ผลงานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา ปี 2024

17

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

7

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

9

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

2

Award

รางวัล ปี 2024

แนวโน้มผลงานของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (37 คน)
ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2024

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (37 คน)
ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา ปี 2024

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2024

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (37 คน)
ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา ปี 2024

Publish Year International Journal 15
2024 exThipcha, J., exStephen, A., exSrinidhi, A., exRaja, R., inนายณรงค์ฤทธิ์ แก้วบรรจักร์, รองศาสตราจารย์, exMukdasai, K., exSingkibud, P., exYotha, N., "A memory state-feedback controller via random pocket dropouts for multi-agent systems with external disturbance", Journal of Mathematics and Computer Science, ปีที่ 33, ฉบับที่ 1, มกราคม 2024, หน้า 71-86
2024 exRatanasongtham, P., exBunmusik, W., inดร.สุวพร เหลืองขมิ้น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMahatheeranont, S., exSuttiarporn, P., "Optimizing green approach to enhanced antioxidants from Thai pigmented rice bran using deep eutectic solvent-based ultrasonic-assisted extraction", Heliyon, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มกราคม 2024
2024 inดร.มาลินี พรหมขัติแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุภาภรณ์ ใบยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสุรีย์ ทองวณิชนิยม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสุนันท์ กิจจารุวรรณกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Experimental and Molecular Dynamics Simulation Insights into Adsorption of Co(II), Cr(III), and Cu(II) on Chitosan and Chitosan/Tripolyphosphate Nanoparticles", ACS Omega, ปีที่ 9, ฉบับที่ 3, มกราคม 2024, หน้า 4019-4026
2024 inดร.ธนบัตร พรมจันทร์, inนายมนตรี โพธิโสโนทัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรสิทธิ ศรีบุญ, อาจารย์, inนายศักดิ์สิทธิ์ สุขประสงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภ.พึ่งบุญ ปานศิลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Comparison of H2O2 and H2O oxidations on TDMAT absorbed on silicon(100) surface during reaction step of ALD–TiO2 process: A DFT study", Materials Today Communications, ปีที่ 38, ฉบับที่ -, มีนาคม 2024, หน้า 108125
2024 inดร.ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์, exSirichaicharoenkol, K., exKongsomboon, V., exSrinuan, J., exSrisawat, N., exPangon, A., exMongkholrattanasit, R., exTammasakchai, A., exHuang, C.-F., "Innovative Electrospun Nanofiber Mats Based on Polylactic Acid Composited with Silver Nanoparticles for Medical Applications", Polymers, ปีที่ 16, ฉบับที่ 3, กุมภาพันธ์ 2024
2024 inนางสาวไพลิน ศรีสุรัติสิริ, อาจารย์, inนางสาวเกศริน จันทรสุนทร, อาจารย์, exนางสาววนัสนันท์ สุดสาย, exนายพิเชฐ สุขประเสริฐ, exผศ.ดร. ลักษมี ชัยเจริญวิมลกุล ช่วยธรรมกิจ, inนายวิศวัฒน์ สกุลศักดิ์นิมิตร, อาจารย์, "Sustainable plastic bottle recycling: employing zinc-deposited SBA-15 as a catalyst for glycolysis of polyethylene terephthalate", AIMS Environmental Science, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2024, หน้า 90-106
2024 inนายณรงค์ฤทธิ์ แก้วบรรจักร์, รองศาสตราจารย์, exStephen, A., exSrinidhi, A., exRaja, R., exMukdasai, K., exThipcha, J., exSingkibud, P., "Robust impulse nonlinear delayed multi-agent systems: an exponential synchronization", Journal of Mathematics and Computer Science, ปีที่ 34, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2024, หน้า 162-175
