ผลงานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา ปี 2022

25

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

11

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

4

Award

รางวัล ปี 2022

แนวโน้มผลงานของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (37 คน)
ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2022

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (37 คน)
ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา ปี 2022

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2022

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (37 คน)
ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา ปี 2022

Publish Year International Journal 22
2022 inดร.อัญวราภรณ์ สุรมิตร(นิลทะราช), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทรงวุฒิ สุรมิตร, รองศาสตราจารย์, exชญาดา หอมหวล , exณัฐกานต์ แสนเสนา, exยิ่งยศ ภู่อาภรณ์, exณรงค์ จันทร์เล็ก , exรุ่งทิวา ภู่อาภรณ์ , "Synthesis and Characterization of reduced graphene oxide/cobalt sulfide heterostructure as the visible-light-driven photocatalysts", Thin Solid Films, ปีที่ 741, ฉบับที่ -, มกราคม 2022, หน้า 139041
2022 inนายณรงค์ฤทธิ์ แก้วบรรจักร์, รองศาสตราจารย์, exWatcharin Chartbupapan, ex Kamsing Nonlaopon, ex Kanit Mukdasai, "The Lyapunov-Razumikhin theorem for the conformable fractional system with delay", AIMS Mathematics, ปีที่ 7, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2022, หน้า 4795-4802
2022 inดร.สาพิศ ดิลกสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, exWongkattiya, N., exBuaban, K., inดร.ธารินี สาลีโภชน์, อาจารย์, exSuttiarporn, P., inดร.สุวพร เหลืองขมิ้น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Variation in the Antibacterial and Antioxidant Activities of Essential Oils of Five New Eucalyptus urophylla S.T. Blake Clones in Thailand", Molecules, ปีที่ 27, ฉบับที่ 3, กุมภาพันธ์ 2022
2022 exMongkol Dangsunthonchai, inดร.ปรณัฐ วิสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.ชลดา โกมินทรชาติ, รองศาสตราจารย์, exKampanart Theinnoi, inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, "Nanoparticle Components and Number-Size Distribution of Waste Cooking Oil-Based Biodiesel Exhaust Gas from a Diesel Particulate Filter-Equipped Engine", ACS Omega, ปีที่ 7, ฉบับที่ 4, กุมภาพันธ์ 2022, หน้า 3384-3394
2022 exSarapon Thitipatanapong, inดร.ปรณัฐ วิสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.ชลดา โกมินทรชาติ, รองศาสตราจารย์, exKampanart Theinnoi, inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, "Insight into Nanoparticle-Number-Derived Characteristics of Precharged Biodiesel Exhaust Gas in Nonthermal Plasma State", ACS Omega, ปีที่ 7, ฉบับที่ 6, กุมภาพันธ์ 2022, หน้า 5376-5384
2022 exJem-Kun Chen , exHsiang-Ya Huang, exCheng-Wei Tu, exLi-Ting Lee, inดร.ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์, exChih-Feng HUANG, "SI ATRP for the Surface Modifications of Optically Transparent Paper Films Made by TEMPO-Oxidized Cellulose Nanofibers", Polymers, ปีที่ 14, ฉบับที่ 5, มีนาคม 2022, หน้า 946
2022 inดร.ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์, exOrnthiwa Jaroensuk , exAnchan Khankhuean, inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, exNatee Srisawat, exAutchara Pangon, exRattanaphol Mongkholrattanasit, exPongthipun Phuengphai, exAmnuay Wattanakornsiri, exChih-Feng HUANG, "A Comprehensive Evaluation of Mechanical, Thermal, and Antibacterial Properties of PLA/ZnO Nanoflower Biocomposite Filaments for 3D Printing Application", Polymers, ปีที่ 14, ฉบับที่ 3, กุมภาพันธ์ 2022, หน้า 600
2022 inนางสาวสุรีย์ ทองวณิชนิยม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสุนันท์ กิจจารุวรรณกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSomkiat Phornphisutthimas, "Production of biomaterials from seafood waste for application as vegetable wash disinfectant", Heliyon, ปีที่ 8, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2022, หน้า e09357
