ผลงานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา ปี 2020

11

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

9

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

4

Award

รางวัล ปี 2020

แนวโน้มผลงานของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (37 คน)
ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2020

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (37 คน)
ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา ปี 2020

Publish Year International Journal 11
2020 exWatcharin Chartbupapan, exThongchai Botmart, exKanit Mukdasai, inนายณรงค์ฤทธิ์ แก้วบรรจักร์, รองศาสตราจารย์, "Non-differentiable Delay-interval-dependent Exponentially Passive Conditions for Certain Neutral Integro-differential Equations with Time-varying Delays", Thai Journal of Mathematics, ปีที่ 18, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2020, หน้า 232-250
2020 inดร.มาลินี พรหมขัติแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทรงวุฒิ สุรมิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.ธิตินันท์ กาพย์เกิด, รองศาสตราจารย์, exMasahiro Ehara, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, "DFT/TD-DFT investigation on the photoinduced electron transfer of diruthenium and viologen complexes", Journal of Luminescence, ปีที่ 222, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2020, หน้า 1-9
2020 inดร.พงษ์สัญ ประกฤตศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Left and right magnifying elements in certain linear transformation semigroups", Thai Journal of Mathematics, ปีที่ 2020, ฉบับที่ special, เมษายน 2020, หน้า 285-291
2020 exพ.ต.ท.หญิง เยาวลักาณ์ เพิ่มพรสกุล, exพ.ต.ท.ศุภฤกษ์ อาภรณ์รัตน์, inนายวรสิทธิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปัญญา แขน้ำแก้ว, รองศาสตราจารย์, "A Comparative Study of SEM-EDX and ICP-MS Detection Based on Gunshot Residue Originated from AK-47 and M16 Rifles", American Journal of Applied Sciences, ปีที่ 17, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ - เมษายน 2020, หน้า 69-82
2020 inดร.ยงยุทธิ์ มั่นจิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChaiwong, C., exLimpichaipanit, A., exNgamjarurojana, A., "Stress analysis of various shaped PMMA using Babinet compensator in reflection polariscope", Chiang Mai Journal of Science, ปีที่ 47, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2020, หน้า 598-606
2020 inดร.ทรงวุฒิ สุรมิตร, รองศาสตราจารย์, exJitpinan Teanwarawat, exNuttapong Ithiapa, inดร.วรวัชร วัฒนฐานะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อัญวราภรณ์ สุรมิตร(นิลทะราช), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Crystal structure, Hirshfeld surface analysis and computational study of a rhodamine B-salicylaldehyde Schiff base derivative", Acta Crystallographica Section E: CRYSTALLOGRAPHIC COMMUNICATIONS, ปีที่ e76, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2020, หน้า 1027-1032
2020 inดร.ปัญญา แขน้ำแก้ว, รองศาสตราจารย์, inนางสาวดลลักษณ์ มานพ, อาจารย์, inนายชัยฤกษ์ ตั้งเฮงเจริญ, อาจารย์, inนายวรสิทธิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Crystal Structure, Lattice Strain, Morphology and Electrical Properties of SnO2 Nanoparticles Induced by Low Calcination Temperature", Advances in Materials Science and Engineering, ปีที่ 2020, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2020, หน้า 3852421-1-10
2020 inดร.ธณิศร์ ตั้งเจริญ, รองศาสตราจารย์, exดร.วันทนา คล้ายสุบรรณ์, inดร.ชนาภา คงมาก, รองศาสตราจารย์, "Synthesis and characterization of nanocrystalline CuO/ZnO composite powders with enhanced photodegradation performance under sunlight irradiation", Journal of Materials Science: Materials in Electronics, ปีที่ 31, ฉบับที่ 15, สิงหาคม 2020, หน้า 12807-12822
2020 inดร.ธณิศร์ ตั้งเจริญ, รองศาสตราจารย์, exดร.วันทนา คล้ายสุบรรณ์, inดร.จิรโรจน์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.ชนาภา คงมาก, รองศาสตราจารย์, "Cation exchange in Ni–Cu–Zn aluminate spinels revealed by EXAFS", Journal of Solid State Chemistry, ปีที่ 292, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2020, หน้า 121695-1-11
2020 exRangubpit, W., inนางสาวสุนันท์ กิจจารุวรรณกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSompornpisut, P., exPandey, R.B., "Pinning the conformation of a protein (CorA) in a solute matrix with selective binding", Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, ปีที่ 556, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2020, หน้า 124823
2020 inดร.ชลดา โกมินทรชาติ, รองศาสตราจารย์, inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, "Catalytic enhancement of calcium oxide from green mussel shell by potassium chloride impregnation for waste cooking oil-based biodiesel production", Bioresource Technology Reports, ปีที่ 12, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2020, หน้า 100589

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 3
2020 exNopporn Sutthiprapa, exNamphet Rattaseri, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, inดร.มาลินี พรหมขัติแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Investigation on the Structural and Spectroscopic Properties of Colorimetric Chemosensor for Copper (II) based on Pyridyl-thiourea Derivatives", Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2020), 13 - 14 กุมภาพันธ์ 2020, สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2020 exChisanupong Chaimongkhol, exKritsakorn Unkhunnadham, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, inดร.มาลินี พรหมขัติแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Theoretical investigation on the structural and spectroscopic properties of colorimetric chemosensors for Hg2+ detection", การประชุมวิชาการนานาชาติ Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2020), 13 - 14 กุมภาพันธ์ 2020
2020 exA. Khankhuean, exProf. Tomijiro Hara, exProf. Yumiko Takatsuka, inดร.ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์, "Preparation and characterization the enzyme immobilization by entrapment within a bio-polymer hydrogel network", The 11th International Symposium of Advanced Energy Sciences, 15 - 16 กันยายน 2020, Kyoto ญี่ปุ่น

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Year:

<< 20242023201820132010 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2016 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=03&FacultyID=46&SectionID=06&BudgetYear=2020]