ผลงานสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปี 2022

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

5

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

แนวโน้มผลงานของสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 3
2022 exVidula Meshram, exProf Kailas Patil, inดร.ประวิทย์ ชุมชู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Dataset of Indian and Thai banknotes with annotations", Data in Brief, ปีที่ 41, ฉบับที่ -, เมษายน 2022, หน้า 108007
2022 exYogesh Suryawanshi, exKailas Patil, inดร.ประวิทย์ ชุมชู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "VegNet: Dataset of vegetable quality images for machine learning applications", Data in Brief, ปีที่ 2565, ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2022
2022 inนายธรรมนุวัฒน์ วาลีประโคน, อาจารย์, inนางสาวเพ็ญพรรณ ใช้ฮวดเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายจักรพันธุ์ จันภิลม, อาจารย์, inนายไพรัช สร้อยทอง, อาจารย์, "Automated Single-Pole Double-Throw Toggle Switch Pin Inspection using Image Processing and Convolutional Neural Network Techniques", International Scientific Journal of Engineering and Technology (ISJET), ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2022, หน้า 16-27

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=03&FacultyID=47&SectionID=06]