2022 inดร.ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์, exIntaramongkol, N., exKanjanaphong, N., exPonjaroen, K., exSriwiset, W., exMongkholrattanasit, R., exWongwachirakorn, P., exLin, K.-Y.A., exHuang, C.-F., "Study of the Enhancements of Porous Structures of Activated Carbons Produced from Durian Husk Wastes", Sustainability (Switzerland), ปีที่ 14, ฉบับที่ 10, พฤษภาคม 2022
2022 inดร.ธณิศร์ ตั้งเจริญ, รองศาสตราจารย์, exดร.วันทนา คล้ายสุบรรณ์, inดร.ชนาภา คงมาก, รองศาสตราจารย์, "Composition Dependence of Structural, Optical, Magnetic and Photodegradation Properties of Nanocrystalline NiO/CuO Heterostructured Powders", Physica Status Solidi (A) Applications and Materials Science, ปีที่ 219, ฉบับที่ 16, สิงหาคม 2022, หน้า 2200072-1-2200072-18
2022 exนายธนบัตร พรมจันทร์, exธนัสถา รัตนะ, inดร.ภ.พึ่งบุญ ปานศิลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Kinetic Study of Tetrakis(Dimethylamido)Titanium and Titanium Tetrachloride Adsorption on a Silicon Surface in Atomic Layer Deposition: A DFT Calculation", Integrated Ferroelectrics, ปีที่ 225, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2022, หน้า 93-103
2022 exนายธนบัตร พรมจันทร์, exTanattha Rattana, inดร.ภ.พึ่งบุญ ปานศิลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Kinetic study on initial surface reaction of titanium dioxide growth using tetrakis(dimethylamino)titanium and water in atomic layer deposition process: Density functional theory calculation", Chemical Physics, ปีที่ 562, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2022, หน้า 11653-1-10
2022 inดร.อัมภิกา บุญมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Maximal Intra-regular Submonoids and Relationship between Some Regular Submonoids of HypG(n)", International Journal of Mathematics and Computer Science, ปีที่ 17, ฉบับที่ 1, มกราคม 2022, หน้า 41-50
2022 inดร.ธณิศร์ ตั้งเจริญ, รองศาสตราจารย์, "Structural, Degree of Inversion, and Magneton Number Studies on Fe3+-Substituted MAl2O4 (M = Ni, Cu, Zn) Spinel Powders: The Evidence for Local Site Exchange of Cation and Magnetization Increment", Physica Status Solidi (B): Basic Research, ปีที่ 259, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2022, หน้า 2200240(1-18)
2022 inดร.กรณ์พงศ์ ชลศิริพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ. ดร.เอกพงษ์ ดวง, exรศ. ดร.ระดม พงษ์วุฒิธรรม, exรศ. ดร.จูลิน ลิคะสิริ , "Habitat Destruction and Restoration in Relation to Extinction and Survival of Species in Competitive Communities", Applied Sciences (Switzerland) , ปีที่ 12, ฉบับที่ 17, กันยายน 2022, หน้า 8693
2022 exศราวุธ พั้วป้อง, inดร.อัมภิกา บุญมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Maximal left regular submonoids and right regular submonoids of HypG (n)", Journal of Algebra and Applied Mathematic, ปีที่ 20, ฉบับที่ 2, กันยายน 2022, หน้า 167-181
2022 exAmnuay Wattanakornsiri, exPitchayanin Rattanawan, exThatiya Sanmueng, exSuphapan Satchawan, inดร.ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์, exPongthipun Phuengphai, "Local fruit peel biosorbents for lead(II) and cadmium(II) ion removal from waste aqueous solution: A kinetic and equilibrium study", South African Journal of Chemical Engineering, ปีที่ 42, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2022, หน้า 306-317
2022 exPongthipun Phuengphai, exSuphapan Satchawan, exSampan Tongnunui, inดร.ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์, exAmnuay Wattanakornsiri, "Heavy Metal Contamination and Allicin in Shallots and Garlic in Srisaket Province, Thailand", EnvironmentAsia, ปีที่ 15, ฉบับที่ 3, กันยายน 2022, หน้า 70-83
2022 inดร.สิทธิพงษ์ ธำรงไพโรจน์, อาจารย์, exRemmel, J.B., "Positional Marked Patterns in Permutations", Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science, ปีที่ 24, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2022
