ผลงานภาควิชาวิศวกรรมโยธา ปี 2011

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2011

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2011

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2011

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2011

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2011

2

Award

รางวัล ปี 2011

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวิศวกรรมโยธา

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมโยธาต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Journal 2
2011 inดร.พูลพงษ์ พงษ์วิทยภานุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "น้ำแข็งติดไฟใต้พื้นพิภพ แหล่งพลังงานใหม่ในอนาคต", วิศวกรรมสาร, ปีที่ 64, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2011, หน้า 52-60
2011 inดร.พูลพงษ์ พงษ์วิทยภานุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การสังเคราะห์คลื่นแผ่นดินไหวสำหรับงานด้านวิศวกรรมโยธา", โยธาสาร, ปีที่ 23, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2011

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมโยธาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2011 inดร.พูลพงษ์ พงษ์วิทยภานุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Sensitivity of Ground Response Analysis to Shear Wave Velocity Profile", 8th International Conference on Urban Earthquake Engineering, Center for Urban Earthquake Engineering (CUEE), Tokyo Institute of Technology, Japan., 7 - 8 มีนาคม 2011, Tokyo ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 1
2011 exกฤษ ไทยเกื้อ, exประนิตย์ คำตรง, inดร.อำพน จรัสจรุงเกียรติ, อาจารย์, "ชุดสาธิตการทำงานของฝายยางอัดลมพร้อมระบบควบคุมอัตโนมัติ", การประชุมวิชาการ วิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 16 , 18 - 20 พฤษภาคม 2011, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=03&FacultyID=47&SectionID=07&BudgetYear=2011]