ผลงานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา ปี 2023

22

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

11

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

1

Award

รางวัล ปี 2023

แนวโน้มผลงานของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (37 คน)
ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2023

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (37 คน)
ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา ปี 2023

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2023

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (37 คน)
ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา ปี 2023

Publish Year International Journal 20
2023 exพชรพรรณ สองจันทึก, inดร.ธารินี สาลีโภชน์, อาจารย์, inดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, รองศาสตราจารย์, inดร.บุษบา ยงสมิทธ์, ศาสตราจารย์, inดร.บุญส่ง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.ปกรณ์ วรรธนะอมร, รองศาสตราจารย์, "Combination of 1H and 13C NMR for quantitative analysis of the orange pigments produced by Monascus kaoliang KB9", Natural Product Research, ปีที่ 37, ฉบับที่ 8, เมษายน 2023, หน้า 1406-1409
2023 exWattanapat Kumwannaboon, inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, inดร.ชลดา โกมินทรชาติ, รองศาสตราจารย์, "Triacetin as Lubricant Additive: Slipping Friction between Metal Pairs under Boundary Lubrication", Applied Science and Engineering Progress, ปีที่ 16, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2023, หน้า 5551-1-5551-13
2023 inนางสาวเกศริน จันทรสุนทร, อาจารย์, inดร.มาลินี พรหมขัติแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWaranwongcharoen, P., exSueksachat, A., exPrasop, N., exNorasi, T., exSonsiri, N., exSansern, S., exChomngam, S., exWechakorn, K., exThana, C., inนายวิศวัฒน์ สกุลศักดิ์นิมิตร, อาจารย์, exPalangpon Kongsaeree, inนางสาวไพลิน ศรีสุรัติสิริ, อาจารย์, "A novel highly selective FRET sensor for Fe(III) and DFT mechanistic evaluation", Spectrochimica Acta - Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, ปีที่ 286, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2023
2023 inดร.ธณิศร์ ตั้งเจริญ, รองศาสตราจารย์, "Synthesis and characterization of 3d transition metal-doped aluminum oxide powders with enhanced photodegradation performance under sunlight irradiation", Journal of the Australian Ceramic Society, ปีที่ 59, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2023, หน้า 29-42
2023 inดร.ปัญญา แขน้ำแก้ว, รองศาสตราจารย์, inนายชัยฤกษ์ ตั้งเฮงเจริญ, อาจารย์, inนางสาวดลลักษณ์ มานพ, อาจารย์, inนายวรสิทธิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเกริก วงศ์สอนธรรม, อาจารย์, exดร.นฤดม นวลขาว, "Assessment of uncertainty estimation for measurement of ethanol concentration in COVID-19 hand sanitizer using FTIR spectroscopy", Journal of Chemical Metrology, ปีที่ 17, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2023, หน้า 1-14
2023 inดร.มาลินี พรหมขัติแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exLaksamee Chaicharoenwimolkul Chuaitammakit, exKitiya Naree, ex Jinnapus Sillapa, inดร.โสภณัฐ คงศรีประพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A Highly Sensitive and Selective Fluorescent Probe for the Detection of Cerium(III) Using Tridentate Based-Oxazolidine: Experimental and DFT Investigations", Journal of Fluorescence, ปีที่ 33, ฉบับที่ 1, มกราคม 2023, หน้า 145-152
2023 inนายอบ นิลผาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSukanya Thepwatee, exPiriya Kaeopookum, exLaksamee Chaicharoenwimolkul Chuaitammakit, exChonticha Wongchaichon, exOnnicha Rodjang, exPrapapron Pudsong, exWanida Singhapon, exThanakorn Burerat, exSiriporn Kamtaw, inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, inดร.โสภณัฐ คงศรีประพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Synthesis of 5-(Hydroxymethyl)furfural Monoesters and Alcohols as Fuel Additives toward Their Performance and Combustion Characteristics in Compression Ignition Engines", ACS OMEGA, ปีที่ 8, ฉบับที่ 19, พฤษภาคม 2023, หน้า 17327-17336
2023 inดร.ธณิศร์ ตั้งเจริญ, รองศาสตราจารย์, "Influence of non-magnetic ions doping on structural, morphological, optical, and magnetic properties of nanocrystalline zinc oxide powders", Physica B: Condensed Matter, ปีที่ 663, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2023, หน้า 415010-1-415010-13
2023 inนางสาวกุลนันทน์ วีรณรงค์กร, อาจารย์, exEamsiri, K., exChen, Y.-S., exArpornwichanop, A., "A comprehensive review of electrochemical reduction of CO2 to methanol: Technical and design aspects", Journal of CO2 Utilization, ปีที่ 71, พฤษภาคม 2023
2023 exKumutanat, W., exHongthong, S., exThanasansurapong, S., exKongkum, N., inนางนภัสวรรณ์ ชำนาญเวช (หัตถกิจพาณิชกุล), อาจารย์, "GC-MS and Bioassay-Guided Isolation of Xanthones from Mammea siamensis", Indonesian Journal of Chemistry, ปีที่ 23, ฉบับที่ 3, มกราคม 2023, หน้า 716-726
2023 exDetchusananard, T., inนางสาวกุลนันทน์ วีรณรงค์กร, อาจารย์, exIm-Orb, K., "Process Analysis of Integrated Biomass Gasification and Solid Oxide Electrolysis Cell (SOEC) for Syngas Production", Chemical Engineering Transactions, ปีที่ 99, พฤษภาคม 2023, หน้า 691-696
2023 inดร.โสภณัฐ คงศรีประพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.ทินภัทร พูลสวัสดิ์, exนายพุทธิพงษ์ สุขสวัสดิ์, exนายชัชนุ สุถาลา, exนางสาวธนิษฐา ศรีโสดา, exนายวิทวัส พระนคร, exผศ.ลักษมี ชัยเจริญวิมลกุล, "Carbon nanoparticles derived from rubber seed shells by hydrothermal synthesis for fluorescent cerium(III) sensing and application in hydroxyl radical trapping", Diamond and Related Materials, ปีที่ 139, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2023, หน้า 110349-110355
