ผลงานภาควิชาวิศวกรรมโยธา ปี 2012

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2012

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2012

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2012

7

Project

โครงการวิจัย ปี 2012

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2012

0

Award

รางวัล ปี 2012

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวิศวกรรมโยธา

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมโยธาต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 1
2012 inดร.ศักรธร บุญทวียุวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์, "Optimising steel hub location in Thailand", MAEJO INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, ปีที่ 6, ฉบับที่ 3, กันยายน 2012, หน้า 397-414
Publish Year National Journal 1
2012 inดร.พูลพงษ์ พงษ์วิทยภานุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินราคาค่าก่อสร้างเบื้องต้นของระบบนำเรือขึ้นลงน้ำแบบอู่จอดแห้ง", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 25, ฉบับที่ 80, เมษายน - มิถุนายน 2012, หน้า 97-110

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมโยธาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 2
2012 inดร.ศักรธร บุญทวียุวัฒน์, รองศาสตราจารย์, "การปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งมันสำปะหลังเพื่อการประหยัดต้นทุนและพลังงานในการขนส่ง", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 17 , 9 - 11 พฤษภาคม 2012, อุดรธานี ประเทศไทย
2012 inดร.ศักรธร บุญทวียุวัฒน์, รองศาสตราจารย์, "Assessing the Modal Shifts Effects on Steel Transport in Thailand", Thai VCML 11, 12 - 13 มกราคม 2012, ชลบุรี ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=03&FacultyID=47&SectionID=07&BudgetYear=2012]