2024 inนางสาวดลลักษณ์ มานพ, อาจารย์, inนายชัยฤกษ์ ตั้งเฮงเจริญ, อาจารย์, exรศ.ดร.ชัชชัย พุทซ้อน, inดร.ปัญญา แขน้ำแก้ว, รองศาสตราจารย์, "The effect of polyaniline composition on the polyurethane/polyaniline composite properties: The enhancement of electrical and mechanical properties for medical tissue engineering", Aims Materials Science, ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2024, หน้า 323-342
2024 inนางสาวสุรีย์ ทองวณิชนิยม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNuttapong Phewrat, exNattacha Rangsarikorn, exSuthisa Leasen, inดร.สุวพร เหลืองขมิ้น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางนภัสวรรณ์ ชำนาญเวช (หัตถกิจพาณิชกุล), อาจารย์, "Green synthesis of silver nanoparticles using mature-pseudostem extracts of Alpinia nigra and their bioactivities", Green Processing and Synthesis, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มกราคม 2024, หน้า 1-15
2024 exSuttiarporn, P., exSeangwattana, T., exSrisurat, T., exKongitthinon, K., inนางนภัสวรรณ์ ชำนาญเวช (หัตถกิจพาณิชกุล), อาจารย์, inดร.สุวพร เหลืองขมิ้น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Enhanced extraction of clove essential oil by ultrasound and microwave assisted hydrodistillation and their comparison in antioxidant activity", Current Research in Green and Sustainable Chemistry, ปีที่ 8, เมษายน 2024
2024 inนางสาวกัลยาวัสถ์ วังคะวงษ์, อาจารย์, exWeenatchakarn Lanla, exVorawan Supphachalonepol, exDuangdao Channei, exBurapat Inceesungvorn, "Photocatalytic enhancement of n-p-n ternary heterostructure of BiVO4/rGO/BiOBr for RhB degradation under visible light irradiation", Inorganic Chemistry Communications, ปีที่ 162, ฉบับที่ 112260, เมษายน 2024
2024 exKrasian, T., inนางสาวกัลยาวัสถ์ วังคะวงษ์, อาจารย์, exPunyodom, W., exManokruang, K., exSomsunan, R., exJantrawut, P., exRachtanapun, P., exJantanasakulwong, K., exPunyamoonwongsa, P., exSrithep, Y., exWorajittiphon, P., "A MAX phase (Ti3AlC2) as a performance enhancer for poly(lactic acid) electrospun membranes in steam generation and solar desalination", International Journal of Biological Macromolecules, ปีที่ 270, มิถุนายน 2024
2024 inดร.ธณิศร์ ตั้งเจริญ, รองศาสตราจารย์, "Enhanced room temperature ferromagnetism and versatile optical properties in MgFe2O4 spinel ferrite prepared under different calcination temperatures", Results in Materials, ปีที่ 23, ฉบับที่ 3, กันยายน 2024, หน้า 100596-1-100596-12
2024 exPatnarin Worajittiphon, exPanudda Majan, inนางสาวกัลยาวัสถ์ วังคะวงษ์, อาจารย์, exRunglawan Somsunan , exPensak Jantrawut , exPattaraporn Panraksa , exTanpong Chaiwarit , exYottha Srithep , exSarana Rose Sommano , exKittisak Jantanasakulwong, exPornchai Rachtanapun, "Inside-out templating: A strategy to decorate helical carbon nanotubes and 2D MoS2 on ethyl cellulose sponge for enhanced oil adsorption and oil/water separation", International Journal of Biological Macromolecules, ปีที่ 273, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2024, หน้า 133119
2024 inนางสาวอานิษา ราศรี, อาจารย์, exJiraphorn Somsuwan Phanwan, "Inequalities Concerning the Modulus of Rational Functions with Fixed Zeros", South East Asian Journal of Mathematics and Mathematical Sciences, ปีที่ 20, ฉบับที่ 1, เมษายน 2024, หน้า 47-58
Publish Year National Journal 2
2024 exPiyada Wachirawongsakorn, inดร.ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์, exNatthinee Deetae, "การประเมินความปลอดภัยของพันธุ์ข้าวผ่านการสะสมโลหะหนักทางชีวภาพภายใต้สภาวะการปลูกแบบใช้สารเคมีทางการเกษตรในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก", Life Sciences and Environment Journal , ปีที่ 25, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2024, หน้า 25-40
2024 exณดล อ้วนสะอาด, exอาทิติยา นิลเพชร, inดร.กรณ์พงศ์ ชลศิริพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การแก้ปัญหาการวางแผนเส้นทางท่องเที่ยวในซาฟารีเวิลด์ด้วยขั้นตอนวิธีฮังกาเรียนและขั้นตอนวิธีแบบละโมบ", วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2024, หน้า 53-62