2023 exYi-Shen Huang, exDula Daksa Ejeta, exKun-Yi (Andrew) Lin, exShiao-Wei Kuo, inดร.ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์, exChih-Feng HUANG, "Synthesis of PDMS-m-PCL Miktoarm Star Copolymers by Combinations (E) of Styrenics-Assisted Atom Transfer Radical Coupling and Ring-Opening Polymerization and Study of the Self-Assembled Nanostructures", Nanomaterials, ปีที่ 13, ฉบับที่ 16, สิงหาคม 2023, หน้า 2355
2023 inดร.มาลินี พรหมขัติแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.พรทิพย์ บุญศรี, inดร.ทรงวุฒิ สุรมิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.ธิตินันท์ กาพย์เกิด, รองศาสตราจารย์, exProf. i.R. Dr. Peter Wolschann, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, "Stability improvement of UV-filter between methoxy cinnamic acid derivatives and cyclodextrins inclusion complexes based on DFT and TD-DFT investigations", Journal of Molecular Graphics and Modelling, ปีที่ 125, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2023, หน้า 108619(1-9)
2023 inดร.วรญา เนื่องมัจฉา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อธิวัฒน์ บุญมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อัมภิกา บุญมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Enhancing inbound logistics in the tuna canning industry through simulation: A case analysis", Engineering and Applied Science Research, ปีที่ 50, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2023, หน้า 506-512
2023 inดร.ธณิศร์ ตั้งเจริญ, รองศาสตราจารย์, exProf. Kun-Yi Andrew Lin, "Fabrication and characterization of copper/cobalt sulfides catalyst on nickel substrate with enhanced monopersulfate-activated degradation of industrial dyes", Environmental Nanotechnology, Monitoring and Management, ปีที่ 20, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2023, หน้า 100882-1-100882-17
2023 inนางสาวอานิษา ราศรี, อาจารย์, exPhanwan, J.S., "Some Inequalities Involving the Derivative of Rational Functions", International Journal of Mathematics and Mathematical Sciences, ปีที่ 2023, ตุลาคม 2023
2023 inดร.สุภาภรณ์ ใบยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสุนันท์ กิจจารุวรรณกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเมธี จันทโรปกรณ์, อาจารย์, inดร.มาลินี พรหมขัติแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "In silico analysis and transcript levels of non-specific lipid transfer proteins (SiLTPI.5 and SiLTPII.1) under abiotic stresses in sesame (Sesamum indicum)", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 57, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2023, หน้า 787-798
2023 exPhuapong, S., inดร.อัมภิกา บุญมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "MAXIMAL INVERSE SUBSEMIGROUP AND MAXIMAL SUBGROUP OF HypG (n)", Asia Pacific Journal of Mathematics, ปีที่ 10, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2023
2023 exYingprayoon, A., inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, exChoeysuppaket, A., "THE COMPARISON OF OXIDATION EFFICIENCY OF REACTIVE OXYGEN SPECIES (ROS): PILOT SCALE OF MICROBUBBLE TECHNOLOGIES WITH OXYGEN CONCENTRATION", Suranaree Journal of Science and Technology, ปีที่ 30, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2023
Publish Year National Journal 2
2023 exปิยะดา วชิระวงศกร, inดร.ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์, "การประเมินการปนเปื้อนโลหะหนักในน้ำสำหรับใช้ในนาข้าวของจังหวัดพิษณุโลก", Life Sciences and Environment, ปีที่ 24, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2023, หน้า 309-326
2023 exAmnuay Wattanakornsiri, exChaisit Khunsawat, exPanchai Kessada, exRawichayuth Thongmaen, exRungrawee Jumpadee, exChula Supimaros, exSampan Tongnunui, inดร.ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์, exSamreong Boonto, exPongthipun Phuengphai, "Professional learning community with intervention for stem school improvement: A case study of surin phitthaykom school, surin province, Thailand", วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), ปีที่ 16, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2023, หน้า 14-22

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 2
2023 exThitiwut Nethiyaphan, exSuttipong Leekhot, inดร.ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์, "Improvement of mechanical and thermal properties of 3D filaments poly(lactic acid)-based by incorporation of bio-activated carbons", The 16th International Workshop for East Asian Young Rheologists (IWEAYR-16), 18 - 21 กุมภาพันธ์ 2023, อุดรธานี ประเทศไทย
2023 exRattanathammakorn, P., inนางสาววิภาวี เต็มนุช, อาจารย์, exBuathong, S., exDeachapunya, S., "Development of a 483 nm external cavity diode laser with cat-eye reflector", 18th Siam Physics Congress (SPC 2023), 14 - 16 มิถุนายน 2023, เชียงใหม่ ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Year:

<< 20242023201820132010 >>
Publish Year International Petty Patent 2
2023 inดร.ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์, "วัสดุต้านเชื้อแบคทีเรียและกรรมวิธีการผลิต", Kasetsart University, 2023
2023 inดร.ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์, "กรรมวิธีการผลิตเส้นใยดอกไม้นาโนซิงค์ออกไซด์ (ZnO nanoflowers)", มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.), 2023

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2016 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=03&FacultyID=46&SectionID=06&BudgetYear=2023]