ผลงานภาควิชาวิศวกรรมโยธา ปี 2010

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2010

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2010

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2010

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2010

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2010

0

Award

รางวัล ปี 2010

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวิศวกรรมโยธา

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมโยธาต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมโยธาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2010 inดร.พูลพงษ์ พงษ์วิทยภานุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Local Site Response on Simulated Strong Earthquake Motion at Laem Chabang Port, Thailand", International Symposium and The 2nd AUN/SEED-Net Regional Conference on Geo-Disaster Mitigation in ASEAN, 25 - 26 กุมภาพันธ์ 2010, สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
Publish Year National Conference 2
2010 inดร.อำพน จรัสจรุงเกียรติ, อาจารย์, "Concept of follower forces for pneumatic membrane structures", The 15th National Conference on Civil Engineering(NCCE15) , 12 - 14 พฤษภาคม 2010, อุบลราชธานี ประเทศไทย
2010 inดร.อำพน จรัสจรุงเกียรติ, อาจารย์, "CONCEPT OF FOLLOWER FORCES FOR PNEUMATIC MEMBRANES", The 2nd National Conference on Thai Simulation and Modeling (TSIMMOD2010), 20 - 21 พฤษภาคม 2010, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=03&FacultyID=47&SectionID=07&BudgetYear=2010]