ผลงานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา ปี 2021

16

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

1

Award

รางวัล ปี 2021

แนวโน้มผลงานของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (37 คน)
ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2021

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (37 คน)
ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา ปี 2021

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2021

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (37 คน)
ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา ปี 2021

Publish Year International Journal 13
2021 inดร.ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์, exRattanaphol Mongkholrattanasit, exAmnuay Wattanakornsiri, exPiyada Wachirawongsakorn, exYumiko Takatsuka, exTomijiro Hara, "Green adsorbents for copper (II) biosorption from waste aqueous solution based on hydrogel-beads of biomaterials", South African Journal of Chemical Engineering, ปีที่ 35, ฉบับที่ -, มกราคม 2021, หน้า 14-22
2021 exWinatta Sakdasri, inดร.ชลดา โกมินทรชาติ, รองศาสตราจารย์, exRuengwit Sawangkeaw, ex Prof. Somkiat Ngamprasertsith, "A Review of Supercritical Technologies for Lipid Based Biofuels Production: The Glycerol-freeProcesses", ENGINEERING JOURNAL, ปีที่ 25, ฉบับที่ 2, มกราคม 2021, หน้า 1-14
2021 inดร.สุภาภรณ์ ใบยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.สลิลา เพ็งไธสง, inนางสาวสุนันท์ กิจจารุวรรณกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศ.ดร.เจมส์ เกตุทัต คาร์นส์, "Structural analysis of rice Os4BGlu18 monolignol beta-glucosidase", PLOS ONE, ปีที่ 16, ฉบับที่ 1, มกราคม 2021, หน้า e0241325-1-17
2021 inดร.สาพิศ ดิลกสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, exPreeya Jeenho, inนางสาวสำราญ นามโคตร, inดร.ธารินี สาลีโภชน์, อาจารย์, inดร.สุวพร เหลืองขมิ้น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Potent Antioxidant Activities of Half-Sib Families of Eucalyptus camaldulensis Dehnh. Leaf Essential OilsPlanted in Thailand and Their Antioxidative Components", Chiang Mai Journal Of Science, ปีที่ 48, ฉบับที่ 1, มกราคม 2021, หน้า 112-122
2021 inดร.ธณิศร์ ตั้งเจริญ, รองศาสตราจารย์, inดร.จิรโรจน์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.ชนาภา คงมาก, รองศาสตราจารย์, "Development of magnetic recyclable spinel photocatalysts with enhanced sunlight-driven degradation of industrial dyes", Journal of the American Ceramic Society, ปีที่ 104, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2021, หน้า 3695-3714
2021 inดร.พงษ์สัญ ประกฤตศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Magnifying elements in linear transformation semigroups with restricted range which nullity or co-rank are infinite", Asian-European Journal of Mathematics, ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2021
2021 inดร.ธณิศร์ ตั้งเจริญ, รองศาสตราจารย์, inดร.จิรโรจน์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.ชนาภา คงมาก, รองศาสตราจารย์, "Photocatalytic performance of Fe-substituted ZnAl2O4 powders under sunlight irradiation on degradation of industrial dyes", International Journal of Applied Ceramic Technology, ปีที่ 18, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2021, หน้า 1125-1143
2021 inนางสาวสุรีย์ ทองวณิชนิยม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธนิศร์ ปัทมพิฑูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวนพิมพ์พร แสงวิเชียร, อาจารย์, exSomkiat Phornphisutthimas, "Production of calcium oxide from waste oyster shells for a value-added application of antibacteria", Ecology, Environment and Conservation, ปีที่ 27, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2021, หน้า 539-547
2021 exAnchan Khankhuean, exWantana Kuratsameethong, exSomtop Santibenchakul, inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, exMasataka Sugimoto, exNatee Srisawat, inดร.ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์, "Oriented ZnO nanoflowers obtained after calcination of electrospinning poly(vinyl alcohol)/zinc oxide/zinc acetate composite mats", South African Journal of Chemical Engineering, ปีที่ 37, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2021, หน้า 179-185
2021 exBuchitar Nakwanich, exAmonchat Koonwong, inดร.อัญวราภรณ์ สุรมิตร(นิลทะราช), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPanida Prompinit, exRungtiva.P. Poo-arporn, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, inดร.ทรงวุฒิ สุรมิตร, รองศาสตราจารย์, "Spectroscopy and a theoretical study of colorimetric sensing of fluoride ions by salicylidene based Schiff base derivatives", Journal of Molecular Structure, ปีที่ 1245, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2021, หน้า 131132
2021 exTzu-Yao Lin, exCheng-Wei Tu, exJunko Aimi, exYu-Wen Huang, inดร.ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์, exHan-Yu Hsueh, exKun-Yi Andrew Lin, exChih-Feng HUANG, "Miktoarm Star Copolymers Prepared by Transformation from Enhanced Spin Capturing Polymerization to Nitroxide-Mediated Polymerization (ESCP-?-NMP) toward Nanomaterials", Nanomaterials, ปีที่ 11, ฉบับที่ 9, กันยายน 2021, หน้า 2392-1-14
2021 inดร.วรสิทธิ ศรีบุญ, อาจารย์, inดร.ภ.พึ่งบุญ ปานศิลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุนทรี ขุนทอง, รองศาสตราจารย์, inนายศักดิ์สิทธิ์ สุขประสงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Energy audit and evaluation of specific energy consumption of lighting systems in a new building: a Kasetsart University case study", Applied Engineering Letters, ปีที่ 6, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2021, หน้า 157-165
2021 inดร.ยงยุทธิ์ มั่นจิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exApichart Limpichaipanit, exAthipong Ngamjarurojana, "Mechanical analysis of square shaped PMMA using reflection photoelasticity", Optik, ปีที่ 240, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2021, หน้า 166943
Publish Year National Journal 3
2021 inนางสาวสุรีย์ ทองวณิชนิยม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอดิศร บูรณวงศ์, inนายเมธี จันทโรปกรณ์, อาจารย์, "การเปรียบเทียบความสามารถในการยับยั้งแบคทีเรียของฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เฟสอนาเทสและเฟสรูไทล์", วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, ปีที่ 26, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2021, หน้า 1390-1408
2021 inดร.กรณ์พงศ์ ชลศิริพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exชนิดดา นัยเลิศ, exณัฐชา จงใจหาญ, "การวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้ไฟฟ้า กรณีศึกษาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี", วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์, ปีที่ 20, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2021, หน้า 56-65
2021 inนายสมภพ สาครดี, อาจารย์, exผศ.ดร.อารมย์ ตรีราช, "ผลการฝึกเชิงซ้อนที่มีต่ออัตราเร่งและความสมดุลของกล้ามเนื้อขานักกีฬาวินด์เซิรฟ์ชายทีมชาติไทย", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา, ปีที่ 21, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2021, หน้า 86-99

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 2
2021 exOrthiwa Jareonsuk, exRinlapat Punsanor, exAnchan Khankhuean, inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, exNatee Srisawat, exChih-Feng HUANG, inดร.ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์, "A comprehensive evaluation the antibacterial efficacy of PLA/ZnO nanofiber filament for 3D printing application", The 8th Conference on Polymer and Composite Materials, 16 - 19 สิงหาคม 2021, Macau สาธารณรัฐประชาชนจีน
2021 inดร.ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์, "Development the antimicrobial of ZnO electrospun fiber for 3D printing application", The Thailand-Taiwan Bilateral Symposium on Science, Agriculture and Technology, 18 พฤศจิกายน 2021, ไต้หวัน

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Year:

<< 20242023201820132010 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2016 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=03&FacultyID=46&SectionID=06&BudgetYear=2021]