ผลงานภาควิชาวิศวกรรมโยธา ปี 2013

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2013

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2013

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2013

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2013

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2013

0

Award

รางวัล ปี 2013

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวิศวกรรมโยธา

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมโยธาต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Journal 1
2013 inดร.ศักรธร บุญทวียุวัฒน์, รองศาสตราจารย์, "การประเมินตำแหน่งท่าเรือศูนย์กลางการเปลี่ยนถ่ายสินค้าที่เหมาะสมด้วยวิธีการโปรแกรมจำนวนเต็มแบบผสม : กรณีศึกษาท่าเรือปากบาราและท่าเรือหลักในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้", วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา, ปีที่ 24, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2013, หน้า 75-83

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมโยธาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 1
2013 inดร.อำพน จรัสจรุงเกียรติ, อาจารย์, exชุติมา พาชื่นใจ, exนันฐกานต์ กล่อมปัญญา, exสิริมน เจริญทรัพย์, "วัสดุมวลเบาสมัยใหม่สำหรับบ้านลอยน้ำช่วยผู้ประสบภัย", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 18 วันที่ 8-10 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมดิเอ็มเพลสเชียงใหม่ , 8 - 10 พฤษภาคม 2013, เชียงใหม่ ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=03&FacultyID=47&SectionID=07&BudgetYear=2013]