2022 inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, inดร.ชลดา โกมินทรชาติ, รองศาสตราจารย์, exNiti Klinkaew, exSomkiat Maithomklang, exEkarong Sukjit, "Utilization of waste-derived biodiesel in a compression ignition engine", Energy Reports, ปีที่ 8, ฉบับที่ 15, พฤศจิกายน 2022, หน้า 64-72
2022 inดร.ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์, exNitchanan Intraramongkol , exWesarach Samoechip, exPranut Potiyaraj, exRattanaphol Mongkholrattanasit, exPorntip Jamnongkan, exPiyada Wongwachirakorn, exMasataka Sugimoto, exHiroshi Ito, exChih-Feng HUANG, "Towards a Circular Economy: Study of the Mechanical, Thermal, and Electrical Properties of Recycled Polypropylene and Their Composite Materials", Polymers, ปีที่ 14, ฉบับที่ 24, ธันวาคม 2022, หน้า 5482(1-16)
2022 inนายวรสิทธิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเกริก วงศ์สอนธรรม, อาจารย์, inนางสาวนพิมพ์พร แสงวิเชียร, อาจารย์, inดร.ปัญญา แขน้ำแก้ว, รองศาสตราจารย์, "Ultrashort Hydraulic Retention Time of Aeration and Nonaeration Constructed Wetlands for a Large Volume of Primary-Treated Wastewater from a Medical Rubber Glove Factory", International Journal of Ecology, ปีที่ 2022, ฉบับที่ 2407435 , พฤษภาคม 2022, หน้า 1-10
Publish Year National Journal 3
2022 exPiyada Wachirawongsakorn, inดร.ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์, "Paddy Farmer’s Knowledge, Attitude and Key Factors Affecting the Decision Making on Organic Rice Production of Farmers in Phitsanulok Province", Rajabhat Chiang Mai Research Journal, ปีที่ 23, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2022, หน้า 190-209
2022 exณัฐวุฒิ มณีใส, inดร.นิรอมลี มะกาเจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวเพ็ญนิภา พูลสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสมภพ สาครดี, อาจารย์, exดร.ประเวท เกษกัน, "การวิเคราะห์ระดับความหนัก ปริมาณการเคลื่อนที่และทักษะที่ใช้ขณะแข่งขันฟุตซอลในสนามที่มีขนาดแตกต่างกัน", วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ, ปีที่ 48, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2022, หน้า 69-80
2022 inดร.มาลินี พรหมขัติแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสุนันท์ กิจจารุวรรณกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุภาภรณ์ ใบยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสุรีย์ ทองวณิชนิยม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพรทิพย์ บุญศรี, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, "A DFT-based Analysis of Metals Adsorption on Chitosan Monomer", วารสารวิทยาศาสตร์ มศว., ปีที่ 38, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2022, หน้า 37-47

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2022 inดร.วรญา เนื่องมัจฉา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อธิวัฒน์ บุญมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อัมภิกา บุญมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Simulation to improve the Inbound Logistics Management of the Tuna Canned Industry: A Case Study", The 16th International Congress on Logistics and SCM Systems (ICLS2022), 29 - 30 สิงหาคม 2022, ขอนแก่น ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2022 inดร.ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์, "Towards Eco-sustainability and circular economy: study of the mechanical properties of recycled polypropylene and its blends", World Conference on Materials Science and Nanotechnology, 7 พฤศจิกายน 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 inดร.ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์, "A Turning Durian Husk Wastes to the Bio-Activated Carbons for Adsorption Application", 2022 Thailand-Taiwan Bilateral Symposium on Science, Agriculture and Technology, 9 พฤศจิกายน 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Year:

<< 20242023201820132010 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2016 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=03&FacultyID=46&SectionID=06&BudgetYear=2022]