่งผสมผสานหลายรูปแบบเพื่อการประหยัดพลังงาน : กรณีศึกษา การขนส่งผลิตภัณฑ์เหล็ก", วิศวสารลาดกระบัง, ปีที่ 31, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2014, หน้า 61-66

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมโยธาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=03&FacultyID=47&SectionID=07&BudgetYear=2014]