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 4
2024 exA. Khankhuean, exW. Kuratsameethong, exK. Sirichaicharoenkol, inดร.ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์, "Antimicrobial filament of PLA/ZnO nanocomposites for 3D printing", The 17th International Workshop for East Asian Young Rheologists, 23 - 26 มกราคม 2024, Busan สาธารณรัฐเกาหลี
2024 exKawisara Sirichaicharoenkol, exChatruedee Sukbovornkul, inดร.ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์, "Preparation and characterization the electrospun poly(lactic acid) nanofiber mats containing the silver nanoparticles for medical application", The 17th International Workshop for East Asian Young Rheologists, 23 - 26 มกราคม 2024, Busan สาธารณรัฐเกาหลี
2024 exC. Sukbovornkul, exK. Sirichaichareonkul, inดร.ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์, "Preparation and characterization the electrospun fiber mats based on polylactic acid composited with silver coated titanium dioxide", The 17th International Workshop for East Asian Young Rheologists, 23 - 26 มกราคม 2024, Busan สาธารณรัฐเกาหลี
2024 inนายวิศวัฒน์ สกุลศักดิ์นิมิตร, อาจารย์, "Enhancing physical chemistry education: Active learning strategies, student engagement, and assessment alignment for successful learning outcomes", Pure and Applied Chemistry International Conference 2024 (PACCON 2024), 26 - 27 มกราคม 2024, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 3
2024 inนางสาวปาณิสรา(อรนภา) ทัศนัยนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวอรจิรา วงศ์อาษา, อาจารย์, inนายฤกษ์ชัย แย้มวงษ์, inนายมหาลาภ ป้อมสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "กิจกรรมทางกายและพฤติกรรมเนือยนิ้งของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการระดับชาติทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานประจำสู่งานวิจัย พ.ศ. 2567, 23 - 24 พฤษภาคม 2024, เมือง อุดรธานี ประเทศไทย
2024 inนางสาวอรจิรา วงศ์อาษา, อาจารย์, inนางสาวปาณิสรา(อรนภา) ทัศนัยนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.บรรณสิทธิ สิทธิบรรณกุล, inนายมหาลาภ ป้อมสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเกรียงไกร พร้อมนฤฤทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการเข้าร่วมกิจกรรมเดิน - วิ่งเสมือนจริง “นนทรีอีสานเวอร์ชวลรัน ซีซั่น 4” ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์ปกติ", การประชุมวิชาการระดับชาติทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานประจำสู่งานวิจัย พ.ศ.2567, 23 - 24 พฤษภาคม 2024, เมือง อุดรธานี ประเทศไทย
2024 inนางบุษบา ปิ่นชัยพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.รตนนท์ โชติมา, inดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์, exนางสาวเรนุมาศ แสงสาย, "Synthesis, characterization and CT-DNA binding of silver(I) complex with 3-(2?-thiazolylazo)-2,6-diaminopyridine", การประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 15, 23 - 24 พฤษภาคม 2024, ชลบุรี ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Year:

<< 20242023201820132010 >>
Publish Year International Petty Patent 1
2024 inดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, รองศาสตราจารย์, inดร.ปกรณ์ วรรธนะอมร, รองศาสตราจารย์, inดร.อุทัย กลิ่นเกษร, รองศาสตราจารย์, inดร.บุษบา ยงสมิทธ์, ศาสตราจารย์, inดร.บุญส่ง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "กรรมวิธีการผลิตสารสกัดจากข้าวยีสต์แดง", สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน); มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; บริษัท เบเน ลิฟวิ่ง จำกัด, 2024

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2016 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=03&FacultyID=46&SectionID=06&BudgetYear=2024]